• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Adolygiad Drama o 'Perthyn'.

Extracts from this document...

Introduction

Adolygiad Drama o 'Perthyn' Ar ol gweld dau perfformiad o ddramau hollol wahanol, penderfynnais mae y cyflwyniad byddwn yn canolbwyntio arno byddai Perthyn. Roedd y berformiad wedi gael i lleoli yn Theatr Elli Llanelli ar 10fed o Medi 2002. Enw'r dramodydd oedd Meic Povey ac enw'r cwmni a gyflwynodd y cynhyrchiad oedd cwmni mega. Yn gryno roedd y stori wedi ei selio ar teulu sef Mam, Tad a Ferch a'i perthynas yn gael i chwalu, hefyd roedd yna seicolegydd yn ceisio datrus y broblemau. Plot gryf y stori oedd perthynas rhywiol rhwng y tad a'i ferch sef Mari, ac mae'r Mam a'r thad yn gael ysgariad, ond mae'r seicolegydd yn trial helpu. Pwnc tabw iawn sef llosgach yw prif thema'r ddrama, gwnaeth i'r gynulleidfa deimlo'n anesmwyth. Pwnc nad yw neb yn siarad amdano, yn embaras wrth glywed straeon. Roeddwn yn falch bod rhywun yn torri ar y tabw, yn barod ac yn wynebu realiti. Dechreuodd y ddrama mewn ffordd effeithiol tu hwnt drwy ddangos llun o ferch ifanc yn chwarae'n hapus mewn parc, roedd hyn yn ymddangos ar sgrin enfawr ar gefn y llwyfan. ...read more.

Middle

Syml iawn oedd yr ochr dechnegol or ddrama- roedd yna golau lle roedd actorion, e.e. os oedd actorion uwchben y grisiau yn unig roedd yna golau ar y actor yn unig- os oedd actor o dan y grisiau roedd golau yna yn unig. Ond pan oedd llun yn ymddangos ar y sgrin yn unig fydda'i golau i gyd yn gael i ganolbwyntio ar y sgrin. Roedd y goleuadau yn swyddfa'r seicolegydd yn wahanol roedd yn fwy llachar yn dangos gobaith ac yn fwy agored. Ar y cyfan roedd y goleuo yn dywyll iawn yn symbol o cyfrinach tywyll. Roedd pedwar actor yn y cast i gyd Mari y ferch, Tom y thad, Gwen y mam a'r seicolegydd. Yn fy mharn i Mari oedd y cymeriad gryfach oherwydd riedd yn rhaid i rhywun canol oed actio fel merch ifanc oedd yn cael i treisio gan ei thad-(rwy'n credu fe fydd hyn yn galed). Roedd wisg Mari yn cynnwys esgidiau a top ifanc sy'n symbol o ddiniwedrwydd ac roedd ganddi siaced coch fel symbol o peryg- yn cuddio'i hyn. ...read more.

Conclusion

Roedd pobeth yn minimlaidd. Doedd neb yn defnyddio propiau yn y ddrama. Roedd yr actorion yn gweithio'n dda efo'i gilydd ac roedd hyn yn adluwyrchu'n gryf trwy gydol y ddrama oherwydd roedd hyn yn ddangos yn well i'r gynulleidfa oherwydd i ni roeddent yn actio yn gyfan gwbwl. Roeddwn wedi mwynhau'r ddrama yn fawr iawn ac rwy'n credu oherwydd y dechrau roeddent wedi dal sylw'r gynulleidfa trwy gydol y ddrama i gyd. Yn fy mharn i mae tebygrwydd rhwng y ddau drama sef 'Perthyn' a Freda a Diego' oherwydd mae'r ddau drama yn son am sefyllfaeodd does neb yn hoffi son amda e.e. yn perthyn mae'r ferch yn cael i camdrin gan ei thad. Ac yn freda a diego mae'n son am bywyd ddyn a menyw sy'n gweld a gwneud pethau yn wahanol yn eu bywydau. Mae'r ddau drama yn rhoi'r un neges i'r gynulleidfa sef- 'dydi pethau ddim yr un peth tu ol i ddrws a peth mae pobl yn gallu gweld yr ochr arall.' Ac mae hyn yn amlwg yn y ddau drama. Ond hefyd mae gwahaniaethau mawr rhwng y ddau. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn ...

  Golygfa arall sy'n amharu ar y rhediad naturiol yw golygfa George wrth fedd ei fab. Credaf ei bod yn olygfa bwysig o ran dangos tristwch tad yn colli mab ond mae'r ffaith ei bod cyn hired yn difetha'r naws hwn.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae hi wedi drysu. Rhif anghywir sydd yno. Mae'r dyn ar yr ochr arall i'r ffon yn ddigon caredig ac mae hyn yn ei chyffroi. Mae e'n dechrau ffonio yn fwy a mwy aml gan gasglu gwybodaeth amdani. Un diwrnod mae'n ffonio ac maen'r ddau yn penderfynnu cyfarfod am y tro cyntaf.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Rydym yn gweld fod y gweithwyr yn galw eu hunain yn 'uwchraddol' ac yn edrych i lawr ar y contractwyr. Roedd y chwarelwyr yn cael llai o arian a dechreuodd ffrae rhyngddynt. Yn fy marn i mae'n disgrifio sut ddechreuodd y streic yn ddefnyddiol iawn.

 2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Wrth i bwyd dechrau dod yn brin dechreuwyd dogni bwydydd fel cig, wyau, menyn a siwgr, nid oedd llysiau na tatws yn gael eu ddogni achos gall pobl tyfu rhai eu hun, cymron nhw than mawr mewn diet y pobl felly.

 1. Y chwedegau yng Nghymru.

  hwn oedd y briffordd rhwng De a Gogledd Cymru ar y pryd, a phrif wyth�en trafnidiaeth a chyfathrebu y dref. Yn amlwg cafodd hyn effaith fawr ar gweithredaeth y dref. Wnaeth ymateb pobl ifanc y dref dangos nad oedd y chwyldro wedi effeithio ar bawb, aeth gang weddol fawr o

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  yn 1965 ac Magical Mystery Tour yn 1967 roedd y Beatles yr oes newydd o cerddoriaeth fe newidion pobl yn cymdeithasol. Ar yr 26/10/1965 fe ddaeth y Beatles yn aelodau o'r M.B.E. Fe ddaeth Brian Epstein yn rhelwr ar y Beatles yn 10/12/1961 ond dim ond llai na 6 mlynedd

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae o'n wybodaeth ddefnyddiol oherwydd mae'n s�n am fath arall o drais, hefyd rydym yn gwybod roedd dystiolaeth arall yn cefnogi'r dystiolaeth yma. Felly mae nifer o ffynonellau yn s�n am y trosedd roedd yn erbyn eiddo ac yn cael ei wneud mewn grwpiau.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Dylwn deimlo cywilydd! Beth ddigwyddodd i ffyddlondeb? A oes gen i ddim moesau? A sut gallaf feddwl am fyw heb etifedd, heb deulu?

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work