• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Unrhyw beth, unrhyw le am amser da - dyna fi mewn saith gair

Extracts from this document...

Introduction

Parti I'w Gofio Unrhyw beth, unrhyw le am amser da - dyna fi mewn saith gair! Fi Lowri Jones y cyntaf i ddawnsio ar olaf i adael. Partio oedd fy mywyd. Dyna pam roedd yr 16eg o Orffennaf gyda cylch coch o'i chwmpas ar fy nghalendr. Roedd hi am fod yn arti i'w gofio. Roedd mwafrif o'm ffrindiau yn gadael am y brifysgol ym mis Medi. Roeddwn i flwyddyn yn ifancach na mwyafrif o'm ffrindiau agos felly fe gynilais fy arian, galw pawb at ei gilydd a threfnu parti mwya'r flwyddyn i ddweud hwyl fawr. Fe dynais fy sgidiau uchel allan o'r cwpwrdd dillad a'i thynnu mlaen cyn gynted � phosib. Chwiliais am y sgert byrraf a roedd gen i a fe rhuthrais allan o'r ty i'r tacsi a oedd yn aros i mi tu allan ac roeddwn ar fy ffordd i gwrdd am ffrindiau yn y Dillwyn Arms ym Mhontardawe. ...read more.

Middle

Fe siglodd y bownsar i ben hefyd. "Wel allai ddim dy adael i mewn os nad oes dim byd gen ti" Fe syllais arno am funed neu ddau. Roeddwn yn ymbil arno i fy adael i mewn ond doedd dim byd yn mynd i newid ei feddwl. Ceisiais ddweud wrth un o'm ffrindiau beth oedd yn digwydd ond pan edrychais roeddent i gyd wedi diflannu i mewn i'r dorf o bobl meddw. Yn y diwedd fe gerddais allan i geisio ffonio rhywun. Yn sydyn fe ges i syniad. Roedd rhaid bod ffordd arall i fewn i'r lle. Allanfa d�n efallai? Cerddais o gwmpas yr adeilad i geisio edrych am rhyw fath o ddrws. Or diwedd fe ddes i o hyd i risiau metel yn ngefn y clwb. Doedd e ddim mynd i fod yn hawdd i'w dringo mewn sgidiau uchel ond roeddwn yn benderfynnol o ymuno � fy ffrindiau. ...read more.

Conclusion

Fe deimiais yn dost ofnadwy. Doeddwn i ddim am hala fy mywyd i gyd � ffram wedi'i scriwio i mewn i fy mhen, masgiau ocsigen dros fy ngheg a chael fy mwydo drwy tiwbiau! Aeth wythnosau heibio. Ces i fy mhenblwydd yn 18 ar fy nhefn a fy nhgorff llawn morffin. Roedd fy ffrindiau i gyd i ffwrdd yn Y Brifysgol felly doedd dim modd iddynt dod i ymweld a mi. Weithiau roeddwn yn crio trwy'r dydd, ond ar adegau erill roeddwn yn gwybod fy mod yn lwcus i fod yn fyw. Yn araf roeddwn yn stopio meddwl am y pethau roeddwn wedi colli, a dechrau meddwl am y pethau mwy pwysig a allaf wneud gyda fy mywyd. Mae hi chwe mis ers y ddamwain. Dwi wedi dechrau cerdded eto. Ond ddim ymhell. Dwi'n gobeithio cael fy nerth i gyd yn ol mewn amser. Bydd y platiau metel yn fy nghoesau a fy mreichiau yno am byth ond ni fyddent yn fy rhwystro rhag gwuned dim. Gobeithio bydd fy mharti nesaf yn un bythgofiadwy am y rhesymau cywir. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae Jini yn cael ei disgrifio yn drwynsur, gyda hwyneb caled a llygaid caled. Ond yn y bon, mae hi bob amser yn gwrtais ac yn ddigon caredig, er ei bod hi'n enbyd o swil. Mae llawer o bethau rhyfedd yngylch Jini, yn un, does neb yn cofio o ble y death.

 2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Ac eto rhaid cofio bod y llywodraeth yn cuddio pethau rhag y pobl a dim ond dweud pethau da am ddogni er mwyn wneud i'r pobl cefnogi nhw. Mae'r ffynhonnell yma,(2b) yn cefnogi'r ffaith, er bod dogni'n amser annodd ni wnaeth neb llwgu.

 1. Dydi Penderfyniad I Stopio Pob Ac Unrhyw Fath O Driniaeth Ddim Yn Benderfyniad I ...

  Ond yn anffodus, un o'r penderfyniadau mae'n rhaid i feddygon eu gwneud yw penderfynu os oes pwynt i barhau gyda thriniaeth o safbwynt y claf. Hynny ydi, o ganlyniad i'w triniaeth, sut safon byw fydd gan y claf? Mae pob triniaeth yn dod gyda pheryglon, ac mae'n rhaid i feddygon ystyried y potensial am wneud da, ac am wneud niwed.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Yn 1965 wnaeth Cymru newid yn diwyliannol gan fod pentref Capel Chelyn a Chwn Treweryn, Y Bala, Meirionnydd er mwyn cyflenwi dwr i ddinas Lerpwl. Boddwyd tua 800erw o dir, ac hefyd yr ysgol, y llyfrgell, y capel a'r fynwent er mwyn creu cronfa ddwr Llyn Celyn.

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae'r gwybodaeth yma wedi cael ei ysgrifennu gan Y Cyngor Sir Dyfed ym 1987, credaf fod y cyngor wedi gwneud llawer o ymchwilio o'r cyfnod felly credaf fod hyn gwybodaeth cryf. Rydym hefyd yn gallu weld o'r ffynhonnell ei bod y tirfeddianwyr yn rheoli'r llywodraeth a oedd nifer yn aelodau seneddol.

 2. Adroddiad prac fy nghrwp.

  Personoliaeth drist, unig yn teimlo fod pawb a phopeth wedi troi cefn arnynt, teimlo ar wahan i'r gymdeithas, yn gaeth a heb unlle i droi. Roedd gan ein darn ni llawer o symboliaeth ac ystyr i pobeth-fel roedd cymeriad 1 sef Eleri yn gwisgo top gwyn- symbol oedd hyn nid

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Mae'n amlwg i wybod fod Y "Beatles" yn iconnau'r chwechdegau ac felly'n ddylanwadol or ieuenctid. Ond, nad oedden nhw wedi dylanwadi pawb. Mae'r llun yn ddibynnol oherwydd nid oedd gan lluniau or cyfnodyna y tueddiad o ddweud celwydd - er ei fod hi'n bosibl.

 2. Gwrthiant mewn Gwifren

  Y mae angen cadw?r foltedd yn gyson sef 3V oherwydd os yw?r foltedd yn codi bydd y cerrynt hefyd yn codi ac rydyn yn defnyddio?r cerrynt a?r foltedd i gyfrifo?r gwrthiant. Byddwn yn sicrhau hyn drwy cadw?r foltedd rhwng 3.00 a 3.09 folt.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work