• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Afschaffing van schooluniformen Het is weer een vrijdag in Engeland en je draagt dezelfde groene blouse en bruine broek die je de vorige dag ook droeg.

Extracts from this document...

Introduction

Afschaffing van schooluniformen Het is weer een vrijdag in Engeland en je draagt dezelfde groene blouse en bruine broek die je de vorige dag ook droeg. En de week ervoor. En die maand ervoor. Elke dag hetzelfde. Hoe is het mogelijk dat het al de 21e eeuw is , maar kinderen toch gedwongen worden om hun identiteit te verbergen en deel van een saaie eenheid te worden? Daardoor vindt ik dat schooluniformen moeten worden afgeschaft in de 92 % van de Engelse scholen waar het verplicht om een uniform te dragen. Ten eerste is er geen sprake van individualiteit in een school waar iedereen hetzelfde draagt. ...read more.

Middle

Ieder kind heeft dan nog een paar uniformen nodig, voor in de winter en de zomer. En wat als het kind groeit? En de offici�le schooltas moet je ook niet vergeten to kopen. Schooluniformen hebben geen nut buiten school en dat betekent dat je kind natuurlijk ook normale kleding wil hebben. Daardoor worden de kosten van ouders verdubbelen. Moeten arme mensen, die gewend zijn om tweedehands kleren te kopen, echt het geld verspillen aan iets zo oppervlakkigs? Verder kunnen schooluniformen lagere cijfers in scholen veroorzaken doordat het kind niet lekker in zijn vel zit. De uniformen kunnen ongemakelijk aan voelen en dat kan een afleiding zijn tijdens proefwerken, examens, of gewoon in klas terwijl de leraar iets probeert uit te leggen. ...read more.

Conclusion

Kinderen zullen gewoon zien welke merk iedereen draagt en zo hun vrienden uitkiezen, en dus is de hele ideologie van schooluniformen complete onzin. Ze hebben geen effect op pesten. Het kan worden beargumenteerd dat schooluniformen zelfrespect en discipline aan kinderen leren. Het is eigenlijk andersom. Omdat ze hun hele leven net zo eruit zien als iedereen om hun heen, worden zij verlegen en durven zij niet orgineel te zijn. Schooluniformen zijn er om de kinderen te controleren, en er zijn mensen die dat discipline noemen.Maar de kinderen groeien op als volgers, niet als de leiders die ze moeten zijn om de echte wereld te overleven. Waarom worden kinderen gedwongen om dure schooluniformen te dragen die hun expressie en ontwikkeling in de weg staan? Kinderen hebben het recht om hun vroegere jaren zonder regels en beperkingen te leven. Daarom moeten schooluniformen worden afgeschaft. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Compare and Contrast Characters and Presentation of Fiela Komoetie and Barta Van Rooyen

  Later she says: " I took someone else's child that day. I only found when it was too late." This once again shows Bartas powerlessness and weakness due to her submission as a consequence of the tense situation that she is in.

 2. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  Verder zijn deze boeken ongeveer alles wat ik heb gelezen, natuurlijk heb ik er wel meer gelezen, maar ik kan van vele boeken de titels niet meer herrineren. * De boze wolf en de drie biggetjes * Roodkapje * Het meisje zonder spiegelbeeld * Verdriet met mayonaise * Dolfje weerwolfje

 1. Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit ...

  Ze genieten van het Nederlandse landschap. Ze kijken onder andere naar koeien. De vader belooft aan een boer( van de koeien) om voor hem een tapijt te knopen. 's Avonds gaan ze naar het carnaval kijken, ze worden echter lastig gevallen door mensen in kraaienpakken. Bovendien gaat Kader's vader voor het eerst naar een caf�, wel een literair caf� waar Kader een lezing zal geven.

 2. Titel: Spotvogel Auteur: Hafid Bouazza. Karakterisering van de belangrijkste personages

  Vervolgens slaat en stenigt hij haar. Ze wordt begraven, en jaren later, bezoekt Hafid haar graf. Hij zegt dat dankzij haar verhaal, hij zijn schrijverscapaciteiten terug heeft verkregen... Karakterisering van de belangrijkste personages Sephina: Volgens mij is Sephina een 'flat character', aangezien zij maar kort in het verhaal voorkomt, ook weten we niet zoveel over haar.

 1. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Den �ldste s�n i familien(Christian), v�lger at stille sig op og foran hele familien og holde en tale for faren. Talen bliver starten p� dramaet: Christian: ".. Ja s� kom han alts� ind der med underligt flakkende �jne og tog sin skjorte af..

 2. Zuid Afrika.In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid ...

  De exploratie en export van mijnbouwproducten werd extra gestimuleerd. Er werd een omvangrijk militair-industrieel complex opgebouwd en veel werd ge�nvesteerd in productiefaciliteiten voor synthetische brandstoffen. Voor de agrarische sector heeft dit beleid relatief weinig consequenties gehad omdat Zuid-Afrika al vele jaren landbouwproducten exporteert. Een negatief effect van dit beleid is geweest dat grote delen van de industrie uiterst ineffici�nt

 1. Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren frare nr det gller ...

  Vill bakomvarande bil k�ra om �r jag skyldig att ge tecken med h�ger blinkers. 24. I vilken situation �r risken st�rst att Du omedvetet h�ller f�r h�g hastighet? (A) P� grusv�g. (B) I ett tyst fordon. (C) P� landsv�g.

 2. Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 ...

  Desondanks sloten de twee grootmachten in 1948 een verdrag waarmee er officieel twee landen ontstonden: de socialistische volksrepubliek Korea in het noorden, onder invloed van de Sovjet-Unie, en de democratische republiek in het zuiden, onder invloed van de VS. De 38ste breedtegraad vormde de grens tussen de twee Korea?s.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work