• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Adolygiad Drama o 'Perthyn'.

Extracts from this document...

Introduction

Adolygiad Drama o 'Perthyn' Ar ol gweld dau perfformiad o ddramau hollol wahanol, penderfynnais mae y cyflwyniad byddwn yn canolbwyntio arno byddai Perthyn. Roedd y berformiad wedi gael i lleoli yn Theatr Elli Llanelli ar 10fed o Medi 2002. Enw'r dramodydd oedd Meic Povey ac enw'r cwmni a gyflwynodd y cynhyrchiad oedd cwmni mega. Yn gryno roedd y stori wedi ei selio ar teulu sef Mam, Tad a Ferch a'i perthynas yn gael i chwalu, hefyd roedd yna seicolegydd yn ceisio datrus y broblemau. Plot gryf y stori oedd perthynas rhywiol rhwng y tad a'i ferch sef Mari, ac mae'r Mam a'r thad yn gael ysgariad, ond mae'r seicolegydd yn trial helpu. Pwnc tabw iawn sef llosgach yw prif thema'r ddrama, gwnaeth i'r gynulleidfa deimlo'n anesmwyth. Pwnc nad yw neb yn siarad amdano, yn embaras wrth glywed straeon. Roeddwn yn falch bod rhywun yn torri ar y tabw, yn barod ac yn wynebu realiti. Dechreuodd y ddrama mewn ffordd effeithiol tu hwnt drwy ddangos llun o ferch ifanc yn chwarae'n hapus mewn parc, roedd hyn yn ymddangos ar sgrin enfawr ar gefn y llwyfan. ...read more.

Middle

Syml iawn oedd yr ochr dechnegol or ddrama- roedd yna golau lle roedd actorion, e.e. os oedd actorion uwchben y grisiau yn unig roedd yna golau ar y actor yn unig- os oedd actor o dan y grisiau roedd golau yna yn unig. Ond pan oedd llun yn ymddangos ar y sgrin yn unig fydda'i golau i gyd yn gael i ganolbwyntio ar y sgrin. Roedd y goleuadau yn swyddfa'r seicolegydd yn wahanol roedd yn fwy llachar yn dangos gobaith ac yn fwy agored. Ar y cyfan roedd y goleuo yn dywyll iawn yn symbol o cyfrinach tywyll. Roedd pedwar actor yn y cast i gyd Mari y ferch, Tom y thad, Gwen y mam a'r seicolegydd. Yn fy mharn i Mari oedd y cymeriad gryfach oherwydd riedd yn rhaid i rhywun canol oed actio fel merch ifanc oedd yn cael i treisio gan ei thad-(rwy'n credu fe fydd hyn yn galed). Roedd wisg Mari yn cynnwys esgidiau a top ifanc sy'n symbol o ddiniwedrwydd ac roedd ganddi siaced coch fel symbol o peryg- yn cuddio'i hyn. ...read more.

Conclusion

Roedd pobeth yn minimlaidd. Doedd neb yn defnyddio propiau yn y ddrama. Roedd yr actorion yn gweithio'n dda efo'i gilydd ac roedd hyn yn adluwyrchu'n gryf trwy gydol y ddrama oherwydd roedd hyn yn ddangos yn well i'r gynulleidfa oherwydd i ni roeddent yn actio yn gyfan gwbwl. Roeddwn wedi mwynhau'r ddrama yn fawr iawn ac rwy'n credu oherwydd y dechrau roeddent wedi dal sylw'r gynulleidfa trwy gydol y ddrama i gyd. Yn fy mharn i mae tebygrwydd rhwng y ddau drama sef 'Perthyn' a Freda a Diego' oherwydd mae'r ddau drama yn son am sefyllfaeodd does neb yn hoffi son amda e.e. yn perthyn mae'r ferch yn cael i camdrin gan ei thad. Ac yn freda a diego mae'n son am bywyd ddyn a menyw sy'n gweld a gwneud pethau yn wahanol yn eu bywydau. Mae'r ddau drama yn rhoi'r un neges i'r gynulleidfa sef- 'dydi pethau ddim yr un peth tu ol i ddrws a peth mae pobl yn gallu gweld yr ochr arall.' Ac mae hyn yn amlwg yn y ddau drama. Ond hefyd mae gwahaniaethau mawr rhwng y ddau. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Beth ydych chi’n ceisio darganfod?

  Yr ymchwiliad: Rydym yn defnyddio tatws mewn toddiannau gyda crynodiad halen amrywiol. Byddwn yn dechrau gyda toddiant 0 molar, 0.1 molar, 0.2 molar a.y.y.b nes iddyn ni cyrraedd 1 molar. Rydym yn methu cael toddiant gryfach na 1 molar, mwy na 1molar=halen ddim yn toddi.

 2. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn ...

  some transcendent reality."3 Defnyddir symboliaeth yn gyson drwy gydol y gyfres arbennig hon, a chan ganolbwyntio ar y bennod olaf, sef 'George's Last Ride' rwyf am drafod sut gall gor-ddefnydd o symboliaeth dynnu oddi ar brif neges y ddrama a rhediad naturiol y llinyn storiol.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  A credaf fod Alexander E. Young wedi gwaethygu'r achos gan ei fod yn deall dim am y chwarel ac dim ond yn poeni am wneud elw. Roedd yr Argwydd Penrhyn yn gweud newididau i'r chwarel a oedd yn gwylltio'r chwarelwyr fel, dod a rheolwyr newydd i mewn a cael gwared o'r undeb.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Yn wir, mae'r tri prif gymeriad yr ydwyf yn ei hastudio yn hollol wahanol i'w gilydd, ond mae gan y tri rhywbeth yn gyffredin, sef eu unigrwydd. Gan nad oes unrhyw gyffro i weld ym mywyd y ferch, pan mae sefyllfa wahanol a chyffrous yn codi, mae hi'n ymddwyn ychydig yn wirion.

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Cyn bob cyrch bu siren yn canu a pawb yn diffodd pob golau, os nid oedd unrhywun yn cadw at hyn byddan yn cael eu dirwyio gan yr ARP wardens. Roedd y cyrchoedd awyr yn difrifol iawn, yn lladd llawer a dinistrio llawer ond mae rhaid cofi roedd ein milwyr ni yn wneud yr un peth draw yn yr Almaen.

 2. Y chwedegau yng Nghymru.

  Roedd lluoedd o fobl yn barod i sefyll lan dros eu hiaith, ddim yn barod i dderbyn llythyron a arwyddion ffyrdd yn Saesneg. Mae ffynhonnell C2, sef dyfyniad o araith 'Tynged yr iaith' gan Saunders Lewis 1962, yn dangos ei gofynion yn glir, '..papurau treth yny Gymraeg..', '..na thelir trwyddedau

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  'laidback' ac yn ysmygu cyffuriau roedd hyd yn oed rhai yn cysgu yn gardd blaen J.R.R Tolkien i dangos eu parch ato. Yn ystod yr 1960au roedd cerddoriaeth yn rhan bwysig i chymdeithas pobl Prydain ac Cymru fel ei bandiau enwog The Beatles ac The Rolling Stones.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Dylwn deimlo cywilydd! Beth ddigwyddodd i ffyddlondeb? A oes gen i ddim moesau? A sut gallaf feddwl am fyw heb etifedd, heb deulu?

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work