• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Unrhyw beth, unrhyw le am amser da - dyna fi mewn saith gair

Extracts from this document...

Introduction

Parti I'w Gofio Unrhyw beth, unrhyw le am amser da - dyna fi mewn saith gair! Fi Lowri Jones y cyntaf i ddawnsio ar olaf i adael. Partio oedd fy mywyd. Dyna pam roedd yr 16eg o Orffennaf gyda cylch coch o'i chwmpas ar fy nghalendr. Roedd hi am fod yn arti i'w gofio. Roedd mwafrif o'm ffrindiau yn gadael am y brifysgol ym mis Medi. Roeddwn i flwyddyn yn ifancach na mwyafrif o'm ffrindiau agos felly fe gynilais fy arian, galw pawb at ei gilydd a threfnu parti mwya'r flwyddyn i ddweud hwyl fawr. Fe dynais fy sgidiau uchel allan o'r cwpwrdd dillad a'i thynnu mlaen cyn gynted � phosib. Chwiliais am y sgert byrraf a roedd gen i a fe rhuthrais allan o'r ty i'r tacsi a oedd yn aros i mi tu allan ac roeddwn ar fy ffordd i gwrdd am ffrindiau yn y Dillwyn Arms ym Mhontardawe. ...read more.

Middle

Fe siglodd y bownsar i ben hefyd. "Wel allai ddim dy adael i mewn os nad oes dim byd gen ti" Fe syllais arno am funed neu ddau. Roeddwn yn ymbil arno i fy adael i mewn ond doedd dim byd yn mynd i newid ei feddwl. Ceisiais ddweud wrth un o'm ffrindiau beth oedd yn digwydd ond pan edrychais roeddent i gyd wedi diflannu i mewn i'r dorf o bobl meddw. Yn y diwedd fe gerddais allan i geisio ffonio rhywun. Yn sydyn fe ges i syniad. Roedd rhaid bod ffordd arall i fewn i'r lle. Allanfa d�n efallai? Cerddais o gwmpas yr adeilad i geisio edrych am rhyw fath o ddrws. Or diwedd fe ddes i o hyd i risiau metel yn ngefn y clwb. Doedd e ddim mynd i fod yn hawdd i'w dringo mewn sgidiau uchel ond roeddwn yn benderfynnol o ymuno � fy ffrindiau. ...read more.

Conclusion

Fe deimiais yn dost ofnadwy. Doeddwn i ddim am hala fy mywyd i gyd � ffram wedi'i scriwio i mewn i fy mhen, masgiau ocsigen dros fy ngheg a chael fy mwydo drwy tiwbiau! Aeth wythnosau heibio. Ces i fy mhenblwydd yn 18 ar fy nhefn a fy nhgorff llawn morffin. Roedd fy ffrindiau i gyd i ffwrdd yn Y Brifysgol felly doedd dim modd iddynt dod i ymweld a mi. Weithiau roeddwn yn crio trwy'r dydd, ond ar adegau erill roeddwn yn gwybod fy mod yn lwcus i fod yn fyw. Yn araf roeddwn yn stopio meddwl am y pethau roeddwn wedi colli, a dechrau meddwl am y pethau mwy pwysig a allaf wneud gyda fy mywyd. Mae hi chwe mis ers y ddamwain. Dwi wedi dechrau cerdded eto. Ond ddim ymhell. Dwi'n gobeithio cael fy nerth i gyd yn ol mewn amser. Bydd y platiau metel yn fy nghoesau a fy mreichiau yno am byth ond ni fyddent yn fy rhwystro rhag gwuned dim. Gobeithio bydd fy mharti nesaf yn un bythgofiadwy am y rhesymau cywir. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae'r stori yn dangos hyn i ni. Mae hi'n berson dirgel iawn, ac yn cadw iddi hi ei hyn, byth yn siarad a phobl eraill. Mae'r stori yn agor gyda disgrifiad o Jini, rydym yn gwled yn syth fod JIni yn berson rhyfedd iawn. 'Menyw anghyffredin o dal, dros chwe troedfedd, yn denau fel llathen'.

 2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  torri twll ar blaen esgid oedd yn rhy fach. Mae ffynhonnell (3a) yn cefnogi rhesymau'r llywodraeth o fynd mewn i ddogni. Mae o'n ddefnyddiol achos mae'n dangos i ni y rhesymau roedd y pobl yn cael am gorfod wneud dogni a mae e'n dogfen syddogol gan y Gweinidogaeth o Fwyd.

 1. Dydi Penderfyniad I Stopio Pob Ac Unrhyw Fath O Driniaeth Ddim Yn Benderfyniad I ...

  Ond yn anffodus, un o'r penderfyniadau mae'n rhaid i feddygon eu gwneud yw penderfynu os oes pwynt i barhau gyda thriniaeth o safbwynt y claf. Hynny ydi, o ganlyniad i'w triniaeth, sut safon byw fydd gan y claf? Mae pob triniaeth yn dod gyda pheryglon, ac mae'n rhaid i feddygon ystyried y potensial am wneud da, ac am wneud niwed.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Roedd dros hanner o'r plant o Ysgol Gynradd Pantglas, ac pump o'i athrawon, wedi marw.Mor dychrynllyd yr oedd y trychineb roedd pawb eisau helpu. Wnaeth canoedd o pobl wedi stopio beth bynnag yr oeddent yn wneud, rhoi shofel yn ei char ac gyrru i Aberfan i trio helpu gyda'r achubiad.

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Rydych yn gallu weld gwahaniaeth enfawrth rhwng bywydau y tirfeddianwyr a'r ffermwyr trwy ddarllen tystiolaeth arall. Nid roedd y tirfeddianwyr yn dlawd fel y ffermwyr, nhw oedd yn berchen 90% o'r tir. Roeddynt yn Saeson a oedd wedi derbyn addysg ac nid oedd y fferwyr Cymraeg yn gallu siarad Saesneg.

 2. Adroddiad prac fy nghrwp.

  Personoliaeth drist, unig yn teimlo fod pawb a phopeth wedi troi cefn arnynt, teimlo ar wahan i'r gymdeithas, yn gaeth a heb unlle i droi. Roedd gan ein darn ni llawer o symboliaeth ac ystyr i pobeth-fel roedd cymeriad 1 sef Eleri yn gwisgo top gwyn- symbol oedd hyn nid

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Yn rhan (ii) o ffynhonell A4, fe welwn enghraifft arall o ffasiwn yn newid. Daeth cyflwyniad y sgirt mini, sef darn o ddilledyn hollol anarferol i'r hen tueddiadau ffasiwn. Cymerodd menywod balchder yn eu ymddangosiad, ac aeth pethau'n dynach ac yn fyrach.

 2. Gwrthiant mewn Gwifren

  3V V I R V1 V2 V3 Vc I1 I2 I3 Ic R1 R2 R3 Rc 3.04 3.04 3.05 3.04 0.3 0.3 0.3 0.3 10.1 10.1 10.2 10.1 O edrych ar y gwerthoedd gwrthiant a gyfrifais, gallaf weld mae dim ond amrywiad o 0.4 ohm sydd.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work