• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Techninës termodinamikos pagrindinës sàvokos ir apibrëþimai.

Extracts from this document...

Introduction

1. Technines termodinamikos pagrindines savokos ir apibre�imai. Termodinamika i� graiku kalbos rei�kia �iluma ir jega. Placiaja prasme, termod.- tai mokslas apie energija, jos savybes, transofrmacija ivairiuose procesuose, kuriems vykstant i�siskiria ar sunaudojama �iluma. T.termodinamika nagrineja �ilumos pavertimo darbu ir darbo pavertimo �iluma procesus. Tokie procesai vyksta �iluminiuose varikliuose ir �aldymo ma�inose. 2. Terminiai darbo kuno parametrai. Slegis. Pagrindiniai darbo kunu parametrai yra specifinis turis v, slegis p, temperatura T, vidine energija u, entalpija h ir energija s. Slegis yra jega, kuria sukuria darbo kuno molekuliu smugiai i ji ribojancios sistemos pavir�iaus ploto vieneta per laiko vieneta. SI sistemoje slegio vienetas yra paskalis Pa. Vartojami kartotiniai jo dyd�iai kPa = 103Pa, MPa=106Pa. Taip pat vartojama atmosfera. Slegis matuojamas spyruokliniais arba skyscio monometrais (gyvs. ar H2O). Aplinkoje visada egzistuoja atmosferos arba barometrinis slegis, matuojamas barometrais. Darbo kuno slegis gali buti didesnis u� barometrini. Jis vad. monometriniu. Jei slegis (d.k.) ma�esnis u� barometr., tai kalbama apie vakuuma, matuojama vakuumetrais. Darbo kuna veikia absoliutinis slegis: Pabs=Pbar + Pmon. Kuno slegis ma�esnis u� barometrini: Pabs=Pbar-Pvak. Tik absoliutinis slegis i�lieka pastovus, jei nekinta darbo kuno busena. ...read more.

Middle

- �ilumos kiekis, kuris pakelia 1kg darbo kuno temperatura vienu laipsniu kJ/(kg*K) - turine (C?) - �ilumos kiekis, kuris normaliom salygom 1m� duju temperatura pakelia 1 laipsniu kJ(m�*K) - moline () - �ilumos kiekis, kuris pakelia darbo kuno temperatura vienu laipsniu kJ(kmol*K) Duju specifine �iluma priklauso nuo temperaturos ir slegio. Priklausomybes nuo slegio galima nepaisyti. Kylant slegio temperaturai, specifine �iluma dideja. - tai vidutine spec. �iluma. Ji rodo, koki vidutini �ilumos kieki gauna dujos pakelus temp. T1 ir T2 intervale 1 laipsniu. - tikroji specifine �iluma. �ilumos kiekio i�vestine pagal temperatura. Tikroji specifine �iluma atitinka konkrecia temperatura, vidutine - vidutine kaitinimo intervalo temperatura. Specifine �iluma priklauso nuo �ilumos tiekimo proceso pobud�io. - izochorine specifine �iluma - izobarine specifine �iluma (p) Cp=Cv+R, Cp>Cv. R visada teigiamas, Majerio formule. Esant vienodam temperaturu skirtumui, �ildant izobari�kai �ilumos sunaudojama daugiau negu �ildant izochori�kai, nes 1 atveju �iluma - vidinei energijai k i�oriniam darbui, 2 - tik vidinei energijai. k=Cp/Cv - adiabates ekspon. Specifines �ilumos priklausomybe nuo temperaturos: C=a+bt+dt�, a, b, d - koef. 7. Kaloriniai duju busenos parametrai. Vidines energijos ir entalpijos pokycio skaiciavimas. ...read more.

