• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Uloga majke u djelima

Extracts from this document...

Introduction

Uloga majke u djelima "Sto godina samoce" i "Evgenija Grande" Najljep�a rijec u mom jeziku,rijec koja se izgovara punim ustima,imenica pred kojom zadrhti srce i najokrutnijeg prestupnika jeste majka.Ona je mirna luka i paperjasti jastuk svakog �ivog bica i kapetan broda koji se zove porodica.Majka je ponosna vladarica i gospodarica i mog i tvog �ivota,ucena velikim srcem i toplom svojom du�om.Ona je jedna,jedina i nezamjenjiva u ljudskom dru�tvu.Samo od jakih i zdravih porodica nastaju stabilne licnosti koje mogu da se uhvate u ko�tac sa �ivotom.Zato je ovo tema kojom su se bavili mnogi pisci u pro�losti.Ipak,u mnogim svjetskim djelima se susrecemo sa razlicitim opisima i portretima majke i njene uloge u porodici.Vecinom su majke te koje tiho pate i poku�avaju da odr�e porodicu koja se raspada na okupu,ili da podnesu uvrede,vrijedanja i poni�avanja od strane mu�eva i okoline.Ipak,postoje i svijetli primjeri u knji�evnosti,primjeri cvrstih i odlucnih majki,koje suocene sa gomilom,naizgled,nerije�ivih problema hladno koracaju kroz �ivot,vodeci svoju porodicu i njihove �ivote naprijed ka boljoj i svijetlijoj buducnosti.One slu�e kao putokaz citateljima da se nikada ne treba predavati struji �ivota,vec poku�ati pronaci svoju srecu. Upravo u ova dva romana,"Sto godina samoce" i "Evgenija Grande",susrecemo dva potpuno razlicita tipa majke.Ursula Iguaran u djelu "Sto godina samoce" je zacetnica loze Buendija,glava porodice, i majka svih ukucana.Prva majka i �ena,ona kao biblijska Eva vodi porodicu snagom svoje volje i uma.Ozbiljna,jer je nikad ukucani nisu culi ...read more.

Middle

koja se u utorak pretvorila u zbrku od molitava i prakticnih savjeta:da crveni mravi ne sru�e kucu,da nikad ne ugase lampu pred dagerotipom sa likom Remedios i da paze da se nijedan Buendija ne vjenca s nekim od svoje krvi,po�to se njihovi sinovi radjaju sa svinjskim repom.Aurelijano Sekundo je poku�ao da iskoristi njeno buncanje da bi mu povjerila gdje se nalazi zakopano zlato,ali i drugi put su sva preklinjanja bila uzaludna.Kad se pojavi vlasnik,rekla je Ursula,bog ce ga prosvjetiti i on ce ga i pronaci.Zlato je bilo sakriveno pored njenog kreveta.Znala je da clanovi njene porodice nisu svjesni koliko je �ivot lijep i kako samo treba pogledati ravno ispred sebe i doci do pravog odgovora. Ursulin mu� Jose Arkadijo je pokazao znake tvrdicluka u rijetkim situacijama svoga �ivota,ali to se sigurno nikako ne mo�e porediti sa tvrdiclukom gospodina Grandea.Iz tvrdicluka i pohlepe,ovaj se covjek i o�enio kcerkom jednog da�carskog trgovca,i iskoristio miraz,dvije hiljade zlatnika sa kojima je kupio najljepse vinograde u okrugu.Njegova �ena,gospoda Grande,ce cijeli �ivot biti robinja svoga mu�a i njegovih bolesnih ambicija.Ona je u stvari,ugnjetavana �ena, uga�enog �ivota,stvorena da se �rtvuje i bude terorisana.Boja�ljiva,andeoske nje�nosti i blagosti,pomirena sa sudbinom,rijetke pobo�nosti,dobra srca,olicenje dobre du�e.Iako je mogla izgledati smije�na,njena plemenitost du�e skrivala je neku nerazumnu i potajnu ponositost.Hladna i mracna kuca,za nju je bio cijeli svijet.U njoj je ona provodila svoj jednoliki �ivot,medu sumornim i ledenim zidinama.Prava mucenica i svetica.Zbog ovih osobina,ona je vrijedna �aljenja,ali i po�tovanja. ...read more.

