• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel person yn datblygu yn naturiol hynny yw pethau sydd yn dod or genynnau e.e. edrychiad.

Extracts from this document...

Introduction

Beth Edmunds C1 - A1 Ms Dafydd Styles Aseiniad 2 uned 4 Beth yw natur? Mae natur yn cael eu galw'n "Nature" mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel person yn datblygu yn naturiol hynny yw pethau sydd yn dod o'r genynnau e.e. edrychiad. Yn aml rydym ni yn datblygu corff ac edrychiad yn naturiol trwy eu rheini mae hyn yn dod o dan y golofn natur. Mae natur yn rhywbeth mae pawb yn mynd trwyddo, e.e. blew, tyfu, pwysau. Dydy natur ddim yn gallu cael eu rheoli, mae'n digwydd yn naturiol pob dydd. Beth yw Magwraeth? Mae magwraeth yn cael eu galw'n "Nurture" mae lawer o ffactorau yn dod o dan fagwraeth mae hyn yn digwydd gan dyfu lan. Mae magwraeth yn dibynnu ar sut rydych wedi cael eu magu. Dydy magwraeth ddim yn gallu cael eu rheoli oherwydd mae'n rhan o fywyd. E.e. addysg, ffrindiau yn rhan o fagwraeth oherwydd mae'n ffordd rydych yn dewis. Y ddadl Natur Magwraeth Mae yna ddadl o natur magwraeth yn dweud bod y un yn fwy effeithiol na'r llall. Mae'r ddadl yma wedi cael eu hadnabod yn hir bod y nodweddion corfforol penodol yn cael eu rhoi o dan y categori biolegol gan etifeddiaeth enetig. E.e. lliw eich llygaid, lliw eich croen, Mae hyn yn y swyddogaethau i'r genynnau i gyd rydym yn etifeddu. ...read more.

Middle

"Most of us agree that boys and girls are born different and we came to that conclusion now because scientists told us so but because a generation ago many parents gave their sons dolls to play with and dressed their daughter in trousers and then watched the children take conventional roles away." Mae hyn yn gallu bod yn effeithiol oherwydd mae rhai o bobl rydym yn darllen amdano yn y cylchgronau sydd wedi cael eu geni fel bachgen o'r genynnau, yn cael eu magu i chwarae gyda theganau merched yn penderfynu bod nhw eisiau tyfu lan i fod yn hoew neu i wneud pethau i'r corff i wneud nhw'n ferch. "Under the skin studies on twins now show that our personalities owe much, but not everything, to genetics" Mae hyn yn dangos bod y ddadl nature magwraeth yn dal i fynd ymlaen ac mae'n dweud mai'r ddau ddim mwy effeithiol na'r llall. Yn fy mywyd i rydw i wedi adnabod y ddadl nature magwraeth trwy fy edrychiad rydw i wedi etifeddu o'r tad e.e "You have you'r father's eyes" Dydw I ddim wedi etifeddu ddim afiechydon o'r rheini ac rydw i wedi etifeddu mwyafrif o'r tad. Gyda magwraeth rydw i wedi cael eu magu gan ysgol Cymraeg a dyna sut rydw i wedi dysgu sut i siarad Cymraeg, Dewis mam oedd hynny. ...read more.

