• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Organisationen Globalise Resistance organiserade tv mtenunder parollen "Vrlden r inte till salu" frra veckan.Mtena samlade hundratals mnniskor i London och Glasgow. Yelah.netnrvarade vid mtet i Glasgow och fick uppleva

Extracts from this document...

Introduction

"V�rlden �r inte till salu!" Organisationen Globalise Resistance organiserade tv� m�ten under parollen "V�rlden �r inte till salu" f�rra veckan. M�tena samlade hundratals m�nniskor i London och Glasgow. Yelah.net n�rvarade vid m�tet i Glasgow och fick uppleva mycket inspirerade tal av skickliga talare - bland andra Jos� Bov�. F�rsta talare i Glasgow var Julie White fr�n Green Party. Hon talade fr�mst om v�xthuseffekten, ett alltid n�rvarande hot. Hon po�ngterade hur de stora f�retagens lobbygrupper g�ng p� g�ng f�rhindrar beslut som gynnar milj�n fr�n att drivas igenom. USA:s president George W Bushs ignorerande av Kyotof�rdraget var ett exempel av detta, menade hon. - Bushs valkampanj var till stor del sponsrat av de stora oljef�retagen. Nu h�ller han p� att betala tillbaka, sa Julie White till dem som samlats i den fullsatta aula. ...read more.

Middle

Han lyckades f�rklara hur indianerna i Chiapas, protesterna vid Seattle, och bondeaktivisten Jos� Bov� h�nger ihop. - Media vill ofta ge en bild av att alla protester �r lokala, sm�tt pittoreska, kamper mot f�rnyelse. Det vi m�ste f�rst� �r att alla v�ra kamper h�nger ihop. N�sta talare var Fran�ois Dufour - bonde i Normandie, generalsekreterare i b�ndernas fack Confederation Paysanne och vice ordf�rande i Attac Frankrike. Hans tal handlade till stor del om Attacs historia och verksamhet. Han avslutade med att presentera en annan fransk bonde, Jos� Bov�. Jos� Bov� ger inte direkt intryck av att vara den extremt militante galningen som en del av pressen f�rs�kt m�la upp. Lugnt och metodiskt redogjorde han f�r sina och Confederation Paysannes st�ndpunkter. Liksom Mike Gonzalez l�nkade Jos� Bov� ihop lokala och globala kamper. ...read more.

Conclusion

De m�ste k�nna sig som en unge som har f�tt alla sina legobitar snodda. N�r Labour attackerade Conservatives i parlamentet f�r att de inte har n�gon policy skrek jag tillbaka till dem "Det �r f�r att ni har snott den fr�n dem!". M�tet hade kunnat g�tt p� hela natten om det inte var f�r att Gill Hubbard fr�n Globalise Resistance avbr�t och sade att Jos� Bov� och Fran�ois Dufour inte hade �tit p� hela dagen. - Jag tror inte att de ska till McDonald's dock, tillade Gill Hubbard. - Vi kan v�l alla g� till McDonald's? svarade Jos� Bov� till �h�rarnas stora jubel. Michael Pettersson L�s mer: Jos� Bov� h�lsar till demonstranterna i G�teborg Relaterade mailadresser: * Michael Pettersson * Yelahs utrikesredaktion Tips ur arkivet World Social Forum i Porto Alegre 2001-2003 Recensioner i Yelah 2002 �ret i bilder Det radikala 2002 Om Danmarks ordf�randeskap i EU Om Sveriges ordf�randeskap i EU Utomparlamentarikerna och valet Radikala visioner 2000-talets v�nster ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  Och n�r hon sagt detta, kastade hon sig ner p� kn� i gr�set, h�jde armarne mot den nyt�nda m�nen och talade ord... Han �r min, den jag �lskar." Som redan n�mnts �ndras st�mningen och saker och ting blir mer tragiska i andra h�lften av boken.

 2. Den här sagan handlar om Gås-Lena, Pluggis-Lisa och Kokai-Kajsa, alla bor i Göteborg.

  Lisa visste inte vad hon skulle ha p� sig, se ut, eller hur hon skulle ta sig till festen. Hon hade ju aldrig g�tt p� fest innan. Hon stod och t�nkte febrilt �ver hur hon skulle f� tag p� kl�der.

 1. World lit.: Den Unge Werthers Lidelser

  Werthers tragedie drejer sig dog om mere end blot ulykkelig k�rlighed. De sociale vilk�r, som ikke tillader hans st�rke og rene f�lelser at komme til deres ret, udg�r nemlig tillige en stor del af den unge Werthers sorg3. Af hans egne breve fremg�r det umiddelbart, at Werther er en dygtig ung mand med udsigt til en str�lende karriere.

 2. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  0,4 �verg�ngen till demokrati 1999, efter 16 �rs ekonomiskt vanstyre under ledning av en brutal milit�rmakt, �ppnade en m�jlighet till att utveckla landet, Regeringen har f�rt en alltf�r expansiv finanspolitik, vilket resulterat i ett budgetunderskott vid samtliga ekonomiska bokslut sedan den nuvarande administrationens tilltr�de.

 1. Filosofijos objektas, struktûra ir metodas.

  Idealizmo ?alininkai teigia, kad id?ja yra pirmin? materijos at?vilgiu. ?iuo atveju idealumas suvokiamas kaip objektuvi mintis, kurianti materiali?sias, jusl?mis ap?iuopiamas formas. Klasikinis pavyzdy - Platonas. Anot Platono, egzistuoja objektyvios m?s? matom? daikt? ir rei?kini? id?jos, j? tam tikri provaizd?iai. Kiekvienas fiziniame pasaulyje esantis rei?kinys ar daiktas turi savo pagrind? metafiziniame(paai?kinimas:kiekvienas rei?kiny nekintamas ir ai?kinamas atskirai) id?j? pasaulyje.

 2. Frn ide till frdig produkt

  De aff�rsinnehavare jag pratade med blev alla intresserade, s� jag visste att det fanns en efterfr�gan. Utan efterfr�gan kan man ju inte s�lja n�got s� detta var en viktig faktor. Nu hade jag en prototyp och ett patent men jag beh�vde n�gon som kunde ge mig ett l�n s� att jag kunde finansiera produktionen av min matl�da.

 1. Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren frare nr det gller ...

  Ja. (B) Ja, om han �r av manligt k�n. (C) Nej, han litar mer p� sitt eget omd�me. 18. Grupptryck, att bli p�verkad av exempelvis en grupp medpassagerare, kan orsaka olyckor i trafiken. Vid vilket tillf�lle uts�tts f�raren f�r grupptryck? (A) N�r f�raren blir irriterad av andra medtrafikanter. (B)

 2. Varfr var vrldens motstnd till vietnamkriget s stort?

  Små grupper som var emot kriget fanns det så klart, men detta hände ju under alla krig. Jag själv tycker att det är konstigt att USA faktiskt går in i kriget över huvud taget, för inte någonstans har jag läst om något som skulle kunna provocera USA till attack.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work