• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ac mae angen ir teulu defnyddior allanfa tan. Maer lleoliad yn dawel, ond gallant nhw glywed aelodau o staff

Extracts from this document...

Introduction

P1)Yn yr aseiniad yma byddaf yn egluro manteision amrywiaeth i gymdeithas gan roi enghreifftiau am sut mae celf, llenyddiaeth, fwyd a chrefydd yn rhoi gwlad diwillianol I Brydain heddiw. Byddaf yn trafod y buddion o fyw mewn cymdeithas diwillianol a dylanwadu a rhesymu pam dylai'r teulu Gigandet dod i fyw yn ein gwlad. P2)Yn yr aseiniad yma byddaf yn defnyddio terminoleg gydnabyddedig i egluro pwysigrwydd hyrwyddo cydraddoldeb, cydnabod amrywiaeth a pharchu hawliau'r teulu Gigandet gan ddewis lleoliadau iechyd i ddefnyddio fel enghraifft. Gofal nyrsio - Mewn ysbyty, mae'r fam-gu yn dioddef o Alzymeigher ac mae angen cael eu hedrych ar �l trwy'r dydd oherwydd mae'r aelodau arall yn gweithio mewn swyddau arall ac mae'r plant yn rhi' ifanc er mwyn aros adref ac edrych ar �l. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ac mae angen i'r teulu defnyddio'r allanfa tan. Mae'r lleoliad yn dawel, ond gallant nhw glywed aelodau o staff yn chwerthin amdano bobl arall sydd yn edrych ar �l. Mae'r teulu yn o dan bwysau ac yn teimlo bod does dim hyder i gadw eu mam-gu yn yr ysbyty yma oherwydd y profiad. Tra bod y fam-gu yn aros yn yr ysbyty does dim angen Iddi ddewis eu bwyd oherwydd does dim cogydd oherwydd mae wedi cael eu diswyddo. Mae'r fam-gu yn dilyn eu crefydd a strwythur llym a dydy hi ddim eisiau bwyta cig., ond does dim dewis. Mae gan fam-gu lawer o feddyg gwahanol, rhai sydd yn edrych ar �l hi, sydd ddim wedi cael eu hyfforddi yn gywir i edrych ar �l hi. ...read more.

Middle

naturiol unigol a'r anghydraddoldeb o bobl y tu allan i'r gyfraith yn hyn sy'n ein gwneud mor ein cymdeithas yn llwyddiannus o ran esblygiad. Mae hyn yn dangos bod angen dangos cydraddoldeb yn y lleoliad gyda'r teulu a'r fam-gu i adeiladu perthynas a dysgu am wahaniaethau a gwneud i bawb teimlo'n bod yr aelodau'r staff yn yma i helpu ac yn wneud eu swydd yn gyfartal a phawb arall sydd wedi cael eu hymweld. Mae pwysigrwydd hyrwyddo cydraddoldeb(Impartial, reasonable and fair) yn golygu bod yna gydbwysedd yn y nodau, adnoddau, ac yn y broses o wneud penderfyniadau sy'n dilysu'r anghenion a dewisiadau'r ddau barti yn y berthynas. Mae hyn yn golygu bod angen i'r lleoliad rhoi cymorth i'r fam-gu wneud dewisiadau a phenderfyniadau cywir heb labelu(to classify someone) neu sterioteipio(to assume a pherson fits into a mixed image) oherwydd mae hi'n wahanol. Y rheswm mae cydraddoldeb yn bwysig i gael eu hyrwyddo yw bod pobl yn cael eu cam-drin( to missuse o'r maltreat) bob amser pan nad yw cydraddoldeb yn adfer. Mae yna sawl ffordd mae pobl yn dal yn cael eu trin yn deg. Gall rhai pobl gael swyddi gynt nag eraill a gan bwy maent yn gwybod, y lliw eu croen neu eu cred. Mae hyn hefyd yn bwysig oherwydd mae'n bwysig bod y sefydliad yn trin yr un peth a phobl eraill. Nad ydynt yn cael eu trin yn wahanol oherwydd eu lliw, crefydd, iaith a ddim yn derbyn triniaeth neu gymorth yn gwnaethech neu yn hwyrach oherwydd mae hi'n wahanol. ...read more.

