• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Adolygiad Drama o 'Perthyn'.

Extracts from this document...

Introduction

Adolygiad Drama o 'Perthyn' Ar ol gweld dau perfformiad o ddramau hollol wahanol, penderfynnais mae y cyflwyniad byddwn yn canolbwyntio arno byddai Perthyn. Roedd y berformiad wedi gael i lleoli yn Theatr Elli Llanelli ar 10fed o Medi 2002. Enw'r dramodydd oedd Meic Povey ac enw'r cwmni a gyflwynodd y cynhyrchiad oedd cwmni mega. Yn gryno roedd y stori wedi ei selio ar teulu sef Mam, Tad a Ferch a'i perthynas yn gael i chwalu, hefyd roedd yna seicolegydd yn ceisio datrus y broblemau. Plot gryf y stori oedd perthynas rhywiol rhwng y tad a'i ferch sef Mari, ac mae'r Mam a'r thad yn gael ysgariad, ond mae'r seicolegydd yn trial helpu. Pwnc tabw iawn sef llosgach yw prif thema'r ddrama, gwnaeth i'r gynulleidfa deimlo'n anesmwyth. Pwnc nad yw neb yn siarad amdano, yn embaras wrth glywed straeon. Roeddwn yn falch bod rhywun yn torri ar y tabw, yn barod ac yn wynebu realiti. Dechreuodd y ddrama mewn ffordd effeithiol tu hwnt drwy ddangos llun o ferch ifanc yn chwarae'n hapus mewn parc, roedd hyn yn ymddangos ar sgrin enfawr ar gefn y llwyfan. ...read more.

Middle

Syml iawn oedd yr ochr dechnegol or ddrama- roedd yna golau lle roedd actorion, e.e. os oedd actorion uwchben y grisiau yn unig roedd yna golau ar y actor yn unig- os oedd actor o dan y grisiau roedd golau yna yn unig. Ond pan oedd llun yn ymddangos ar y sgrin yn unig fydda'i golau i gyd yn gael i ganolbwyntio ar y sgrin. Roedd y goleuadau yn swyddfa'r seicolegydd yn wahanol roedd yn fwy llachar yn dangos gobaith ac yn fwy agored. Ar y cyfan roedd y goleuo yn dywyll iawn yn symbol o cyfrinach tywyll. Roedd pedwar actor yn y cast i gyd Mari y ferch, Tom y thad, Gwen y mam a'r seicolegydd. Yn fy mharn i Mari oedd y cymeriad gryfach oherwydd riedd yn rhaid i rhywun canol oed actio fel merch ifanc oedd yn cael i treisio gan ei thad-(rwy'n credu fe fydd hyn yn galed). Roedd wisg Mari yn cynnwys esgidiau a top ifanc sy'n symbol o ddiniwedrwydd ac roedd ganddi siaced coch fel symbol o peryg- yn cuddio'i hyn. ...read more.

Conclusion

Roedd pobeth yn minimlaidd. Doedd neb yn defnyddio propiau yn y ddrama. Roedd yr actorion yn gweithio'n dda efo'i gilydd ac roedd hyn yn adluwyrchu'n gryf trwy gydol y ddrama oherwydd roedd hyn yn ddangos yn well i'r gynulleidfa oherwydd i ni roeddent yn actio yn gyfan gwbwl. Roeddwn wedi mwynhau'r ddrama yn fawr iawn ac rwy'n credu oherwydd y dechrau roeddent wedi dal sylw'r gynulleidfa trwy gydol y ddrama i gyd. Yn fy mharn i mae tebygrwydd rhwng y ddau drama sef 'Perthyn' a Freda a Diego' oherwydd mae'r ddau drama yn son am sefyllfaeodd does neb yn hoffi son amda e.e. yn perthyn mae'r ferch yn cael i camdrin gan ei thad. Ac yn freda a diego mae'n son am bywyd ddyn a menyw sy'n gweld a gwneud pethau yn wahanol yn eu bywydau. Mae'r ddau drama yn rhoi'r un neges i'r gynulleidfa sef- 'dydi pethau ddim yr un peth tu ol i ddrws a peth mae pobl yn gallu gweld yr ochr arall.' Ac mae hyn yn amlwg yn y ddau drama. Ond hefyd mae gwahaniaethau mawr rhwng y ddau. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae hi wedi drysu. Rhif anghywir sydd yno. Mae'r dyn ar yr ochr arall i'r ffon yn ddigon caredig ac mae hyn yn ei chyffroi. Mae e'n dechrau ffonio yn fwy a mwy aml gan gasglu gwybodaeth amdani. Un diwrnod mae'n ffonio ac maen'r ddau yn penderfynnu cyfarfod am y tro cyntaf.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  yn meddwl am yr Arglwydd Penrhyn, ond gan mai dyn or undeb yw Will Mellor, sydd eisiau i bobl roi cymorth i'r chwarelwyr , rydym yn gwybod fod y ffynhonell hon yn unochrog iawn ac nid ydym yn gallu dibynu arni.

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Nid oedd lluniau yn cael eu cyhoeddi chwaeth am y dinistr oni bai bod nhe fel yn y ffynhonnel yma. Mae hyn yn arbennig i'r llywodraeth cyhoeddi achos mae'n dangos gobaith a trio dangos gallyn ni oresi. Mae e'n defnyddiol i ni achos mae'n gwreiddiol ac yn cyfleu beth roedd y llywodraeth yn trio rhoi drosodd i'r pobl.

 2. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn ...

  mor wirioneddol sal ydi o a rhai mwy dwys megis yr olygfa lle mae George a'i wraig yn eu gwely a ceir siot o olau ar y nenfwd, awgryma hyn fod y diwedd yn agos ac y bydd George yn symud tuag at y golau unwaith iddo farw.

 1. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  Roedd nifer o'r bobl yma yn wleidyddwyr enwog a oedd yn medru rhoi eu dylanwad ar bobl eraill. Ymlysg y bobl yma oedd Gerallt Lloyd Owen, Saunders Lewis a Dafydd Iwan ac roedd yr rhain yn lleusio'r barn trwy defnyddio'u creft.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  yn ddiog yn beth pwysig I bobl yn ystod yr amser hon ac roedd y pobl cyfoethog yn hoffi frolio am ei fod yn ddi-waith ac yn gallu afforddio gweisiom i weithio yn y ty. Roedd y menywod yn gallu cael swyddi yn gyflym iawn mewn ffatri yn ystod y

 1. Beth ydych chi’n ceisio darganfod?

  mae taten wedi'i ferwi yn eistedd mewn ddwr, gyda halen ar y top. Yn ddisgl petri B,mae taten heb ei ferwi yn eistedd mewn dwr hefyd gyda halen arno. Y mae ddisgl petri C yn cynnwys taten heb ei ferwi, yn eistedd mewn ddwr gyda ddim halen arno.

 2. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  wedi?i anadlu i fewn a?i drosglwyddo i?r gell eto drwy sawl proses o drylediad er creu nwy carbon deuocsid, dwr ag egni ? yr egni sydd yn rhaid ei gael er cynnal systemau hanfodol y corff. Mae?r wybodaeth yma felly yn rhoi yr hafaliadau isod ? ar ffurf geiriau i

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work