• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Pisac : Taha Husein Kratki sadraj / Fabulalektire: Ovaj roman je zapravo autobiografija samog pisca.

Extracts from this document...

Introduction

Pisac : Taha Husein Kratki sadržaj / Fabulalektire: Ovaj roman je zapravo autobiografija samog pisca. Govori otome da je jedan djeÄak živio u jednom malom selu. Od malena su ga uÄili dauÄi Kur'an kao svetu knjigu muslimana i da uÄi egipatske ilahije. DjeÄak je bioveoma inteligentan iako je bio slijep od roÄenja i sa Äak 10 godina postao jehafiz što znaÄi da je cijeli Kur'an znao napamet. MeÄutim, djeÄaka su poÄelezanimati neke druge stvari pa zaboravi par poglavlja iz te svete knjige. JednoveÄe, bili su gosti u djeÄakovoj porodici. Otac, oÄekujuÄi da je djeÄak hafiz,mu reÄe da prouÄi jedno poglavlje. MeÄutim, djeÄak poÄe i nije mogao dalje.Znao je samo par prvih rijeÄi. Tada otac dovede vjerouÄitelja koji ga je uÄio ipitao ga zašto on ne zna Kur'an jer je mislio da je on hafiz. ...read more.

Middle

Posebno je volio književnost i znao jedosta pjesama i zbirki pjesama napamet. PohaÄao je još teologiju, dogmatikute ostale nauÄne discipline. Tako je kroz osam godina nauÄio dosta toga.Upoznao je dosta predavaÄa i postao veoma pametan.Došao je raspust. To jenajviše volio. PoÄeše ga zvati šejhom. MladiÄev otac dobio je posao u drugomgradu. Krenuli su vozom da se presele u drugi grad. MeÄutim, otac i majkaiznesoše prtljag i djecu te zaboraviše mladiÄa. Kako je voz stajao samo jednuminutu u gradu u kojem su trebali stati slijepi mladiÄ je otputovao na sljedeÄustanicu. Dan kasnije je vraÄen u grad u koji je trebao da ide. Tamo je ubrzodobio pismo u kojem mu prijatelj iz al-Azhara govori da sto brze se prijavi naal-Azhar jer mu trebaju jos 2 godine mada je mladiÄ mislio da mu trebaju još4 godine do diplome a on je veÄ htio odustati. ...read more.

Conclusion

godine u gradiÄu Magaga, južno od Kaira. U drugoj godini životaoslijepio je i na taj tragiÄan dogaÄaj imat Äe prirodno dalekosežne i sudbinskeposljedice. Naš autor je vrlo rano nauÄio Kur'an napamet a školovao se na al-Azharu gdje je zapoÄeo studij teologije i jezika .Godine 1908. je upisao se naNacionalni univerzitet i tu je bio duži dio svog života. VeÄ 1914. godine jeodbranio doktorsku disertaciju pod naslovom SjeÄanja na Abu-l-Alaa. Umro je1973.godineOvako je Taha Husein pisao o sebi u treÄem licu:"Smatrao je daje obiÄan Äovjek. Baš kao i svi ostali ljudi. Rodio se kao i sviljudi, živio kao i svi ostali. Kao i svi ljudi, ureÄivao je svoje vrijeme i izvršavaosvoje obaveze. No, nikome se nije radovao. Ništa mu duši nije davalo spokoja.IzmeÄu njega, ljudi i stvari stajao je plašt s vanjske strane odisao jezadovoljstvom i mirom, a iznutra je bio bojažljiv, ljutit, nespokojan itjeskoban, kao u divljoj pustinji gdje nema nikoga, gdje se ne vihore zastave,ne nazire se put kojim bi mogao poÄi i dospjeti do cilja, ostvariti snove." ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. A Comparison between An African Sermon and Roman Fever-

  One of the first flaws that he shows about a human being is r****m. People have beliefs that tell them that a black man will automatically be a criminal. This shows that men are judgmental. Another fault of humans is the fact that we are selfish and disrespectful.

 2. e - Marketing. Svaka tvrtka nastoji razvijati nove proizvode, to zbog zadovoljavanja elja i ...

  Izvori ideja za nove proizvode mogu biti unutra�nji i vanjski. Unutra�nji su upravitelji za marketing, istra�ivaci, prodajno osoblje, in�enjeri, drugo osoblje, dok su vanjski potro�aci, konkurencija, propagandne agencije i privatne istra�ivacke organizacije. Razvoj novih proizvoda odvija se kroz nekoliko faza: 1.

 1. Uloga majke u djelima

  Gospoda Grande bila je suha i slaba �ena, �uta kao dunja nespretna, spora; jedna od onih �ena koje kao da su stvorene da se prema njima rdavo odnosi. Imala je krupne kosti, veliki nos, veliko celo, krupne oci i na prvi pogled ne�to malo slicnosti sa osu�enim vocem, u kojem nema vi�e ni slasti ni soka.

 2. Frn ide till frdig produkt

  Jag gick till banken f�r att f�rs�ka f� ett l�n. Bankmannen jag pratade med tyckte min id� l�t sp�nnande och han lovade att ringa upp n�r han pratat med ledningen. Efter cirka en vecka ringde han upp mig och meddelade att jag f�tt l�net p� 1 050 000 kronor beviljat,

 1. "Parfem". Avtorot Patrik Ziskind uspeva da sozdade edna raznovidna mre`a na likovi koi ...

  Crvenokosata Laura koja se pojavuva pome|u sredinata i krajot na ova avantura, e poslednata sostojka vo parfemot potrebna za dostignuvawe na odvratni i nezamislivo ~udovi{ni planovi. Vo odredeni delovi od romanot, lesno mo`eme da ja sogledame prisutnosta i podelbata na stale`i vo francuskoto op{testvo.

 2. Arabesk ve Arabesk Kltr 1960lardan 1970lere arabesk, zellikle kentlerin marjinalinde ve tarada yaayan alt-gelir ...

  1968 yılından itibaren piyasaya ilk 45'likleri çıkarmaya baÅladı. Ä°stanbul'a gelen Gürses, Selahattin Sarıkaya'nın sahibi olduÄu Sarıkaya Plak ile 2 adet 45'lik Plak yaptı. Daha sonra 1969 yılında yine Ä°stanbul'da Palandöken firması ile çıkıŠparçası olan "Sevda Yüklü Kervanlar"ı içeren "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'lik PlaÄı çıktı.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work