Conclusion

Dvije potpuno razlicite �ene,dvije razlicite sudbine.Svaka od njih je bila krojac svoje,ali nijedna nije uspjela da svojim potomcima prenese ljubav i iskustvo koje je u �ivotu stekla.Obe su umrle u bijedi i neima�tini,jer im novac nikada ni�ta nije znacio.Njih je pokretala ljubav prema bli�njima,ali je one od njih nikada nisu dobile dovoljno.Zato su na drugi svijet i oti�le nesrecne. Koliko god su se na prvi pogled razlikovale,njih dvije su u stvari dijelile slicnu sudbinu.Htjele su drugima samo dobro,ali im to nije bilo uzvraceno.Davale su cijelu sebe a od drugih nisu dobile ni�ta.Ursula i gospodja Grande,dvije du�e,a jedno tijelo,neshvacene majke i �ene svoga doba.Mo�da je to tako na kraju i moralo biti.A,mo�da i nije,ali bilo to ovako ili onako one su bile majke,na svom genetskom i �ivotnom zadatku.Trudile su se da svoj zadatak ispune bez ikakve nadoknade,bez hvalospjeva,bez mnogo price.Nesebicno su se nudile i tro�ile,pa su zato postale sinonim za bezuslovnu ljubav i bezgranicnu �rtvu.Postale su obrazac pona�anja mnogih majki,jer dovoljno je razgrnuti du�u svake dana�nje majke i naci cemo nevjerovatno mnogo slicnosti.Ispod te naizgled jake,odlucne i ponosne osobe,krije se nje�no i krhko,poput upla�ena laneta,drago i nje�no �ensko bice. Ono �to se sa sigurno�cu mo�e reci kada pricamo o majci ili o majkama uop�te,bila ona moja ili tvoja,ili ona od prije nekoliko vijekova,jeste da ih nikad dovoljno nismo voljeli,da smo njihovu ljubav nesebicno rasipali,jeftino tro�ili,a da smo se toga sjetili tek onda kada ih vi�e nije bilo. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. e - Marketing. Svaka tvrtka nastoji razvijati nove proizvode, to zbog zadovoljavanja elja i ...

  Takoder, od 100 ideja za razvoj novih proizvoda uspijeva ih na tr�i�tu samo 3-10%. Razlozi neuspjeha mogu biti: ideja se gura unatoc negativnim saznanjima iz istra�ivanja tr�i�ta, precijenjena velicina tr�i�ta, proizvod nije dobro dizajniran, nepravilno je pozicioniran na tr�i�tu, nije ucinkovito ogla�avan ili ima preveliku cijenu, tro�kovi su vi�i od ocekivanog, konkurenti uzvracaju jace o ocekivanog.

 2. Da li smo zaista postoji

  Da biste bolje razumjeli ovaj, to znaci da gleda u ono �to je poznato kao subjektivnu stvarnost, ili ponekad nazivaju subjektivni karakter iskustva. Dok smo ovdje svjesno, ono �to percipiramo oko nas je jedinstven samo nas. �to se tice znamo, mi smo samo svjesnom umu.

 1. Charakteristika Jany Eyrov Na začtku knihy se setkvme s hlavn hrdinkou, Janou Eyrovou. ...

  To svedc� o Janine mor�ln� vyspelosti. Ikdy� na Gateshead nem� zrovna ty nejlep�� vzpom�nky a nemela to tam r�da, je ochotna prijet za nemocnou R��dovou, kter� j� cel� ml�d� k�rala. Pri setk�n� s pan� R��dovou se Jana velmi ovl�d� a dok�e se k nemocn� starence chovat velmi vl�dne.

 2. Filosofijos objektas, struktûra ir metodas.

  Kadangi prie?as?i? gvildenimas niekur neveda. Tiksliau veda ? niekur. Galutinis pagrindin?s esm?s paie?kos rezultatas yra niekas. Niekas - b?ties pagrindas (Heigeris). Turinys ir forma Heraklitas, o v?liau Hegelis, tvirtino jog forma yra atsitiktinis dydis turinio at?vilgiu. Pagal Aristotel?, forma yra bendras po?ymis, individual?

 1. Pisac : Taha Husein Kratki sadraj / Fabulalektire: Ovaj roman je zapravo autobiografija samog ...

  MladiÄ nije siguran da li da sedalje školuje i ne zna da li da ostane s porodicom ili putuje na daljnješkolovanje. Roman se završava pasusom:"Prema tome, trebalo je da obnovikontakt sa al-Azharom kontakt koji je bio sasvim prekinuo, da studira na 2univerziteta na al-Asharskom i na Egipatskom...Ostavimo sada mladiÄa u tomsukobu starog i novog.

 2. "Parfem". Avtorot Patrik Ziskind uspeva da sozdade edna raznovidna mre`a na likovi koi ...

  Toj go vdomuva Grenuj u{te kako novoroden~e bezrazlika na negovata bezmirisnost koja uspeva da ja tolerira na po~etokot, no potoa i samiot go otturnuva od sebe. Ponatamu vo romanot se sretnuvame so Ko`arot koj se klasificira kako eden od sporednite likovi vo deloto.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work