• Join over 1.2 million students every month
  • Accelerate your learning by 29%
  • Unlimited access from just £6.99 per month

Adolygiad Drama o 'Perthyn'.

Extracts from this document...

Introduction

Adolygiad Drama o 'Perthyn' Ar ol gweld dau perfformiad o ddramau hollol wahanol, penderfynnais mae y cyflwyniad byddwn yn canolbwyntio arno byddai Perthyn. Roedd y berformiad wedi gael i lleoli yn Theatr Elli Llanelli ar 10fed o Medi 2002. Enw'r dramodydd oedd Meic Povey ac enw'r cwmni a gyflwynodd y cynhyrchiad oedd cwmni mega. Yn gryno roedd y stori wedi ei selio ar teulu sef Mam, Tad a Ferch a'i perthynas yn gael i chwalu, hefyd roedd yna seicolegydd yn ceisio datrus y broblemau. Plot gryf y stori oedd perthynas rhywiol rhwng y tad a'i ferch sef Mari, ac mae'r Mam a'r thad yn gael ysgariad, ond mae'r seicolegydd yn trial helpu. Pwnc tabw iawn sef llosgach yw prif thema'r ddrama, gwnaeth i'r gynulleidfa deimlo'n anesmwyth. Pwnc nad yw neb yn siarad amdano, yn embaras wrth glywed straeon. Roeddwn yn falch bod rhywun yn torri ar y tabw, yn barod ac yn wynebu realiti. Dechreuodd y ddrama mewn ffordd effeithiol tu hwnt drwy ddangos llun o ferch ifanc yn chwarae'n hapus mewn parc, roedd hyn yn ymddangos ar sgrin enfawr ar gefn y llwyfan. ...read more.

Middle

Syml iawn oedd yr ochr dechnegol or ddrama- roedd yna golau lle roedd actorion, e.e. os oedd actorion uwchben y grisiau yn unig roedd yna golau ar y actor yn unig- os oedd actor o dan y grisiau roedd golau yna yn unig. Ond pan oedd llun yn ymddangos ar y sgrin yn unig fydda'i golau i gyd yn gael i ganolbwyntio ar y sgrin. Roedd y goleuadau yn swyddfa'r seicolegydd yn wahanol roedd yn fwy llachar yn dangos gobaith ac yn fwy agored. Ar y cyfan roedd y goleuo yn dywyll iawn yn symbol o cyfrinach tywyll. Roedd pedwar actor yn y cast i gyd Mari y ferch, Tom y thad, Gwen y mam a'r seicolegydd. Yn fy mharn i Mari oedd y cymeriad gryfach oherwydd riedd yn rhaid i rhywun canol oed actio fel merch ifanc oedd yn cael i treisio gan ei thad-(rwy'n credu fe fydd hyn yn galed). Roedd wisg Mari yn cynnwys esgidiau a top ifanc sy'n symbol o ddiniwedrwydd ac roedd ganddi siaced coch fel symbol o peryg- yn cuddio'i hyn. ...read more.

Conclusion

Roedd pobeth yn minimlaidd. Doedd neb yn defnyddio propiau yn y ddrama. Roedd yr actorion yn gweithio'n dda efo'i gilydd ac roedd hyn yn adluwyrchu'n gryf trwy gydol y ddrama oherwydd roedd hyn yn ddangos yn well i'r gynulleidfa oherwydd i ni roeddent yn actio yn gyfan gwbwl. Roeddwn wedi mwynhau'r ddrama yn fawr iawn ac rwy'n credu oherwydd y dechrau roeddent wedi dal sylw'r gynulleidfa trwy gydol y ddrama i gyd. Yn fy mharn i mae tebygrwydd rhwng y ddau drama sef 'Perthyn' a Freda a Diego' oherwydd mae'r ddau drama yn son am sefyllfaeodd does neb yn hoffi son amda e.e. yn perthyn mae'r ferch yn cael i camdrin gan ei thad. Ac yn freda a diego mae'n son am bywyd ddyn a menyw sy'n gweld a gwneud pethau yn wahanol yn eu bywydau. Mae'r ddau drama yn rhoi'r un neges i'r gynulleidfa sef- 'dydi pethau ddim yr un peth tu ol i ddrws a peth mae pobl yn gallu gweld yr ochr arall.' Ac mae hyn yn amlwg yn y ddau drama. Ond hefyd mae gwahaniaethau mawr rhwng y ddau. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

