• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Ostrovut Extended Essay Bulgarian

Extracts from this document...

Introduction

Topic: ÐÑÑзкаÑа Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ ÐÑбовÑа, ÐÑемеÑо и СвеÑлинаÑа каÑо оÑновни елеменÑи в Ñомана „ÐÑÑÑовÑÑ” на ÐлекÑандÑÑ Ð¡ÐµÐºÑлов Research question: Ðак деÑаÑа оÑкÑÐ¸Ð²Ð°Ñ Ð·Ð½Ð°ÑениеÑо на ÑвеÑлинаÑа и вÑемеÑо ÑÑез лÑбовÑа в Ñомана? Introduction: „Ðез бÑÑг е вÑемеÑо.” Ðа вÑеки един Ð¾Ñ Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð½ÑÑиеÑо вÑеме има ÑазлиÑно знаÑение, измеÑва Ñе в ÑазлиÑни меÑни единиÑи, запоÑва да ÑеÑе по-бавно или по-бÑÑзо. Ðа нÑкои Ñо ознаÑава лÑбов, за дÑÑги е пÑоÑÑо ÑвеÑлинаÑа на лÑÑоÑо, за ÑÑеÑи Ñо може би пÑедÑÑавлÑва ÐоÑпод. ÐонÑкога не оÑÑзнаваме кога запоÑва да ÑеÑе и кога изÑиÑа. Това е вÑемеÑо. ÐеÑо индивидÑално и ÑвеÑено по ÑазлиÑни наÑини. То е елеменÑ, койÑо вÑеки Ð¾Ñ Ð½Ð°Ñ ÑазбиÑа и ÑпоÑÑебÑва поÑвоемÑ. ...read more.

Middle

ÐеÑнаÑа и неоÑÑаÑÑваÑа лÑбов, изгÑбенаÑа лÑбов, пÑиÑÑелÑÑвоÑо, лÑбовÑа кÑм ÑвеÑлинаÑа и оÑÑÑова, ÑодиÑелÑкаÑа лÑбов и, ÑазбиÑа Ñе, пÑÑваÑа лÑбов, коÑÑо каÑа вÑемеÑо да запоÑне да ÑеÑе. РоманÑÑ „ÐÑÑÑовÑÑ” запоÑва в безвÑемиеÑо на лÑÑоÑо, кÑдеÑо ÑазказваÑÑÑ Ð¸ ÑиÑаÑелиÑе Ñа пÑиÑи „в ÑвеÑлинаÑа на Ðгеє. Те Ð²Ð¸Ð¶Ð´Ð°Ñ Ð²ÑиÑко, коеÑо Ñе ÑлÑÑва на Ñова паÑÑе Ð·ÐµÐ¼Ñ Ð½Ð°ÑÑед моÑеÑо, ÑÑÐºÐ°Ñ Ð¾Ñ Ð³Ð»ÐµÐ´Ð½Ð°Ñа ÑоÑка на ÐоÑпод. ÐÑновниÑе елеменÑи на Ñомана Ñа лÑбов, вÑеме и ÑвеÑлина, а вÑÑзкаÑа Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ ÑÑÑ Ðµ оÑкÑиÑа, Ð¼Ð°ÐºÐ°Ñ Ð¸ ÑлÑÑайно, Ð¾Ñ ÑÑи деÑа, боÑейки Ñе за малÑк оÑÑÑов и за пÑÑваÑа Ñи лÑбов. ÐÑÑоÑо е Ñезон оÑвÑд вÑемеÑо. Ðа геÑоиÑе в книгаÑа лÑÑоÑо, ÑвеÑлинаÑа и оÑÑÑова Ñа Ñиноними, коиÑо ознаÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð¡Ð²ÐµÑаÑа ТÑоиÑа на ÑаÑÑÐ»Ð¸Ð²Ð¸Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ. ...read more.

Conclusion

СвеÑлинаÑа пÑедÑÑавлÑва лÑÑоÑо, коеÑо ÑÑÐºÐ°Ñ Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð³Ð° нÑма да ÑвÑÑÑи и Ñе Ñе повÑаÑÑ Ð²Ñеки пÑÑ Ð²Ñе по-ÑвеÑло и по-ÑаÑÑливо. Това лÑÑо, коеÑо дава ÑмиÑÑл на дÑмиÑе и в коеÑо деÑаÑа на оÑÑÑова оÑкÑÐ¸Ð²Ð°Ñ Ñебе Ñи, обиÑаÑелиÑе Ð¼Ñ Ð¿ÑеоÑкÑÐ¸Ð²Ð°Ñ ÑелиÑе Ñи, а ÑодиÑелиÑе пÑеживÑÐ²Ð°Ñ Ð´ÐµÑÑÑвоÑо Ñи. ÐÑÑоÑо, коеÑо е оÑвÑд гÑаниÑиÑе на вÑемеÑо и оÑÑÐ°Ð²Ñ Ð´Ñлбоки Ñледи в ÑÑзнаниеÑо на вÑиÑки, били на Ñози изплеÑен Ð¾Ñ ÑвеÑлина оÑÑÑов. Това, коеÑо оÑкÑиваме ÑÑед Ñази ÑвеÑлина е лÑбов. ÐÑеки вид лÑбов, койÑо можем да Ñи пÑедÑÑавим ÑÑÑеÑÑвÑва в Ñова малко обÑеÑÑво, обединено Ð¾Ñ ÑвеÑлинаÑа, вÑемеÑо пÑекаÑано заедно и, ÑазбиÑа Ñе лÑбовÑа кÑм Ð¼Ð°Ð»ÐºÐ¸Ñ Ð¾ÑÑÑов. Ðменно ÑÑ Ðµ пÑÑвÑÑ Ð²Ð¸Ð´ Ñ ÐºÐ¾Ð¹Ñо Ñе Ñе ÑÑеÑнем в Ñомана и Ñе ни помогне да го ÑазбеÑем и доÑи пÑеживеем. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Engligh Extended Essay on Egdgar Allen Poe

  In particular, warped perception and illusion is used to a great extent in The Pit and the Pendulum where the narrator, a captive of the Spanish inquisition, hallucinates and dreams of terrors while blacking out in the middle. This serves to emphasize the torture that he was put through at

 2. Hindi Extended Essay - time travel

  à¤à¤¾à¤² मà¥à¤ भॠà¤à¥à¤à¥ à¤à¥à¤à¥ दरारॠà¤à¤° à¤à¤¡à¥à¤¢à¥ हà¥. à¤à¤à¤° हम बहà¥à¤¤ à¤à¥à¤à¥ पयमानॠपर बात à¤à¤°à¥ मà¥à¤°à¤¾ मतलब à¤à¤¨à¥ à¤à¤° परमाणॠसॠभॠà¤à¥à¤à¥ पà¥à¤®à¤¾à¤¨à¥ पर तॠहमà¥à¤ वहा वॠमिलà¥à¤à¤¾ à¤à¤¿à¤¸à¥ हम à¤à¤¹à¤¤à¥ हॠ‘à¤à¥à¤à¤¨à¥à¤à¤® फà¥à¤°à¥à¤¸’ à¤à¤° यहॠवह à¤à¤à¤¹ हॠà¤à¤¹à¤¾ वà¥à¤°à¥à¤® हà¥à¤² हà¥à¤¤à¥ हॠà¤à¤° वà¥

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work