• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Gwrthiant mewn Gwifren

Extracts from this document...

Introduction

Cyflwyniad Mewn metelau mae’r atomau wedi’i pacio’n dynn at ei gilydd mewn patrwm rheolaidd. Oherwydd y pacio tynn, mae’r electronau allanon yn gwahanu oddi wrth eu hatomau sy’n ffurfio môr o electronau rhydd. Llif o electronnau neu llif gwefr yw cerrynt a gwrthwynebiad i lif cerrynt yw gwrthiant. Mae gwrthiant yn cael ei achosi gan electronau’n gwrthdaro â’i gilydd a gyda atomau metel. Y mae yna llawer o ffactorau sy’n effeithio ar gwrthiant er enghraifft mae mwy o wrthiant mewn gwifrau tenau na mewn gwifrau trwchus oherwydd mewn gwifren drwchus mae gan yr electronau fwy o le i symud ac felly maent yn llai tebygol i wrthdaro a’i gilydd. Wrth ddyblu lled y wifren bydd y gwrthiant yn hanneru. Y mwyaf mae’r electronau’n gwrthdaro, y mwyaf o wrthiant sydd. Y mae’r fath o wifren hefyd yn effeithio ar gwrthiant. Gallwn weld hyn drwy gymharu gwifren nicrom a gwifren gopr. Y mae mwy o wrthiant mewn gwifren nicrom oherwydd mae’n anoddach i’r cerrynt lifo trwyddo am bod nicrom yn aloi o ddau fetel, nicel a cromiwm. Yn lle llifo yn llyfn trwy’r defnydd mae’r electronau yn taro oddi ar ei gilydd. Y mae gwrthiant hefyd yn cael ei effeithio gan tymheredd. Y poethaf y wifren y mwyaf o wrthiant sydd. ...read more.

Middle

O gymharu fy nghanlyniadau i gyda canlyniadau grwpiau eraill gallaf weld ei bod nhw’n debyg iawn â amrywiad o 0.8 ohm yn unig. Mae hyn yn gwneud yr arbrawf yn atgynyrchadwy. Gall yr amrywiad yn y canlyniadau fod oherwydd bod pob grwp yn defnyddio offer gwahanol neu heb mesur y wifren yn union yr un peth. Prawf Teg Y newidyn annibynnol yn yr arbrawf yw hyd y wifren a’r newidyn dibynnol yw’r gwrthiant. Byddaf yn sicrhau fy mod yn mesur yr hyd yn gywir trwy ddefnyddio pren mesur. Byddaf yn defnyddio’r cerrynt a’r foltedd i gyfrifo’r gwrthiant. I sicrhau prawf teg mi fyddaf yn cadw’r un foltmedr a amedr drwy gydol yr arbrawf. Mi fydd angen sicrhau bod trwch y wifren yn aros yn gyson sef 32 mgs (medrydd gwifren safonol). Os na fyddai’n aros yn gyson gall effeithio ar y gwrthiant. Mi fyddaf yn sicrhau hyn drwy ddefnyddio’r un wifren. Y mae hefyd angen cadw y math o wifren yn gyson sef gwifren nicrom. Eto byddaf yn sicrhau hyn drwy ddefnyddio’r un wifren er mwyn sicrhau nad yw’n effeithio ar y gwrthiant. Rwyf wedi penderfynu defnyddio gwifren nicrome 32 mgs oherwydd nad yw tymheredd yn cael effaith mawr arno ac mse’n rhoi amrediad o wrthiant sy’n hawdd i’w fesur. ...read more.