Conclusion

Ciklu grafikai - u�daros kreives. Darbo kunas per visa ma�inos veikimo perioda atlieka viena cikla. Darbo kuna i pradine busena galima gra�inti dviem budais: 1. Tiesioginis ciklas. Pletimosi proceso kreive auk�ciau u� suslegimo proceso kreive. Kryptis - su laikrod�io kr. 1-a-2-darbo kunui tiekiama �iluma q1. kunas plesdamasis del gautos �ilumos atlieka mechanini darba l1=A1a234 Norint d.k.gra�inti i pradine busena, reikia atlikti darba 2-b-1 proceso emtu: l2=A2b143. Slegiamas d.k. atiduoda au�intuvui q2. Ciklo metu d.k. kitu ru�iu energija paverte tiek �ilumos: q=q1-q2. naudingas ciklo darbas l=l1-l2. darbu paverstos �ilumos q1-q2 ir visos d.k. suteiktos �ilumos q1 santykis vad.terminiunaudingumo koef. tiesioginiais ciklais dirba �iluminiai varikliai, t.y. �iluma vercia darbu. q=q1-q2, l=l1-l2, l=q1-q2. 2. Atvirk�tinis ciklas. q2 - �ilumos kiekis, kuri darbo kunas gauna i� �emos temp.�ilumos �altinio, q1 - �ilumos kiekis kuri jis atiduoda auk�tesnes temp. �ilumos �altiniui. �iu ciklu diagramose suslegimo proceso kreives yra auk�ciau u� pletimosi proc.kreives. l1=A1432b - darbas, naudojamas darbo kunui suslegti. . l2=A1a234 - darbas kuri atlieka plesdamasis darbo kunas. . l=l1-l2=A1a2b - darbas, sunaudotas ciklui atlikti. Ciklui atlikti reikia naudoti darba. �itaip dirba siurbliai, kompresoriai, �aldytuvai. Darbo kunas naudodamas mechanini darba , i� �emos temp. �aldomosios patalpos paima �iluma q2 ir auk�tesnes temp. Aplinkai atiduoda �iluma q1. �aldymo koef.: ?q ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Analyse a prose - C. S. Lewis, Perelandra

  As mentioned in the introduction, Lewis uses imagery to convey his ideas. The usage of imagery in this bit of the extract gives the reader a clear interpretation of when the character is and how he feels. From previous paragraph we got to understand where the character is situated in

 2. Fantastikos elementai F.Kafkos apysakoje"Metamorfozë" ir M.Bulgakovo romane "Meistras ir Margarita"

  Volando palydovai yra trys: i�daigininkas Begemotas, keistasis "vertejas" Korovjevas-Fagotas ir �iaurusis Azazelas. Visi �ie velniai sveciuojasi Maskvoje ir ju atvykimo prie�astys skaitytojui yra neai�kios - teatro Varjete darbuotojams, pavyzd�iui, jie sako, kad atvyko surengti juodosios magijos seanso, o Berliozui ir Benamiui Volandas papasakoja, jog atva�iavo tyrineti Herberto Avrilakiecio rankra�ciu.

 1. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  Herberto Aurilakiecio rankra�ciu, teatro Varjete darbuotojams paai�kina, kad ketina paruo�ti juodosios magijos seansa, o bufetininkui Fokiciui jau po skandalingojo pasirodymo pasako, kad "paprasciausiai norejo i�vysti pulka maskvieciu, o patogiausia tai padaryti teatre". Filosofine Volando egzistavimo �iame romane prasme yra atskleista jo paties �od�iuose, scenoje, kai Je�uos Ha-Nocri pasiuntinys, Levis Matas,

 2. e - Marketing. Svaka tvrtka nastoji razvijati nove proizvode, to zbog zadovoljavanja elja i ...

  od procjene glavnih strate�kih i operativnih tr�i�nih i financijskih kategorija za planirani proizvod. 5. Poslovna analiza Ukljucuje projekciju prodaje, tro�kova i dobiti da bi se ustanovilo da li se novim proizvodom posti�u ciljevi tvrtke. Ukoliko proizvod financijski ne zadovoljava ne mo�e ici u daljnju fazu razvoja.

 1. Tematem mojej prezentacji jest aluzja polityczna do sprawowania wadzy przez komunistw, ktr mona odczyta ...

  Edward Gierek chcac uczynic podobny rozw�j postawil na budowe huty w Katowicach. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej rzad postanowil wybudowac hute na Slasku. Szybko po kraju rozeszly sie propagandowe hasla "aby Polska rosla w sile, a ludzie zyli dostatniej", "cud gospodarczy", "dynamiczny rozw�j", "budowanie drugiej Polski", Z tamtych czas�w pochodzi r�wniez

 2. Deficiences in TS Eliot's poetry

  Through his choice of images, Eliot has created a vulgar and ugly portrayal of urban life and landscape. This is how he continuously portrays it throughout his work without ever attributing any redeeming qualities to the city landscape. Eliot seems to be implying that society is decaying and that the

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work