• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Afschaffing van schooluniformen Het is weer een vrijdag in Engeland en je draagt dezelfde groene blouse en bruine broek die je de vorige dag ook droeg.

Extracts from this document...

Introduction

Afschaffing van schooluniformen Het is weer een vrijdag in Engeland en je draagt dezelfde groene blouse en bruine broek die je de vorige dag ook droeg. En de week ervoor. En die maand ervoor. Elke dag hetzelfde. Hoe is het mogelijk dat het al de 21e eeuw is , maar kinderen toch gedwongen worden om hun identiteit te verbergen en deel van een saaie eenheid te worden? Daardoor vindt ik dat schooluniformen moeten worden afgeschaft in de 92 % van de Engelse scholen waar het verplicht om een uniform te dragen. Ten eerste is er geen sprake van individualiteit in een school waar iedereen hetzelfde draagt. ...read more.

Middle

Ieder kind heeft dan nog een paar uniformen nodig, voor in de winter en de zomer. En wat als het kind groeit? En de offici�le schooltas moet je ook niet vergeten to kopen. Schooluniformen hebben geen nut buiten school en dat betekent dat je kind natuurlijk ook normale kleding wil hebben. Daardoor worden de kosten van ouders verdubbelen. Moeten arme mensen, die gewend zijn om tweedehands kleren te kopen, echt het geld verspillen aan iets zo oppervlakkigs? Verder kunnen schooluniformen lagere cijfers in scholen veroorzaken doordat het kind niet lekker in zijn vel zit. De uniformen kunnen ongemakelijk aan voelen en dat kan een afleiding zijn tijdens proefwerken, examens, of gewoon in klas terwijl de leraar iets probeert uit te leggen. ...read more.

Conclusion

Kinderen zullen gewoon zien welke merk iedereen draagt en zo hun vrienden uitkiezen, en dus is de hele ideologie van schooluniformen complete onzin. Ze hebben geen effect op pesten. Het kan worden beargumenteerd dat schooluniformen zelfrespect en discipline aan kinderen leren. Het is eigenlijk andersom. Omdat ze hun hele leven net zo eruit zien als iedereen om hun heen, worden zij verlegen en durven zij niet orgineel te zijn. Schooluniformen zijn er om de kinderen te controleren, en er zijn mensen die dat discipline noemen.Maar de kinderen groeien op als volgers, niet als de leiders die ze moeten zijn om de echte wereld te overleven. Waarom worden kinderen gedwongen om dure schooluniformen te dragen die hun expressie en ontwikkeling in de weg staan? Kinderen hebben het recht om hun vroegere jaren zonder regels en beperkingen te leven. Daarom moeten schooluniformen worden afgeschaft. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Compare and Contrast Characters and Presentation of Fiela Komoetie and Barta Van Rooyen

  A contrast that the author uses to differentiate Barta and Fiela is their impact on the life of the protagonist of the novel, Benjamin. Fiela almost "gives a life" to Benjamin and despite having a lot of obstacles in her way, she teaches him how to read and write.

 2. Zuid Afrika.In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid ...

  Deze wetten zijn echter weer nadelig voor buitenlandse bedrijven om zich in Zuid-Afrika te vestigen vanwege kostenbesparingen op arbeid. Zuid-Afrika kan nu op het gebied van arbeid minder goed concurreren met verschillende Aziatische landen. In Hoofdstuk 10:Manufacturing: Where plants locate and why, van Wheeler en Muller, blz.

 1. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  Vooral een schitterend gebrek heeft mij heel erg geraakt, omdat Lucia zichzelf opofferde uit liefde voor Giacomo Casanova. De gedachten van Lucia werden zo goed beschreven dat ik voelde wat zij voelde. Ik moest zelfs huilen toen Lucia Giacomo moest opgeven en alles moest achter laten wat vertrouwd voor haar was.

 2. Titel: Spotvogel Auteur: Hafid Bouazza. Karakterisering van de belangrijkste personages

  Ze blijven elkaar stiekem ontmoeten in de moskee. Om toch een poging te wagen, vraagt hij aan Marfisa's vader om haar hand. Deze wil dit absoluut saboteren en vraagt dus een zeer hoge bruidsschat. Het gaat dus niet door. En ze blijven mekaar ontmoeten, tot op een dag dat haar vader Marfisa betrapt.

 1. Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit ...

  Kader en zijn vriend stormen de kamer binnen en houden haar op tijd tegen. Zij wordt meegenomen door de politie en in een instelling geplaatst. Kader was verliefd op haar maar na deze gebeurtenis ziet hij haar nooit meer terug.

 2. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Filmens optagelse p� en dogme er ikke s� langvarigt, da filmen skal foreg� her og nu! Man har desuden heller ikke k�mpe rampelys der kan forstyrrer skuespillernes pr�station. Man m� ikke have ekstra belysning. Det hele handler om manuscriptet/historien, den skal pr�senteres p� bedste vis.

 1. Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren frare nr det gller ...

  Vill bakomvarande bil k�ra om �r jag skyldig att ge tecken med h�ger blinkers. 24. I vilken situation �r risken st�rst att Du omedvetet h�ller f�r h�g hastighet? (A) P� grusv�g. (B) I ett tyst fordon. (C) P� landsv�g.

 2. Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 ...

  Splitsing en de Koreaanse oorlog Duizenden jaren lang was Korea één land. De grenzen veranderen tijdens deze periode wel regelmatig, maar de splitsing tussen de gebieden Noord-Korea en Zuid-Korea zou pas plaatsvinden na de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1910 was Korea bezet door Japan.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work