  • Start learning 29% faster today
  • 150,000+ documents available
  • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
  • Join over 1.2 million students every month
  • Accelerate your learning by 29%
  • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

  1. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn ...

    Y bennod olaf yw hon sy'n cloi cyfnod mewn hanes wedi i George farw. O ddechrau'r bennod hyd ei diwedd, gwelir arwyddocad symbolaeth. Mae'r ffaith fod George Malone yn gwisgo ei drwsus nos i fynd allan yn pwysleisio difrifwch ei salwch ac yn ennyn ein cydymdeimlad yn syth.

  2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

    Mae'r stori yn ei gwneud hi'n amlwg or dechrau ei bod hi'n ddynes unig iawn. Yna mae'r ffon yn canu, 'Mae hi'n petruso wrth gysidro pwy ar y ddear sy'n galw'. Dangosa hyn nad ydi hi wedi arfer gyda phobl yn ei ffonio.

  1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

    Mae ffynhonell B2, sydd wedi cael ei hysgrifennu gan W.J. Parry yn ddefnyddiol iawn gan ei fod yn dangos i ni fod yna densiwn rhwng y contractwyr a'r chwarelwyr ac mae hefyd yn dangos sut oedd y chwarelwyr yn meddwl am y contractwyr.

  2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

    Mae sawl ffynhonnellau gennyf i gefnogi'r pethau hyn. Mae'r ffynhonnell yma, (2a) wedi cyhoeddi gan y weinidogaeth o gwybodaeth, maw hyn yn swnio'n swyddogol ac mae o felly gallwn ddweud bod o'n ddefnyddiol i weld beth oedd yn cael ei digwyl gan pob person i wneud yn ystod cyrchoedd.

  1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

    yn 1965 ac Magical Mystery Tour yn 1967 roedd y Beatles yr oes newydd o cerddoriaeth fe newidion pobl yn cymdeithasol. Ar yr 26/10/1965 fe ddaeth y Beatles yn aelodau o'r M.B.E. Fe ddaeth Brian Epstein yn rhelwr ar y Beatles yn 10/12/1961 ond dim ond llai na 6 mlynedd

  2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

    Mae o'n wybodaeth ddefnyddiol oherwydd mae'n s�n am fath arall o drais, hefyd rydym yn gwybod roedd dystiolaeth arall yn cefnogi'r dystiolaeth yma. Felly mae nifer o ffynonellau yn s�n am y trosedd roedd yn erbyn eiddo ac yn cael ei wneud mewn grwpiau.

  1. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

    ffynhonnell A1(i), ac eraill gan ysgrifennu caneuon a barddoniaeth er cof y digwyddiad a'r tywysog. Dengys darn enwog gan Gerallt Lloyd Owen er cof Llywelyn ap Gruffydd yn ffynhonnell A1(ii). Er dywedir rhai fod arwisgiad Siarl yn symudiad bositif tuag at unibynniaeth, roedd llawer iawn o bobl yn erbyn y coroniad.

  2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

    Dylwn deimlo cywilydd! Beth ddigwyddodd i ffyddlondeb? A oes gen i ddim moesau? A sut gallaf feddwl am fyw heb etifedd, heb deulu?

  • Over 160,000 pieces
    of student written work
  • Annotated by
    experienced teachers
  • Ideas and feedback to
    improve your own work