• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
 • Word count: 3131

Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

Extracts from this document...

Introduction

Terfysgoedd Rebecca Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839. Mae tystiolaeth yn dangos y mathau o drais roedd yn cael ei wneud trwy'r cyfnod. Roedd y trais a oedd yn cael ei wneud yn cynnwys dwyn, potsio a terfysgio. Roedd rhan fwyaf o'r trais yn cael ei wneud gan y bobl gyffredin yn erbyn eiddo. Rydym yn gallu weld o'r dystiolaeth a oedd wedi cael ei ysgrifennu gan David Evans am y llyfr ' A history of Wales' ei bod y ffermwyr ar bobl gyffredin yn yr adeg yn dwyn defaid a photsio oherwydd y ffordd roeddynt yn cael ei drin gan y tirfeddianwyr a nifer o ffactorau arall. Roedd y ffermwyr a'r gweithwyr yn byw mewn amodau gwael ac roeddynt yn cael ei drin fel'anifeiliaid' felly roeddynt yn grac efo'r tirfeddianwyr. Credaf fod hyn yn nhystiolaeth ddibynnol oherwydd mae'n dod o lyfr hanesyddol felly bydd llawer o ymchwil wedi mynd mewn i'r llyfr. Nid yw hun ffynhonnell ogwydd, ond ar y llaw arall dydy o ddim yn dweud pryd cafodd ei ysgrifennu felly dydyn ni ddim yn gwybod o ba gyfnod mae'r wybodaeth wedi dod. Mae'r llyfr 'When was Wales' gan Gwyn William yn s�n am y terfysg yn ystod yr argyfwng diwygio, Roedd y ffermwyr a gweithwyr yn terfysgio yn erbyn y prinder bwyd. Felly dyma drosedd arall oedd yn cael ei wneud yn yr 1830'�u. Eto oherwydd y faith bod y'r dystiolaeth wedi dod o lyfr sydd wedi cael ei ymchwilio yn fy marn i mae'r dystiolaeth yn ddibynnol. Mae'r trais sydd wedi cael ei ystyried yn un sydd yn cael ei wneud mewn grwpiau o bobl. ...read more.

Middle

Roedd hyn wedi arwain at y llofruddiaeth o hen wraig Sara Davies gan y terfysgwyr ym Medi 1843. Roedd nifer o gwynion hir dymor gan y tenantiaid ffermydd yng Ngorllewin Cymru yn yr 19ganrif oherwydd y ffordd roeddynt yn cael ei drin. Mae'r graff sydd yn dod o Census ym 1841 yn dangos ei bod rhan fwyaf or poblogaidd orllewin Cymru yn ffermwyr. Felly rydym yn gwybod bod ffermio yn ddiwydiant pwysig yn yr ardal yn yr 1800'�u. Trwy'r darllen darn o lythyrau ysgrifennwyd Y Parchedig J. Evans ar daith trwy Gymru yn 1804 rydych yn cael yr argraff nid oedd llawer o arian gan y ffermwyr yng Nghymru. Mae'r llythyr yn s�n am yr amodau gwael y tir ac mae o'n dweud roedd o'n anodd i'r ffermwyr yng Nghymru tyfu cnydau. Hefyd mae o'n dweud ei bod y caeau yn Lloegr yn llawer well. Yn fy marn i mae'r ffynhonnell yma gan yr Parchedig yn ddibynnol oherwydd doedd dim rheswm am y dyn yma fod yn ogwydd ac mae'n cytuno efo'r amodau gwael ac roedd yn cael ei ystyried mewn ffynonellau eraill. Fel darn o bapur newydd 'The Times' ym 1843. Rydyn yn dysgu o'r gwybodaeth yma ei bod yr teniataid ffermydd a'i gweithwyr yn byw mewn amodau gwael. Mae o'n dweud ei bod y tai oeddynt yn byw ynddo ddim mwy na hofelau mwd. Nid oeddynt yn bwyta cig ond tatws. Eto mae'r ffynhonnell wedi cael ei ysgrifennu mewn ffordd di-gogwydd. Felly mae'r wybodaeth rydym wedi ystyri yn dangos bod tlodi yn ffactor a oedd yn effeithio'r ffermwyr yn yr 19ganrif. Roedd y poblogaidd Cymru yn cynyddu trwy'r cyfnod ac nid oedd digon o swyddi ar gael yn yr ardal felly roedd hyn yn rheswm arall oedd yn arwain at tlodi. ...read more.

