• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Ar gyfer y prawf ymarferol cyntaf roedd rhaid creu darn gwreiddiol o ddrama yn seilliedig ar y thema arbennig.

Extracts from this document...

Introduction

Ar gyfer y prawf ymarferol cyntaf roedd rhaid creu darn gwreiddiol o ddrama yn seilliedig ar y thema arbennig. Fe drafom ni gwahanol themau e.e gomedu, rhywun yn cael ei bwlian yn yr ysgol ac hefyd problemau teuluol. Un o syniadau cyntaf roed gennym oedd I wneud rhyw fath o sioe teledu ond penderfynom yn erbyn y syniad yma obelig fydd yn anodd I wneud. Yna dechreuom ni siarad amdano lluniau i cael syniad o llun. Gan nad oedd unrhywun yn y grwp yn gallu dod o hyd i llun addas dechreuom trafod ffilmiau. Daeth y ffilm "Ffhorest Gump" a penderfynom cymerid y syniad o adrodd stori ar fainc yn aros am bws. Penderfynodd y grwp datblygu'r syniad yma a cafod un eilod o'r grwp y syniad o newid o fod yn safle bws I fod yn orsaf tren. ...read more.

Middle

Roedd ein stori yn dechrau gyda tramp yn eistedd wrth ymil fainc yn edrych ar tren yn mynd heibio, dyma ble wnaethom denyddio sain tren I wneud yn mwy effeithiol. Felly aeth y grwp ymlaen I feddwl am y fathau gwahanol o lwyfan gallent ein defnyddio. Roeddwn yn trafod llwyfan cylch ar y dechrau er mwyn cael drama wahanol I'r grwpiau eraill ond penderfynwyd ei fydd yn amhosib a na fyddai'n edrych fel gorsaf tren o gwbwl. Aeth y trafodaeth ymlaen a death y grwp I'r penderfyniad o defnyddio llwyfan bwa proseliwm. Defnyddiwd y fath yma o llwyfan oblegid byddai'n llawer fwy credadwy a byddai'n siwtio'r drama llawer well. Byddai'r faic yn cael ei lleoli ar canol y llwyfan a bydd y cymeriadau yn gallu dod I mewn ac I mas o bob ochr. Wrth I ni ymarfer y drama roedd pawb yn trial ei gorau I fod yn gwbod ei cymeriad yn dda iawn er mywn actio'n well. ...read more.

Conclusion

Er mwyn fod yn llwyddiannus roedd rhaid plotio pob olygfa yn ofalus gan ystiried ble roedd y cymeriadau yn mynd I dod I mewn ac allan. Hefyd roeed rhaid gwneud yn siwr fod gan pob cymeriad popeth a oedd angen arno yn pob olygfa. I sialens fwyaf oedd cael pawb sylweddoli taw orsaf tren yr oeddwn ynddo, felly defnyddiom y sain o'r cd on hefyd bydd cymeriadau yn derych yn nol ac ymlaen I creu argraff bod tren yn mynd heibio. Yn fy marn I credaf aeth y perfformiad yn dda, roedd ambell gwall trwyddo e.e roedd un o'r cymeriadau wedi anghofio I tynnu ei cap ond gyd ameddwl cyflym roedd popeth in iawn. Yn edrych yn nol naw ar tap rwy'n gwelf galla wedi siarad yn fwy uchel I wneud yn siwr fod pawb yn clywed bob gair yn glir. Gwnaeth pawb cydweithio'n dda iawn ac rwy'n credu roedd pawb yn y grwp wedi mwynhau. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. nigolyn un ar un cyfarfod am unigolyn gyda phroblemau a symptomau clefyd y galon.

  Yn y dyfodol mae angen gwneud ychydig o newidiadau er mwyn wella'r cyfathrebiad trwy ddefnyddio llaes diddorol ac yn hwyl. Mae'n bosib gwneud y newidiadau yma trwy drefnu a ofyn cwestiynau cyn dechrau'r cyfarfod i helpu'r neges cael eu trafod gan darparu holidaur cyn dechrau i wneud yn siwr mae popeth yn iawn.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Ond mewn gwirionedd, nid yw hyn yn wir o gwbl. Agoriad uniongyrchol sydd i'r stori hon, mae'r darllenwr yn cael ei sugno i mewn i'r stori yn syth. Mae'r stori yn agor gyda penawdau papur newydd ond yr un mwyaf pwysig i ni yw, "Fifth woman slain- man held" sef y cliw i ni ar y dechrau.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Rydym yn gweld fod y gweithwyr yn galw eu hunain yn 'uwchraddol' ac yn edrych i lawr ar y contractwyr. Roedd y chwarelwyr yn cael llai o arian a dechreuodd ffrae rhyngddynt. Yn fy marn i mae'n disgrifio sut ddechreuodd y streic yn ddefnyddiol iawn.

 2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Mae'r ffynhonnel yma'n sef (2c) dangos sut roedd y llywodraeth yn ceisio perswadio'r pobly roedd y dogni'n gweithio, hyd yn oed yn gwellla ei iechyd. Mae ffynhonnell (3ch) ddefnyddiol i weld y mathau o fwydydd roedd y person cyffredin yn cael yn y dogn.

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  of World War 1 by David Taylor Roedd bwyd Ewrop yn cael ei fewnforio or UDA, roedd y Kaiser yn gwybod hyn, er mwyn ceisio llwgu Ewrop a gwneud iidynt ildil. Roedd y Kaiser yn ddefyddio llongau tanfor yr Almaen i suddo'r llongau masnach oedd yn mynd i Ewrop.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  rhyddhau ei ail sengl "It's Not Unusual" a oedd yn sengl fawr, yn gyntaf roedd yn arddangosfa i artist arall ond fe wnaeth Tom penderfynnu iddo fynd i'r charts fe wnaeth e fynd i rhif 1. Rhwng 1965 ac 1968 creuodd Tom mwy o senglau fel "Dellilah", "I'll Never Fall in Love Again" ac "Funny Familiar Forgotten Feelings".

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  a traddodiadau i fynu at 10 mlynedd ar ´┐Żl y rhyfel gan fod y tradodiadau wedi ei osod gan y genhedlaeth hyn - cenhedlaeth a oedd gan atgofion o'r dirwasgiad yn ffres yn eu meddyliau. Ond, wrth i amser fynd heibio, newidiodd hyn gan fod sefyllfa ariannol ieuenctid wedi gwella.

 2. Beth Sy’N Effeithio Ar Gwrthiant Gwifren?

  Yn gyntaf fe fydd ein gwrthydd yn 20cm o hyd ac fe fyddem yn cynnyddu hyd y wifren 4 mwy o weithiau yn ystod yr arbrawf (40cm, 60cm, 80cm, 100cm). Fe fydd person 1 yn yr arbrawf yma yn troi mlaen y pac pwer gan adael ir electronau teithio trwyr cylched.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work