Conclusion

Mae pwysigrwydd parchu hawliau dynol wrth gefnogi'r fam-gu yw bod pawb, fod cael bywyd sicr a diogel. Mae angen i aelodau o staff cadw cyfrinachedd a does ganddyn nhw'r hawliau(upheld by law and moral values) i siarad am gleifion neu angenion spesifig neu brosesau mae angen iddyn nhw brosesu yn y gweithle. Trwy gefnogi'r fam-gu trwy fod yn saf trwy eu haros, mae angen iddi hi deimlo'n ddiogel ac yn gyfforddus o siarad a chyfathrebu gyda'r aelodau o'r staff am broblemau neu angenion arbennig, heb fecso am gael eu siarad amdano. Mae angen i'r perthynas bod yn rhyngddibynnol(dependent on each other), ac mae gan y fam-gu hawl er mwyn cwyno am broblemau sydd wedi cael eu codi, am os e.e. mae'r un aelod o staff ddim wedi cwrdd � angenion yn iawn, neu ddim wedi cadw cyfrinachedd. Mae pwysigrwydd o barchu hawliau wrth gefnogi'r fam-gu hefyd ydy, gall mam-gu cael yr hawl i gael eirolwr(advocate) er mwyn siarad amdani hi, efallai un o'r aelodau o deulu. Mae angen gwerth gofal sylfaenol er mwyn cadw cyfrinachedd ac er mwyn diogelu eu gwybodaeth am eu hunain er mwyn wneud yn siwr does dim unrhywun yn meindio mas amdani hi. Mae polis�au a chanllawiau yn rhan o bwysigrwydd parchu hawliau dynol wrth gefnogi hi oherwydd maen nhw'n cael eu setio er mwyn wneud yn siwr mae gan yr hawl i'r fam-gu wneud penderfyniadau a dewisiadau eu hunain ac yn cael yr hawl i gwyno. Mae hefyd yn wneud yn siwr mae cyfrinachedd yn cael eu cadw er mwyn diogelu gwybodaeth bersonol er mwyn amddiffyn hi a'u teulu. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma ...

  Mae angen defnyddio geiriau addas ar gyfer siarad gyda phlentyn sydd yn dost a theimladau sensitif oherwydd y sefyllfa sydd yn cael eu trefnu. Mae angen rhoi digon o amser i gario'r plentyn lawr a gwneud yn siwr mae'r ddau yn cael eu trin yn gyflym a phaid � gwastraffu amser.

 2. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  babi yma neu ddim, mae gen i hawl gwybod y pethau yma?! Sut gallai fy wyres gysgu gyda'r nos hefo'r babi, mi fydd hi wedi gorflino ei hun?! Ifanc ydi hi a maswr does ganddi ddim clem sut i edrych ar �l babi yn iawn.

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Roedd safonau bwyd yn disgyn yn ystod y Rhyfel, gydadogni y prif rheswm. Mae ffynhonnell Ch2 yn dangos teulu cyfoethog yn sytod y Rhyfel. Mae'n amlwg bod eu bywydau au safonau wedi newid llawer.

 2. Adroddiad ar sut i cludo cemegolion a sylweddau yn ddiogel

  lapio cynhwysydd gyda phapur amsugnol gyda padin i rwystro gollyngiad unrhyw hylifau a'i gosod mewn bag plastig.

 1. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Tynghedodd hefyd na chawn i fyth wraig o blith merched dynion na fab yn etifedd ond y mae Blodeuwedd, cannwyll fy llygaid, wrth fy ochr ac ymhen misoedd mi fydd mab gennyf hefyd. Gwydion sydd gennyf i ddiolch am hyn i gyd.

 2. Gwrthiant mewn Gwifren

  Rydw i wedi penderfynu ar foltedd o 3V oherwydd wrth edrych ar fy ngwaith rhagarweiniol gallaf weld bod foltedd o 1V yn rhy fach ac yn anodd i fesur gyda?r offer bydd ar gael i mi. Bydd foltedd uchel iawn yn beryglus am y byddent yn achosi i?r wifren orboethi.

 1. Cystig Fibrosis. Beth yw Ffibrosis Codennog?

  Profion eraill Prawf arall am Ffibrosis Codennog yw y prawf chwys ( mae gan bobl sy?n dioddef o?r cyflwr mwy o halen yn eu chwys ) neu brawf genetig ble mae sampl yn cael ei gymeryd o du mewn i?r foch i brofi am y genyn diffygiol.

 2. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  I brofi hyn, cynhelir arbrawf syml; poeroedd unigolyn sawl gwaith mewn fflasg wedi sawl awr o beidio a bwyta unrhyw fwydydd, er sicrhau na effeithiont ar pH arferol y ceg, ag yna ychwanegwyd ychydig o hydoddiant dangosydd cyffredinol. Nodir lliw gwyrdd pendant, sy?n profi amodau gymharol niwtral ? buasai?r hydoddiant

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work