• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Afschaffing van schooluniformen Het is weer een vrijdag in Engeland en je draagt dezelfde groene blouse en bruine broek die je de vorige dag ook droeg.

Extracts from this document...

Introduction

Afschaffing van schooluniformen Het is weer een vrijdag in Engeland en je draagt dezelfde groene blouse en bruine broek die je de vorige dag ook droeg. En de week ervoor. En die maand ervoor. Elke dag hetzelfde. Hoe is het mogelijk dat het al de 21e eeuw is , maar kinderen toch gedwongen worden om hun identiteit te verbergen en deel van een saaie eenheid te worden? Daardoor vindt ik dat schooluniformen moeten worden afgeschaft in de 92 % van de Engelse scholen waar het verplicht om een uniform te dragen. Ten eerste is er geen sprake van individualiteit in een school waar iedereen hetzelfde draagt. ...read more.

Middle

Ieder kind heeft dan nog een paar uniformen nodig, voor in de winter en de zomer. En wat als het kind groeit? En de offici�le schooltas moet je ook niet vergeten to kopen. Schooluniformen hebben geen nut buiten school en dat betekent dat je kind natuurlijk ook normale kleding wil hebben. Daardoor worden de kosten van ouders verdubbelen. Moeten arme mensen, die gewend zijn om tweedehands kleren te kopen, echt het geld verspillen aan iets zo oppervlakkigs? Verder kunnen schooluniformen lagere cijfers in scholen veroorzaken doordat het kind niet lekker in zijn vel zit. De uniformen kunnen ongemakelijk aan voelen en dat kan een afleiding zijn tijdens proefwerken, examens, of gewoon in klas terwijl de leraar iets probeert uit te leggen. ...read more.

Conclusion

Kinderen zullen gewoon zien welke merk iedereen draagt en zo hun vrienden uitkiezen, en dus is de hele ideologie van schooluniformen complete onzin. Ze hebben geen effect op pesten. Het kan worden beargumenteerd dat schooluniformen zelfrespect en discipline aan kinderen leren. Het is eigenlijk andersom. Omdat ze hun hele leven net zo eruit zien als iedereen om hun heen, worden zij verlegen en durven zij niet orgineel te zijn. Schooluniformen zijn er om de kinderen te controleren, en er zijn mensen die dat discipline noemen.Maar de kinderen groeien op als volgers, niet als de leiders die ze moeten zijn om de echte wereld te overleven. Waarom worden kinderen gedwongen om dure schooluniformen te dragen die hun expressie en ontwikkeling in de weg staan? Kinderen hebben het recht om hun vroegere jaren zonder regels en beperkingen te leven. Daarom moeten schooluniformen worden afgeschaft. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Compare and Contrast Characters and Presentation of Fiela Komoetie and Barta Van Rooyen

  A contrast that the author uses to differentiate Barta and Fiela is their impact on the life of the protagonist of the novel, Benjamin. Fiela almost "gives a life" to Benjamin and despite having a lot of obstacles in her way, she teaches him how to read and write.

 2. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  En dag, hvor jeg er p� optagelse, spiser jeg frokost p� R�dekro Kro. Fra mit bord ved vinduet kan jeg se over p� et r�dt socialt boligbyggeri - uden overhovedet at kunne vide, at bag to af vinduerne derovre bor Allan.

 1. Titel: Spotvogel Auteur: Hafid Bouazza. Karakterisering van de belangrijkste personages

  Vanaf pagina 78 vertelt hij over de romance tussen Noral en Marfisa en dat hij hun brieven ontvangen heeft. Op het einde van het verhaal vertelt hij ons dat het verhaal zich aanvankelijk in Nederland heeft afgespeeld en niet in Marokko zoals vermeld in het begin, deze informatie vond ik dat hij niet moest meedelen.

 2. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  Verder zijn deze boeken ongeveer alles wat ik heb gelezen, natuurlijk heb ik er wel meer gelezen, maar ik kan van vele boeken de titels niet meer herrineren. * De boze wolf en de drie biggetjes * Roodkapje * Het meisje zonder spiegelbeeld * Verdriet met mayonaise * Dolfje weerwolfje

 1. Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit ...

  Titelverklaring: De adelaars verwijzen naar vogels die in de bergen boven de graven van ge�xecuteerde mensen vliegen die zich tegen het regime hebben verzet. Die mensen mogen dan ook niet in een gewoon graf begraven worden.( zoals de broer van Kader).

 2. Zuid Afrika.In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid ...

  De exploratie en export van mijnbouwproducten werd extra gestimuleerd. Er werd een omvangrijk militair-industrieel complex opgebouwd en veel werd ge�nvesteerd in productiefaciliteiten voor synthetische brandstoffen. Voor de agrarische sector heeft dit beleid relatief weinig consequenties gehad omdat Zuid-Afrika al vele jaren landbouwproducten exporteert. Een negatief effect van dit beleid is geweest dat grote delen van de industrie uiterst ineffici�nt

 1. Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren frare nr det gller ...

  23. Du k�r p� en landsv�g i 90 km/h. I den yttre backspegeln uppt�cker Du en bil strax bakom din bil. Vilket p�st�ende �r r�tt? (A) Jag b�r varna bakomvarande bil med l�tta tryck p� bromspedalen. (B) Vill bakomvarande bil k�ra om �r jag skyldig att h�lla till h�ger.

 2. Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 ...

  Allereerst behandel ik de relaties tussen Noord en Zuid tijdens de Koreaanse oorlog van 1950 tot 1953. Vervolgens de relaties tussen de twee landen vanaf de wapenstilstand tot de aanval op het schip Cheonan in maart 2010 en daarna vanaf daar tot de aanval op Yeonpyeong.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work