• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn glir yng nghyfres deledu Alan Beasdale, sef Boys from the Blackstuff.

Extracts from this document...

Introduction

Awen Llwyd Williams 02/03/10 Y Ddrama Deledu 'Y mae'r defnydd o symboliaeth yn hanfodol ar gyfer drama effeithiol, ond mae gor-ddefnydd ohono'n medru tynnu oddi ar brif neges y ddrama a rhediad naturiol y llinyn storiol.' Trafodwch y gosodiad hwn yng nghyd-destun cyfres ddylanwadol Alan Beasdale - Boys from the Blackstuff. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig i'w gael mewn dramau a gwelir hyn yn glir yng nghyfres deledu Alan Beasdale, sef Boys from the Blackstuff. Drama unigol ar BBC2 ym 1978 oedd hon yn wreiddiol ond gan ei bod yn gymaint o lwyddiant fe'i darlledwyd fel cyfres deledu gan y 'Play for Today' ar BBC1 ym 1980. Hanes dynion o ardal Lerpwl yn ymdopi � cholled eu swyddi yw'r gyfres hon. Credaf bod cyd-destun hanesyddol y gyfres benodol hon wedi bod yn rhan allweddol iawn i'w llwyddiant. Fe'i hysgrifenwyd yng nghyfnod y Prif Weinidog Margaret Thatcher, sef 1979 hyd at 1990, cyfnod a oedd yn galed iawn ar nifer o bobl y dosbarth gweithiol yn ogystal �'r dosbarth canol oherwydd diweithdra. Drama gymdeithasol yw hon sy'n dangos sut mae'r werin yn ymdopi � diweithdra a sut mae trefn y gwasanaethau cymdeithasol a'r awdurdodau yn trin bobl. Gellir dadlau ei bod yn feirniadaeth ar bolisiau economaidd Thatcher. ...read more.

Middle

Mae'n amlwg fod George yn ffigwr poblogaidd iawn o fewn y gymuned oherwydd i bawb ruthro ar ei �l a phoeni amdano. Mae'r parch sydd tuag ato yn gryf iawn a cheir hyn yn amlwg iawn gan y doctor wrth iddo eistedd gydag ef ar y gwely a chael hwyl hefo fo. Yr hyn sy'n drist yn nechrau'r bennod yw'r faith ein bod ni, fel cynulleidfa, yn gallu rhagweld bod y diwedd yn agos ganddo, mae George ei hun yn dweud; "When you go to the hospital, you're as good as dead." Wrth astudio'n fanwl, gwelir symboliaeth cryf o farwolaeth yn y nyrs sy'n gofalu am George yn yr ysbyty. Canolbwyntir ar nyrs groenddu sy'n sefyll wrth ochr ei wely, gellir dehongli hyn fel y fr�n ddu sy'n symbol o farwolaeth, felly ceir yr awgrym fod George ar ei wely angau. Ceir nifer o siotiau agos o ddwylo eiddil ei wraig, Mary, sy'n cyfleu ei gofid a'i gofal drosto. Yn fy marn i, ceir ormod o siotiau agos o ddwylo bobl drwy gydol y bennod hon a chredaf bod hyn yn amharu ar y llinyn storiol. Nid oes angen ail-ddangos dwylo Mary droaeon oherwydd rydym wedi cael y neges y tro cyntaf ac nid oes ystyr newydd i'r siot. ...read more.