Conclusion

dyslecsia. "Mae cymdeithasegwyr yn dweud bod rhywfaint o bobl yn cael eu magu I fod yn garedig ac eraill yn cael eu magu I fod yn anodd" Yn fy mharn I mae'r darn hyn yn gywir oherwydd y fordd rydym yn deall ac y'r ymddygiad ni yn cael eu rheolu gan y ffordd rydym yn cael eu fagi. Ond ar y llaw arall gall y babi cael eu geni gan problemau deallusol neu meddyliol. "Os oedd y'r ymddygiad oedd yn ei'n gennynau bydd pawb y'r un peth" Credaf mae hyn yn gywir oherwydd bydd pawb yn ymddwyn y'r un beth ai rheini oherwydd bydd en cael eu etifeddu. Credaf bydd en peth drwg I wneud oherwydd bydd pawb yn ymddwyn, hoffi ac yn gwneud y'r un fath o bethau a bydd bob personoliaeth ddim yn gwhanol. Yn fy mharn I mae "One twin study found that genetic have a much stronger influence on attitudes to alcohol than attitudes to cigarettes or coffee" yn anghywir oherwydd gall ymddygiad I alcohol a ysmygu a coffee yn gallu gael effaith a'r y unigolyn trwy cael eu magu gyda teulu a ffrindiau a'r amgylchedd. Mae'r broses o'r natur magwraeth yn effeithiol iawn oherwydd dydy'r ddadl ddim yn gallu dweud beth sydd yn gywir neu beidio, Mae'n anodd trafod bwyntiau a rhoi nhw mewn I'r catogriau ond credaf mae'r dadl sef natur magwraeth yn sefydlu bethau positif a negyddol oherwydd mae'r ddau yn wneud ei'n bywyd yn broses anodd a sensitive. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma ...

  Wneud yn siwr mae'r claf yn deall a rhoi cymorth i'r claf i ddod ardraws problemau yn y dyfodol.

 2. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Mae angen iddyn nhw adeiladu perthynas gyda'r fam-gu i wneud eu gwaith yn welliant ac yn cael eu mwynhau. Oherwydd mae'r fam-gu ddim yn gallu siarad Saesneg gall y lleoliad cysylltu � chyfieithwr i ddatrys problemau siarad a chyfathrebu'r meddyg a'r teulu, ble bydd y cymorth, gwybodaeth a help yn

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  ar y staff i edrych ar �l eu mam ac maen nhw wedi dwyn y fag. Does ddim lawer o fanteision am y sefyllfa yma ond un yw bod y sefyllfa wedi cael eu delio gyda gan feindio mas sut oedd y bad wedi cael eu dwyn.

 2. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  Gwendidau Wnes i ofyn cwestiynau agored, ond doedd dim lawer o adborth oherwydd roedd y claf yn upset ac yn rhi drist i roi lawer o adborth yno ac roedd hynny yn wneud y cyfathrebiad yn anodd delio gyda. Mae angen i fi wneud yn siwr bydd y cwestiwnau yn

 1. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn ...

  mor wirioneddol sal ydi o a rhai mwy dwys megis yr olygfa lle mae George a'i wraig yn eu gwely a ceir siot o olau ar y nenfwd, awgryma hyn fod y diwedd yn agos ac y bydd George yn symud tuag at y golau unwaith iddo farw.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Roeddwn yn ysu i’w chofleidio hi. Gafaelais ynddi â’m holl nerth, ond doedd rhywbeth ddim yn iawn. Roedd hi’n oer. Roedd y croen a ddisgrifiais gynt fel lliw eira yn awr yn teimlo fel eira hefyd. Ac wrth i ni gusanu dwi’n cofio fy nghalon yn suddo am nad oedd angerdd rhyngddynt.

 1. Cystig Fibrosis. Beth yw Ffibrosis Codennog?

  Mam Tad Cludwr Cludwr Sut mae Ffibrosis Codennog yn cael ei adnabod? Mae Ffibrosis Codennog yn cael ei adnabod fwy fwy y dyddiau hyn drwy sgrinio, ond mae rhai babanod a phlant hŷn ( a hyd yn oed rhai oedolion)

 2. Gwerthfawrogi Cerdd Mae Gen i Freuddwyd

  ar hyd yn oed ddynion lludw, du eu lliw, eisiau byw.? Mae?r pennill olaf yma?n hefyd yn ddweud bod pobl ddu eisiau cael eu cydwybod gan pobl gwyn. Ceir nifer fawr o nodweddion arddull effeithiol eu defnyddio yn y gerdd yma.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work