• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel person yn datblygu yn naturiol hynny yw pethau sydd yn dod or genynnau e.e. edrychiad.

Extracts from this document...

Introduction

Beth Edmunds C1 - A1 Ms Dafydd Styles Aseiniad 2 uned 4 Beth yw natur? Mae natur yn cael eu galw'n "Nature" mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel person yn datblygu yn naturiol hynny yw pethau sydd yn dod o'r genynnau e.e. edrychiad. Yn aml rydym ni yn datblygu corff ac edrychiad yn naturiol trwy eu rheini mae hyn yn dod o dan y golofn natur. Mae natur yn rhywbeth mae pawb yn mynd trwyddo, e.e. blew, tyfu, pwysau. Dydy natur ddim yn gallu cael eu rheoli, mae'n digwydd yn naturiol pob dydd. Beth yw Magwraeth? Mae magwraeth yn cael eu galw'n "Nurture" mae lawer o ffactorau yn dod o dan fagwraeth mae hyn yn digwydd gan dyfu lan. Mae magwraeth yn dibynnu ar sut rydych wedi cael eu magu. Dydy magwraeth ddim yn gallu cael eu rheoli oherwydd mae'n rhan o fywyd. E.e. addysg, ffrindiau yn rhan o fagwraeth oherwydd mae'n ffordd rydych yn dewis. Y ddadl Natur Magwraeth Mae yna ddadl o natur magwraeth yn dweud bod y un yn fwy effeithiol na'r llall. Mae'r ddadl yma wedi cael eu hadnabod yn hir bod y nodweddion corfforol penodol yn cael eu rhoi o dan y categori biolegol gan etifeddiaeth enetig. E.e. lliw eich llygaid, lliw eich croen, Mae hyn yn y swyddogaethau i'r genynnau i gyd rydym yn etifeddu. ...read more.

Middle

"Most of us agree that boys and girls are born different and we came to that conclusion now because scientists told us so but because a generation ago many parents gave their sons dolls to play with and dressed their daughter in trousers and then watched the children take conventional roles away." Mae hyn yn gallu bod yn effeithiol oherwydd mae rhai o bobl rydym yn darllen amdano yn y cylchgronau sydd wedi cael eu geni fel bachgen o'r genynnau, yn cael eu magu i chwarae gyda theganau merched yn penderfynu bod nhw eisiau tyfu lan i fod yn hoew neu i wneud pethau i'r corff i wneud nhw'n ferch. "Under the skin studies on twins now show that our personalities owe much, but not everything, to genetics" Mae hyn yn dangos bod y ddadl nature magwraeth yn dal i fynd ymlaen ac mae'n dweud mai'r ddau ddim mwy effeithiol na'r llall. Yn fy mywyd i rydw i wedi adnabod y ddadl nature magwraeth trwy fy edrychiad rydw i wedi etifeddu o'r tad e.e "You have you'r father's eyes" Dydw I ddim wedi etifeddu ddim afiechydon o'r rheini ac rydw i wedi etifeddu mwyafrif o'r tad. Gyda magwraeth rydw i wedi cael eu magu gan ysgol Cymraeg a dyna sut rydw i wedi dysgu sut i siarad Cymraeg, Dewis mam oedd hynny. ...read more.