Conclusion

Mae Williams yn dweud roedd y tollau yn costi fwy na'r calch, efallai ei bod Williams yn ffermwr ei hunain ac ei fod o'n gor-ddweud y prisiau. Rydym yn gallu gweld o'r ffynhonnell nid oedd y ffermwyr yn hoffi y tollau oherwydd y ffaith roeddynt mor ddrud ag roedd sut gymaint ohonyn. Yn �l Williams roedd y ffermwyr yn meddwl roedd y bobl a oedd yn rhedeg y tollau yn gwneud llawer o arian. Felly roeddynt yn grac ei bod yr awdurdodau yn gwneud arian allan ohonyn nhw. Trwy ddarllen dystiolaeth rydyn yn gallu gweld roedd nifer o resymau pam dechreuodd y Terfysg Rebbeca. Mae'r dystiolaeth yn dangos y ffaith nid roedd y ffermwyr a gweithwyr yn cael ei drin yn deg gan y llywodraeth a oedd hefyd yn y tirfeddianwyr. Roeddynt yn byw mewn amodau gwael ac roeddynt yn cael ei drin fel'anifeiliaid'. Hefyd roedd niferoedd o dollbyrth o gwmpas y De Orllewin ac nid roedd y ffermwyr yn hapus yn talu am y rhain oherwydd roedd tlodi yn bodoli. Felly roedd y ffermwyr yn cael ei drin yn annheg a roedd rhaid I rywbeth cael ei wneud, datblygodd y terfysgoedd Rebecca. Rydym yn gallu weld roedd problem gyda'r faint o'r trais cyn 1839. On fe wnaeth y trais cynyddu ar �l 1839 efo'r terfysgoedd Rebecca. Daeth y trais yn fwy a mwy difrifol ac roedd y bobl gyffredin yn ddechrau ofni y terfysgwyr. Ond aeth y terfysgwyr yn rhi pell yn 1843 pryd lladdwyd hen wraig. Roedd rhaid I rywbeth cael ei wneud am y ffordd roedd y ffermwyr yn cael ei drin cyn 1839 a chwarae teg roedd y terfysg Rebecca wedi newid yr holl system. Ar y llaw arall efallai aethon nhw'n rhy bell ac roedd y trais wedi gwaethygu gormod. Neu efallai roedd rhaid lladd rhywun I gael y llywodraeth I wrando. Simon Johnson Gwaith Cwrs Hanes 2003 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Teitl y ddrama oedd "Crash" gan Sera Moore ...

  Rhys Ap Trefor oedd yn chwarae y cymeriad Rhys. Fe wnaeth Rhys gymeriadu yn dda ac roedd yn amlwg wedi meddwl am ei gymeriad. Roedd yn actio yn arbennig o dda ac yn dangos ei wir potential. Roedd yn llefaru yn glir ac yn uchel.

 2. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  oherwydd y fi sydd yn dod allan waethaf yn diwedd, rwyn teimlo fel canolbwynt I'r ddwy ohonyn nhw! Rwyf yn cael fy nhynu bob ffordd a methu plesio neb yn y diwedd. Dwi eisiau fy merch dyfu yn hyn a chanlyn rwy'n sydd yn ei charu a mynd i aros hefo hi am byth.

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  Er hyn,mae'r ddau ffynhonnell yn cytuno wrth son am: "nad oedd fawr iawn o'r bobl yn cwyno am y sefyllfa."Mae'n ddweud hyn yn B4 ac yn B5.Mae'r ddau ffynhonnell yn defnyddiol ond gwendid B5 yw ei bod dim ond son am un yn unig sef Coventry, yn y ffynonellau.

 2. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Mae angen iddyn nhw adeiladu perthynas gyda'r fam-gu i wneud eu gwaith yn welliant ac yn cael eu mwynhau. Oherwydd mae'r fam-gu ddim yn gallu siarad Saesneg gall y lleoliad cysylltu � chyfieithwr i ddatrys problemau siarad a chyfathrebu'r meddyg a'r teulu, ble bydd y cymorth, gwybodaeth a help yn

 1. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  Mae cymdeithasegwyr yn dweud bod rhywfaint o bobl yn eu magu i fod yn garedig ac eraill yn cael eu magu i fod yn anodd. Mae plant yn cael eu magu gan eraill o'u cwmpas ac yn cael eu dweud wrthyn nhw beth sydd yn dda a beth sydd yn ddrwg.

 2. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Ddim ond (fever) sydd gan y claf a does ddim angen cymorth technegol. Mae'r dulliau galluogi yn cael eu defnyddio gan Mrs Smith oherwydd mae Mrs Smith wedi gwneud mas mae gen i'r bobl o gwmpas hi'r pwer a doedd hi ddim wedi gwneud un rhywbeth am y sefyllfa ac

 1. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Na, mae’r swn yn rhy ysgafn, rhy fregus, fel swn aderyn bach yn glanio mewn dôl. Dim traed dyn rwy’n ei glywed. Rhagnell. Pam nad yw hi’n fy ngadael i wylo nes i’r haul fachlud? Dros fy ngwr, dros fy mywyd a dros fy unigedd?

 2. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  yn troi?n felen, oren neu coch yn dangos presenoldeb asid, a lliw glas neu piws yn dangos presenoldeb alcali. Wedi?r broses yma yn y ceg, mae?r molecylau sydd nawr ychydig yn llai yn teithio ar hyd yr osoffogws nes cyrraedd y stumog.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work