• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Ar gyfer y prawf ymarferol cyntaf roedd rhaid creu darn gwreiddiol o ddrama yn seilliedig ar y thema arbennig.

Extracts from this document...

Introduction

Ar gyfer y prawf ymarferol cyntaf roedd rhaid creu darn gwreiddiol o ddrama yn seilliedig ar y thema arbennig. Fe drafom ni gwahanol themau e.e gomedu, rhywun yn cael ei bwlian yn yr ysgol ac hefyd problemau teuluol. Un o syniadau cyntaf roed gennym oedd I wneud rhyw fath o sioe teledu ond penderfynom yn erbyn y syniad yma obelig fydd yn anodd I wneud. Yna dechreuom ni siarad amdano lluniau i cael syniad o llun. Gan nad oedd unrhywun yn y grwp yn gallu dod o hyd i llun addas dechreuom trafod ffilmiau. Daeth y ffilm "Ffhorest Gump" a penderfynom cymerid y syniad o adrodd stori ar fainc yn aros am bws. Penderfynodd y grwp datblygu'r syniad yma a cafod un eilod o'r grwp y syniad o newid o fod yn safle bws I fod yn orsaf tren. ...read more.

Middle

Roedd ein stori yn dechrau gyda tramp yn eistedd wrth ymil fainc yn edrych ar tren yn mynd heibio, dyma ble wnaethom denyddio sain tren I wneud yn mwy effeithiol. Felly aeth y grwp ymlaen I feddwl am y fathau gwahanol o lwyfan gallent ein defnyddio. Roeddwn yn trafod llwyfan cylch ar y dechrau er mwyn cael drama wahanol I'r grwpiau eraill ond penderfynwyd ei fydd yn amhosib a na fyddai'n edrych fel gorsaf tren o gwbwl. Aeth y trafodaeth ymlaen a death y grwp I'r penderfyniad o defnyddio llwyfan bwa proseliwm. Defnyddiwd y fath yma o llwyfan oblegid byddai'n llawer fwy credadwy a byddai'n siwtio'r drama llawer well. Byddai'r faic yn cael ei lleoli ar canol y llwyfan a bydd y cymeriadau yn gallu dod I mewn ac I mas o bob ochr. Wrth I ni ymarfer y drama roedd pawb yn trial ei gorau I fod yn gwbod ei cymeriad yn dda iawn er mywn actio'n well. ...read more.

Conclusion

Er mwyn fod yn llwyddiannus roedd rhaid plotio pob olygfa yn ofalus gan ystiried ble roedd y cymeriadau yn mynd I dod I mewn ac allan. Hefyd roeed rhaid gwneud yn siwr fod gan pob cymeriad popeth a oedd angen arno yn pob olygfa. I sialens fwyaf oedd cael pawb sylweddoli taw orsaf tren yr oeddwn ynddo, felly defnyddiom y sain o'r cd on hefyd bydd cymeriadau yn derych yn nol ac ymlaen I creu argraff bod tren yn mynd heibio. Yn fy marn I credaf aeth y perfformiad yn dda, roedd ambell gwall trwyddo e.e roedd un o'r cymeriadau wedi anghofio I tynnu ei cap ond gyd ameddwl cyflym roedd popeth in iawn. Yn edrych yn nol naw ar tap rwy'n gwelf galla wedi siarad yn fwy uchel I wneud yn siwr fod pawb yn clywed bob gair yn glir. Gwnaeth pawb cydweithio'n dda iawn ac rwy'n credu roedd pawb yn y grwp wedi mwynhau. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. nigolyn un ar un cyfarfod am unigolyn gyda phroblemau a symptomau clefyd y galon.

  Yn y dyfodol mae angen gwneud ychydig o newidiadau er mwyn wella'r cyfathrebiad trwy ddefnyddio llaes diddorol ac yn hwyl. Mae'n bosib gwneud y newidiadau yma trwy drefnu a ofyn cwestiynau cyn dechrau'r cyfarfod i helpu'r neges cael eu trafod gan darparu holidaur cyn dechrau i wneud yn siwr mae popeth yn iawn.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  'Bore dydd mercher a does neb wedi meddwl canslo'r archeb papur newydd'. O beth yr ydym ni'n ei weld, does neb i weld yn colli'r fenyw, na hyd yn oed sylwi ei bod hi wedi marw. Mae'r prif bennawd papur newydd mewn llythrennau bras, 'Sixth woman slain: When will it end?'

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  undeb i lawr yn 1885, sydd i weld yn A4, nid oedd y chwarelwyr yn hapus am hyn. Mae ffynhonell A5 hefyd yn dangos fod perthynas ddrwg rhwng ddwy ochr ac mae hefyd yn dnagos fod y ddwy ochr yn styfnig iawn.

 2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Nad yw'n defnyddiol achos nid yw Neil McDonald sy'n ei hysgrifennu ddim yn gwybod digon amdan ymgilo achos mae e'n rhoi dau safbwynt wahanol ar ymgilo hyd yn oed yn y teitl a felly nad yw e'n glir ar peth mae'n dweud.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  fe cafodd y rhaglen ei rhoi ar ABC-TV yn America ac ar ITV yn Prydain. Roedd y rhaglen yma yn dangos yr cnwyr gorau ac yn siarad am beth i wneud yn y 1970au. Hefyd fe newidiodd ffasiwn llawer yn y 1960au.

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae Daniel Williams a oedd yn byw ger Milford yn 1828 yn s�n am drais gwahanol i'r dystiolaeth arall. Mae'r trais yma yn erbyn pobl yn lle eiddo. Mae o'n s�n am ei brofiad efo'r 'Ceffyl Pren'. Roedd hyn yn ble mae unigolion sydd wedi cythruddo y gymdeithas yn cael eu cario o gwmpas ar geffyl pren a'u bychanu.

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  ir faciwis."Mae'r ffynhonnell yn son am y sioc yr oedd nifer o deuluoedd dosbarth canol yn teimlo ym mis Medi 1939,wrth dderbyn dros miliwn o ifaciwis,y mwyafrif yn plant bach a'u mamau.Roedd y rhan fwyaf o'r ifaciwis o ardaloedd mwyaf tlawd,yn dinasoedd mwyaf Prydain.Roedd gan nifer o'r ifaciwis llau,impetigo a'r

 2. Adolygiad Drama o 'Perthyn'.

  ferch chwarae gem o 'orfwys',- yng gyntaf doeddwn i ddim yn siwr beth oedd ei thad yn gofyn iddi wneud ond wedyn sylweddolais i. Pryd sylweddolais i cefais i ias lawr ft asgwrn cefn. Roedd hyn yn anodd ond rwy'n siwr cafodd o dylanwad mawr ar y gynulleidfa.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work