• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Hersenschimmen/Gewiste Sporen comparison

Extracts from this document...

Introduction

Ik ga mijn presentatie houden over Hersenschimmen van Bernlef en Gewiste Sporen van Annelies Nolet. Van deze boeken zal ik het thema, Dementie, vergelijken. Ik heb mijn vergelijking in drie onderdelen verdeeld. Ten eerste Hoe komt de dementie tot uiting in het boek en ook zal ik kijken hoe de dementie is ontstaan. Hoe de dementie tot uiting komt in de boeken zal ik met de volgende ziektebeelden vergelijken: * Verlies van korte termijngeheugen, meestal de eerste aanduiding van dementie. * Verlies van lange termijngeheugen * eenvoudige taken, die men vroeger makkelijk aankon, niet meer kunnen uitvoeren, zoals koken, talen spreken, dingen repareren, etc. * in een bekende omgeving de weg kwijtraken, of gedesori�nteerd raken; * de persoonlijke hygi�ne verwaarlozen, zoals aantrekken van schone kleren, douchen; * beslissingen die men vroeger zelf nam aan anderen overlaten, bijvoorbeeld wat er in de supermarkt gekocht moet worden, of waarheen men nu moet gaan. 1 Hoe komt de dementie tot uiting In hersenschimmen is het verlies van korte termijngeheugen van Maarten heel duidelijk. Gelijk op het begin vergeet hij bijvoorbeeld een hele zondagochtend en hij ziet een boek op tafel liggen en weet niet meer dat hij die aan het lezen is. ...read more.

Middle

Ze ziet haar kinderen soms aan voor haar broers en zussen en kan ook niet meer herinneren hoe oud haar kinderen zijn. Een gedeelte van het lange termijngeheugen blijft echter wel heel goed en dat zijn de traumatische flashbacks naar het sanatorium toen ze 9 a 10 jaar oud was. Dit citaat illustreert mooi dat voor Maarten eenvoudige taken ook steeds lastiger worden. "Ik probeer te lezen in het boek dat ik in mijn handen houd maar de woorden willen geen zinnen vormen. Het is alsof ik plotseling het Engels niet meer beheerst, terwijl ik toch de afgelopen vijftien jaar praktisch tweetalig geworden ben." Zo heeft hij dus ineens moeite met Engels spreken en wanneer hij 's nachts een keer wil piano spelen kent hij de stukken van Mozart niet meer uit zijn hoofd die hij eerst wel kende. Als hij dan het notenschrift heeft gevonden merkt hij dat hij geen noten meer kan lezen. Ook bij Pleun merk je dat de eenvoudige taken niet meer zo eenvoudig gaan. Ze moet bijvoorbeeld als ex-Frans lerares een woordenboek erbij pakken, omdat ze enkele toch wel makkelijke Franse woorden niet meer weet. ...read more.

Conclusion

Pleun laat zuster Nel echter ook haar hond uitlaten. In de inrichting wordt ook alles voor haar geregeld. 2 In Hersenschimmen is de dementie waarschijnlijk ontstaan na zijn pensioen. De symptomen die ik net al noemde namelijk dat eerst je korte termijngeheugen verdwijnt en daarna je lange termijngeheugen verdwijnt lijken op die van Alzheimer. Alzheimer komt vaak voor bij hoogopgeleiden na hun pensioen, omdat ze van veel hersenactiviteit ineens overgaan naar weinig hersenactiviteit. Maarten werkte bij het IMCO (Intergevernmental Maritime Consultative Organisation) waar hij zich op laatst bezig hield met het vaststellen van de vangstquota. Hij was dus veel met cijfertjes bezig en die plotselinge omslag naar niets doen heeft waarschijnlijk Alzheimer veroorzaakt. Bij Gewiste Sporen ligt het probleem mogelijk ergens anders. Het leven van Pleun Prins is getekend door 2 traumatische gebeurtenissen. Het ongeluk van haar zoon Thijs, waarbij hij een hersenbeschadiging opliep en haar verblijf in het sanatorium, toen ze op 9 jarige leeftijd tuberculose of in de volksmond ook wel de tering kreeg. Maar ook bij haar zijn er symptomen van Alzheimer zichtbaar, hoewel minder duidelijk dan in hersenschimmen. Ook Pleun is net als Maarten in hersenschimmen gestopt met werken. Tot aan het ongeluk van Thijs was zij lerares Frans wat nou ook niet echt een simpele baan is dus ook dat zou mogelijk Alzheimer verklaren. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. A Comparison between An African Sermon and Roman Fever-

  Ansley and Mrs. Slade's husband. As shown above, I believe that the main similarities of the two stories are the fact that both authors use the setting of their novella to emphasize and make it significant to the theme. There was also a great deal of irony in both stories.

 2. Ik ben in Februari in Groningen naar de theatertour van So You Think You ...

  Wordt deze feeststemming hooggehouden of zorgt deze spetterende binnenkomst juist voor teleurstelling? Balans tussen emotie en energie Zoals ook elke liveshow begon, komen ��n voor ��n alle dansers op en presenteren ze zichzelf. Na deze korte intro kan het publiek bijna twee uur lang genieten van de beste, de meest energieke en emotionele optredens uit de lifeshows.

 1. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  En hoe ouder ik werd hoe meer boeken ik las die pasten bij mijn leeftijd. Mijn top drie favoriete boeken zijn: 1. Een schitterend gebrek (Arthur Japin) 2. Lover of Loser (Carry Slee) 3. Moederkruid (Carry Slee) Al deze boeken hebben als thema liefde, en alle drie de boeken hebben mij diep geraakt en ontroerd.

 2. Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit ...

  Pieter is ook een collega van Kader. Hij heeft op een dag een bevrucht slang bij zich. Op Pieter zijn verjaardag komt Kader even langs, hij blijkt bovendien de enige te zijn. Kader herinnert zich dat er in zijn land ook vele slangen zijn.

 1. Zuid Afrika.In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid ...

  Dit verschijnsel wordt ook wel Brain Drain genoemd. Zie Hoofdstuk 4: The interdependent global economy van Wheeler en Muller. Bladzijde 63 en verder. Dit verschijnsel kan worden voorkomen door zelf een goede economie te ontwikkelen. De first-world economie wordt gedomineerd door grote conglomeraten. Deze vormen samen meer dan de helft van de markt op de aandelenbeurs in Johannesburg.

 2. Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 ...

  Er zijn verschillende verzoeningspogingen gedaan, maar vrede is er nooit gesloten.[2] Relaties tijdens de Sunshine Policy Vijftig jaar lang verliepen de economische en vooral de politieke relaties tussen Noord- en Zuid-Korea erg stroef. De kloof tussen het op het westen georiënteerde Zuid-Korea en het communistische, gesloten Noord-Korea was enorm.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work