Conclusion

Hefyd mae canlyniadau grwpiau gwahanol yn debyg sydd yn dangos bod yr arbrawf yn atgynyrchadwy. Diagram offer Cyfarpar Gwifren nicrom, 100cm o hyd, 32 swg riwl fetr cyflenwad pwer foltmedr amedr 5 gwifren ynysedig 2 clip crocodeil Dull 1. Gosodwch yr offer fel yn y diagram 2. Mesurch 100cm o wifren gyda prenmesur i sicrhau eich bod yn mesur yn gywir a gosodwch y clipiau crocodeil ar sero ac ar 100cm 3. Trowch y cyflenwad pwer ymlaen a newidwch y deial nes ei fod yn dangos 3.00V 4. Cofnodwch y foltedd a’r cerrynt 5. Diffoddwch y cyflenwad pwer er mwyn sicrhau nad yw’r wifren yn gorboethi 6. Cyfrifwch wrthiant y wifren gan ddefnyddio’r fformiwla Gwrthiant = foltedd cerrynt 1. Gwnewch camau 1 i 6 dwywaith eto i wirio a ailadroddadwyedd 2. Symudwch y clipiau crocodeil i lawr i 90cm yna 80cm yna 70cm a.y.y.b ac ailadroddwch yr arbrawf 3. Cofnodwch canlyniadau dau grwp arall i wirio atgynyrchadwyedd Asesiad Risg 1. Perygl : y gwifren yn cynhesu yn ystod yr arbraf Risg : llosgi croen Rheoli : gadael amser i’r wifren oeri’n gyfan gwbl cyn ei chyffwrdd a diffodd y cyflenwad pwer yn syth ar ol pob mesuriad 1. Perygl : defnyddio trydan Risg : sioc drydanol Rheoli : diffodd y trydan yn gywir, peidio cyffwrdd socedu trydanol â dwylo gwlyb, bod yn ofalus ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  gwneud i'r fam-gu teimlo bod hin gallu roi gallu ney bwer i(To give ability or power to)bod yn rhydd o hiliaeth(abusive or agressive language or behaviour based on the beilef that some races are superior to others). Pwysigrwydd cydnabod amrywiaeth(diffrence)

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Nid ydym yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf, ac mae'r tro ar y diwedd yn effeithiol a dramatig iawn. Rydwi'n hoffi'r ffordd mae'r awdur wedi clymu'r dechrau ar diwedd gyda'i gilydd, yn fy marn i mae'n effeithiol iawn.

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Hefyd mae Mrs Bernstein wedi cael eu dioddef o orddryswch a ddim yn gallu cofio beth sydd wedi digwydd. Mae sefyllfa yma wedi gwneud i Mrs Bernstein yn upset ac yn meindio'n anodd delio gyda'r sefyllfa ar eu pen eu hunain.

 2. Yn yr arbrawf yma, rydw i yn mynd i edrych os yw hyd gwifren ...

  ~ Gosod yr offer gyda`i gilydd gan gwneud yn siwr fod y voltmedr yn parallel a fod yr amedr mewn cyfres. ~ Rhaid gwneud yn siwr fod yr arbrawf yn dibynadwy wrth troi y cyflenwd pwer i ffwrdd mor fuan a posib fel fod y wifren ddim yn cynhesu, a

 1. Beth sy'n effeithio ar ddargludiad cerrynt mewn gwifren?

  Yna; o Gosod hyn 'l' ar 20cm o Cam swits, confod I gwerthoedd 'v' ac 'i' a'r voltmedr a'r amedr o Agos y swits, ac newid yr hyd I 30cm o Ailadrodd pob 10cm I fynny hyd at 80cm.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Nid oedd pawb wedi cael eu gofyn, felly nid yw'n ddibynol. Nid oedd yn orfodus i'r plant rhoi yr ateb cywir i lawr, gallen nhw ysgrifennu unrhywbeth oherwydd nid oedd cosb os oedden nhw'n dweud celwydd.

 1. Beth Sy’N Effeithio Ar Gwrthiant Gwifren?

  Hefyd mae yna fwy o pellter ir electronau teithio mewn gwifren hirach sy'n gwneud ir electronau cymryd fwy o amser i teithio o un pen or wifren i pen arall. O ganlyniad credaf fe ddylai'r gwrthiant dwblu os yw hyd yn dwblu oherwydd fydd dau gwaith yn fwy o atomau

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Anghofia i fyth y tridiau diwethaf. Rwyf wedi bod yn hedfan â hapusrwydd ond yn awr rhaid i mi ddychwelyd i’r ddaear a gwirionedd fy mywyd hebddi. Atgof pell yn unig yw’r dyddiau a dreuliais yn ei chwmni. Nid oeddwn am i ni ganu’n iach ond dianc, dianc ym mreichiau ein gilydd i’m castell draw.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work