Conclusion

Wrth drafod gor-ddefnydd o symboliaeth, credaf ei bod yn bwysig son am yr hyn sydd ddim yn gweithio o fewn y ddrama ac sy'n amharu ar rediad naturiol y stori o'i herwydd. Enghraifft wych o hyn yw ymddygiad yr Offeiriad yn nh�'r claddu pan mae'n chwil ac yn chwydu ei berfeddion tu allan. Yn fy marn i, mae'r darn yma yn hollol afrealistig a di-angen sy'n gwneud y ddrama y chwerthinllyd yn hytrach na thrawiadol. Tebyg iawn yw'r olygfa cyn y claddu pan rheda'r hen ddynes at arch George yn y car cludo, credaf mai er mwyn pwysleisio pwysigrwydd George o fewn y gymdeithas yw hyn ond daw hynny'n ddigon amlwg yn y nifer o bobl sydd yn y stryd yn ffarwelio ag ef. Credaf mai yn y claddu y ceir yr olygfa mwya' di-angen a niwediol i'r ddrama oherwydd iddi amharu'r naws. Mae'n anghredadwy bod Mary wedi neidio ar ben yr arch wedi'r claddu ac yn fy marn i, mae'n dinistrio'r ddarlun o alar sydd i'w gael o fewn y teulu. Weithiau mae llai o symboliaeth, neu symboliaeth syml yn gymaint mwy na datganiad dramatig. 1 Boys from the Blackstuff, The making of a TV Drama, Bob Millington a Robin Nelson, Comedia 1986 2 The Batsford Dictionary of Drama, Terry Hodgson, 1988, tudalen 378 3 The Batsford Dictionary of Drama, Terry Hodgson, 1988, tudalen 378 ?? ?? ?? ?? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Mae gan eu mam-gu Alzeimer ac mae angen iddi hi gael eu delio gyda pherson sydd wedi cael eu hyfforddi cywir. Gall y lleoliad ddelio gyda'r sefyllfa gan wneud yn siwr bod yna ffordd addas i ddod mewn i'r ysbyty gan e.e., defnyddio lift arall, ymddheiro am yr achosion sydd wedi achosi problemau.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Rydym yn cael gwybod yn fan hyn fod y ddynes wedi cael ei lladd gan y llofrydd. Er nad ydi'r awdur wedi dweud wrthym yn union beth sydd wedi digwydd i'r ddynes, maen amlwg i ni beth sydd wedi digwydd iddi ac mae'n creu tensiwn.

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  dogni.Dechreuodd dogni yn Ionawr 1940,pan ddognwyd barwn,siwgr a menyn.Yna estynnwyd y system yn ystod y misoedd a ddilynodd,fel yn y diwedd roedd y rhan fwyaf o fwydydd poblogaidd Prydain wedi'u dogni.Poster a gyhoeddwyd gan y llywodraeth yn ystod y rhyfel.Mae y poster yn ddweud: "Women!Farmers can't grow all your vegetables,you

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Ac 'pwy ond yr A.P. a wnai'r fath beth?' Mae'r ffynhonell hon yn ddefnyddiol oherwydd ei fod yn dangos safbwynt yr undeb a'r gweithwyr am y streic. Mae'n dweud fod yr Arglwydd Penrhyn yn twyllo'r bobl ac yn ceisio ei breibio yn ol i'r gwaith gyda sofren aur.

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Ond mae'r manteision yw bod y plentyn wedi cael eu hadolygu ac mae'r cyfathrebiad wedi cael eu gwella. Mae yna lawer o anfanteision yn y sefyllfa oherwydd mae yna fwy o bethau sydd yn negyddol. Mae anfanteision o'r sefyllfa yw bod y meddyg wedi cymryd lawer o amser a dydy

 2. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  Roedd Gerallt Lloyd Owen yn fardd enwog iawn yn y cyfnod, a defnyddiodd ei grefft i lleisio'u farn i boblogaeth Cymru. Ffigwr arall o safbwynt uchel a oedd yn erbyn yr arwisgiad oedd Saunders Lewis. Roedd Saunders Lewis wedi dod yn enwog yng Nghymru gan ei fod ef wedi darlledu

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Gan fod gan y menwyod fwy o rhyddid mae'n amlwg ei fod yn cmyryd mantais, heb y dynion yno doedd neb yna iddynt coginio bwyd ac felly roedd mynd allan i tai bwyta yn beth arferol i fenyowd wneud yn ystod y Rhyfel.

 2. Gwrthiant mewn Gwifren

  Y mae fy ngwaith ymchwil hefyd yn dweud wrthaf mai 3V yw’r foltedd gorau i ddefnyddio. Yn olaf rhaid sicrhau bod tymheredd y wifren yn aros yn gyson. Os bydd y tymheredd yn cynyddu bydd mwy o wrthiant. Gallwn sicrhau nad yw’r wifren yn gorboethi drwy ddiffodd yr offer yn gyflym ar ôl cymryd mesuriad.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work