• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Adolygiad Drama o 'Perthyn'.

Extracts from this document...

Introduction

Adolygiad Drama o 'Perthyn' Ar ol gweld dau perfformiad o ddramau hollol wahanol, penderfynnais mae y cyflwyniad byddwn yn canolbwyntio arno byddai Perthyn. Roedd y berformiad wedi gael i lleoli yn Theatr Elli Llanelli ar 10fed o Medi 2002. Enw'r dramodydd oedd Meic Povey ac enw'r cwmni a gyflwynodd y cynhyrchiad oedd cwmni mega. Yn gryno roedd y stori wedi ei selio ar teulu sef Mam, Tad a Ferch a'i perthynas yn gael i chwalu, hefyd roedd yna seicolegydd yn ceisio datrus y broblemau. Plot gryf y stori oedd perthynas rhywiol rhwng y tad a'i ferch sef Mari, ac mae'r Mam a'r thad yn gael ysgariad, ond mae'r seicolegydd yn trial helpu. Pwnc tabw iawn sef llosgach yw prif thema'r ddrama, gwnaeth i'r gynulleidfa deimlo'n anesmwyth. Pwnc nad yw neb yn siarad amdano, yn embaras wrth glywed straeon. Roeddwn yn falch bod rhywun yn torri ar y tabw, yn barod ac yn wynebu realiti. Dechreuodd y ddrama mewn ffordd effeithiol tu hwnt drwy ddangos llun o ferch ifanc yn chwarae'n hapus mewn parc, roedd hyn yn ymddangos ar sgrin enfawr ar gefn y llwyfan. ...read more.

Middle

Syml iawn oedd yr ochr dechnegol or ddrama- roedd yna golau lle roedd actorion, e.e. os oedd actorion uwchben y grisiau yn unig roedd yna golau ar y actor yn unig- os oedd actor o dan y grisiau roedd golau yna yn unig. Ond pan oedd llun yn ymddangos ar y sgrin yn unig fydda'i golau i gyd yn gael i ganolbwyntio ar y sgrin. Roedd y goleuadau yn swyddfa'r seicolegydd yn wahanol roedd yn fwy llachar yn dangos gobaith ac yn fwy agored. Ar y cyfan roedd y goleuo yn dywyll iawn yn symbol o cyfrinach tywyll. Roedd pedwar actor yn y cast i gyd Mari y ferch, Tom y thad, Gwen y mam a'r seicolegydd. Yn fy mharn i Mari oedd y cymeriad gryfach oherwydd riedd yn rhaid i rhywun canol oed actio fel merch ifanc oedd yn cael i treisio gan ei thad-(rwy'n credu fe fydd hyn yn galed). Roedd wisg Mari yn cynnwys esgidiau a top ifanc sy'n symbol o ddiniwedrwydd ac roedd ganddi siaced coch fel symbol o peryg- yn cuddio'i hyn. ...read more.

Conclusion

Roedd pobeth yn minimlaidd. Doedd neb yn defnyddio propiau yn y ddrama. Roedd yr actorion yn gweithio'n dda efo'i gilydd ac roedd hyn yn adluwyrchu'n gryf trwy gydol y ddrama oherwydd roedd hyn yn ddangos yn well i'r gynulleidfa oherwydd i ni roeddent yn actio yn gyfan gwbwl. Roeddwn wedi mwynhau'r ddrama yn fawr iawn ac rwy'n credu oherwydd y dechrau roeddent wedi dal sylw'r gynulleidfa trwy gydol y ddrama i gyd. Yn fy mharn i mae tebygrwydd rhwng y ddau drama sef 'Perthyn' a Freda a Diego' oherwydd mae'r ddau drama yn son am sefyllfaeodd does neb yn hoffi son amda e.e. yn perthyn mae'r ferch yn cael i camdrin gan ei thad. Ac yn freda a diego mae'n son am bywyd ddyn a menyw sy'n gweld a gwneud pethau yn wahanol yn eu bywydau. Mae'r ddau drama yn rhoi'r un neges i'r gynulleidfa sef- 'dydi pethau ddim yr un peth tu ol i ddrws a peth mae pobl yn gallu gweld yr ochr arall.' Ac mae hyn yn amlwg yn y ddau drama. Ond hefyd mae gwahaniaethau mawr rhwng y ddau. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn ...

  some transcendent reality."3 Defnyddir symboliaeth yn gyson drwy gydol y gyfres arbennig hon, a chan ganolbwyntio ar y bennod olaf, sef 'George's Last Ride' rwyf am drafod sut gall gor-ddefnydd o symboliaeth dynnu oddi ar brif neges y ddrama a rhediad naturiol y llinyn storiol.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae'r stori yn ei gwneud hi'n amlwg or dechrau ei bod hi'n ddynes unig iawn. Yna mae'r ffon yn canu, 'Mae hi'n petruso wrth gysidro pwy ar y ddear sy'n galw'. Dangosa hyn nad ydi hi wedi arfer gyda phobl yn ei ffonio.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  undeb i lawr yn 1885, sydd i weld yn A4, nid oedd y chwarelwyr yn hapus am hyn. Mae ffynhonell A5 hefyd yn dangos fod perthynas ddrwg rhwng ddwy ochr ac mae hefyd yn dnagos fod y ddwy ochr yn styfnig iawn.

 2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Cyn bob cyrch bu siren yn canu a pawb yn diffodd pob golau, os nid oedd unrhywun yn cadw at hyn byddan yn cael eu dirwyio gan yr ARP wardens. Roedd y cyrchoedd awyr yn difrifol iawn, yn lladd llawer a dinistrio llawer ond mae rhaid cofi roedd ein milwyr ni yn wneud yr un peth draw yn yr Almaen.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Roedd y Beatles yn dod o Lerpwl ac yn cynnwys George Harrison, John Lennon, Paul McCartney ac Ringo Starr yn y band. Ar Chwefror y 9fed wnaeth y Beatles mynd ar yr "Ed Sullivan Show" ac wnaeth 74 miliwn gwylio fo ac roedd yn yr cynylleidfa mwyaf yn hanes y teledu.

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae o'n wybodaeth ddefnyddiol oherwydd mae'n s�n am fath arall o drais, hefyd rydym yn gwybod roedd dystiolaeth arall yn cefnogi'r dystiolaeth yma. Felly mae nifer o ffynonellau yn s�n am y trosedd roedd yn erbyn eiddo ac yn cael ei wneud mewn grwpiau.

 1. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  ffynhonnell A1(i), ac eraill gan ysgrifennu caneuon a barddoniaeth er cof y digwyddiad a'r tywysog. Dengys darn enwog gan Gerallt Lloyd Owen er cof Llywelyn ap Gruffydd yn ffynhonnell A1(ii). Er dywedir rhai fod arwisgiad Siarl yn symudiad bositif tuag at unibynniaeth, roedd llawer iawn o bobl yn erbyn y coroniad.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Ond ydy prydferthwch ac angerdd yn ddigon? Yn ddigon i gyfiawnhau troi fy nghefn ar fy nheulu ac ar draddodiad. Yn ddigon i golli urddas ac anrhydedd? Neithiwr eisteddais wrth fwrdd Llew Llaw Gyffes, yn yfed ei win a bwyta ei fwyd ac yna cysgais gyda?i wraig. Dylwn deimlo cywilydd!

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work