Conclusion

dyslecsia. "Mae cymdeithasegwyr yn dweud bod rhywfaint o bobl yn cael eu magu I fod yn garedig ac eraill yn cael eu magu I fod yn anodd" Yn fy mharn I mae'r darn hyn yn gywir oherwydd y fordd rydym yn deall ac y'r ymddygiad ni yn cael eu rheolu gan y ffordd rydym yn cael eu fagi. Ond ar y llaw arall gall y babi cael eu geni gan problemau deallusol neu meddyliol. "Os oedd y'r ymddygiad oedd yn ei'n gennynau bydd pawb y'r un peth" Credaf mae hyn yn gywir oherwydd bydd pawb yn ymddwyn y'r un beth ai rheini oherwydd bydd en cael eu etifeddu. Credaf bydd en peth drwg I wneud oherwydd bydd pawb yn ymddwyn, hoffi ac yn gwneud y'r un fath o bethau a bydd bob personoliaeth ddim yn gwhanol. Yn fy mharn I mae "One twin study found that genetic have a much stronger influence on attitudes to alcohol than attitudes to cigarettes or coffee" yn anghywir oherwydd gall ymddygiad I alcohol a ysmygu a coffee yn gallu gael effaith a'r y unigolyn trwy cael eu magu gyda teulu a ffrindiau a'r amgylchedd. Mae'r broses o'r natur magwraeth yn effeithiol iawn oherwydd dydy'r ddadl ddim yn gallu dweud beth sydd yn gywir neu beidio, Mae'n anodd trafod bwyntiau a rhoi nhw mewn I'r catogriau ond credaf mae'r dadl sef natur magwraeth yn sefydlu bethau positif a negyddol oherwydd mae'r ddau yn wneud ei'n bywyd yn broses anodd a sensitive. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma ...

  Wneud yn siwr mae'r claf yn deall a rhoi cymorth i'r claf i ddod ardraws problemau yn y dyfodol.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  'Bore dydd mercher a does neb wedi meddwl canslo'r archeb papur newydd'. O beth yr ydym ni'n ei weld, does neb i weld yn colli'r fenyw, na hyd yn oed sylwi ei bod hi wedi marw. Mae'r prif bennawd papur newydd mewn llythrennau bras, 'Sixth woman slain: When will it end?'

 1. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  yn ´┐Żl oherwydd roedd hi yn upset ac roedd hi'n teimlo'n anghyffyrddus yn siarad o flaen eu plentyn. Roedd y claf yn meddwl am bethau ac yn colli canolbwyntied o beth oedd yn digwydd yn y sefyllfa. Doedd y claf ddim yn gallu siarad lawer o Saesneg oherwydd roedd hi

 2. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  mae hi wedi cael eu cam drin ac mae'r hunain barch Mrs Smith a'r claf yn risg oherwydd maen nhw wedi cadw'n dawel ac wedi cymryd eu hamser i gael eu gweld. Sefyllfa Mrs Bernstein Mae'r ail sefyllfa sef sefyllfa Mrs Bernstein yn dioddef o orddryswch.

 1. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  wnaeth ysgrifennu'r cwpled, a gyhoeddwyd y llun ar cwpled yn "Tafod y Ddraig" sef papur newydd y gwleidyddwyr. Ystyr y geiriau yw fydd Llywelyn yn crio gwaed os fydd ef yn gweld arwisgiad Siarl, ac arwisgiad /tywysog Seisneg. Medrwn ni cymryd y ffynhonnell yma fel un dilys oherwydd gallen ni

 2. Penderfynnais gywain gwybodaeth am alcohol gan ei fod yn un o problemau mawr ein ...

  Er engrhaifft, lefel alcohol yng nghorff dyn 8 ston ar ol 3 uned yw 60mg, ond lefel alcohol yng nghorff dyn 12 ston ar ol 3 uned yw 45mg. Mae hon yn profi beth oed yn cael ei dweud uwchben.

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Gall y lleoliad darparu maes parcio arbennig ar gyfer eu Mam-gu a darparu cymorth a help gyda chadair olwyn i wneud eu mam-gu teimlo'n gyffyrddus yn mynd i mewn i'r ysbyty. Gall wneud yn siwr bod yna dewis gan eu mam-gu am beth i fwyta, gan ddod a bwydlenni i'r gwely Iddi hi bigo.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Llew a Gwydio dyna pwy. Maent hwy’n ceisio fy newid, ceisio fy nofi. Clywaf gorn yn canu yn y pellter. Corn hela. Mae’r swn melys yn fy llenwi ac yn gwneud i mi anghofio am fy mhroblem. Mae’n stopio. Daw’r gwacter yn ôl i fy nghalon. Rhaid i mi ddarganfod pwy sy’n canu’r corn hela.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work