1.1 Historia ubezpiecze nawiecie i w Polsce

Authors Avatar

1

Charakterystyka ubezpieczeń finansowych i podstawy prawne ich prowadzenia

1.1 Historia ubezpieczeń na świecie i w Polsce

        Początki ubezpieczeń finansowych sięgają czasów starożytnych, gdy pojawiła się tzw. pożyczka morska (foenus nauticum) udzielana najczęściej przez bankierów właścicielom statków. Zwrot pożyczki wraz z wyższymi niż zwykle odsetkami następował wówczas, gdy statek wraz z ładunkiem zawijał pomyślnie do końcowego portu. W niesprzyjających okolicznościach, gdy statek uległ uszkodzeniu czy zniszczeniu, właściciel statku nie zwracał pożyczki w ogóle bądź jedynie w części. Bankier udzielając jej był jednocześnie pożyczkodawcą i ubezpieczycielem pożyczki, ponosząc ryzyko utraty kapitału za cenę podwyższonych odsetek stanowiących formę składki ubezpieczeniowej.

        Na szerszą skalę ubezpieczenia finansowe pojawiły się w XIX wieku, w okresie szybkiego rozwoju gospodarki kapitalistycznej. Rozkwit wolnej konkurencji spowodował z jednej strony liczne bankructwa, a z drugiej strony zapotrzebowanie na ochronę przed niewypłacalnością kontrahentów. Ubezpieczenia te znalazły zastosowanie w operacjach komisowych, w których właściciel towaru składanego w komis otrzymywał za określoną opłatę (składkę) gwarancje, iż weksel za sprzedany na kredyt towar zostanie wykupiony w ustalonym terminie.

        Impulsem sprzyjającym rozwojowi ubezpieczeń finansowych były także decyzje podejmowane na szczeblach rządowych. W niektórych krajach od urzędników zajmujących się ściąganiem podatków, wymagano złożenia kaucji pieniężnej stanowiącej zabezpieczenie na wypadek, gdyby zebrane podatki nie trafiły do państwowej kasy.

        Największy wpływ na rozwój ubezpieczeń finansowych miały operacje w handlu zagranicznym dokonywane na zasadach kredytowych. Pierwsze firmy proponujące ubezpieczenia kredytu utworzono już na początku XIX wieku: w 1820 r. w Anglii powstała British Commercial Insurance Company oraz w 1831 r. we Włoszech – Banco Adriatico Assicurazioni. Ich rola w gospodarce systematycznie wzrastała, czego potwierdzeniem są prawne uregulowanie instytucji ubezpieczenia kredytu w kodeksach handlowych niektórych krajów (Belgia – 1872 r., Włochy – 1882 r., Rumunia – 1895 r., Niemcy – 1908 r.).

        W okres dynamicznego rozwoju ubezpieczenia te weszły po I wojnie światowej. W 1918 roku w Anglii powołano do życia ECGD (ang. Export Credit Guarantee Department), specjalną organizację rządową, której celem było (i jest nadal) wspieranie angielskich przedsiębiorstw przez instrumenty ubezpieczeniowe (asekuracja kredytów, gwarancje). Równocześnie w Niemczech powstał Hermes Kreditversicherungs Ag – jedno z największych obecnie w Europie towarzystw ubezpieczeń finansowych.

        Środowisko ubezpieczycieli kredytu konsolidowało się, tworząc międzynarodowe instytucje. W 1924 roku w Zurichu powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Ubezpieczenia Kredytu (ang. International Credit Insurance Association – ICIA) zrzeszające głównie prywatne towarzystwa oraz w 1934 r. Międzynarodowa Unia Ubezpieczycieli Kredytu i Inwestycji w Paryżu, skupiające państwowe firmy ubezpieczające głównie kredyt eksportowy.

        Po II wojnie światowej nastąpił dynamiczny rozwój tej dziedziny ubezpieczeń, głównie za sprawą pomocy finansowej Stanów Zjednoczonych dla zniszczonej wojną Europy, a także wynikający z dużych zarówno potrzeb konsumpcyjnych, jak i inwestycyjnych krajów rozwijających się.

         W Polsce historia ubezpieczeń finansowych jest stosunkowo krótka. Do 1990 roku ten rodzaj ubezpieczeń na polskim rynku był zjawiskiem właściwie nieznanym. Jedynym funkcjonującym ubezpieczeniem tego typu było ubezpieczenie kredytu eksportowego prowadzone od 1957 roku przez TUiR „Warta”. Celem tego ubezpieczenia było zagwarantowanie krajowym przedsiębiorstwom podpisującym kontrakty z firmami zagranicznymi wyrównanie strat, jakie mogłyby ponieść wskutek niewypłacalności zagranicznych kontrahentów. Do roku 1974 ubezpieczenie kredytu eksportowego obejmowało tylko ryzyko handlowe, a od połowy 1974 do 1989 roku także ryzyka niehandlowe (polityczne, katastrofalne i monetarne).

        Wraz z przejściem od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, pojawił się popyt na nowe rodzaje ubezpieczeń gospodarczych, w tym także finansowych. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu wyszły zakłady ubezpieczeniowe i zaczęły stopniowo poszerzać swoją ofertę o ubezpieczenia finansowe.

        Dynamiczny rozwój sektora ubezpieczeniowego powoduje dynamiczny wzrost wachlarza proponowanych ubezpieczeń finansowych. Tendencję obserwuje się od 1992 roku. Do oferowanego ubezpieczenia kredytu eksportowego, pojawiły się nowe, nieznane dotąd na polskim rynku ubezpieczeniowym, ubezpieczenia dotyczące ryzyk finansowych. Wśród nich możemy wymienić: ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego (zabezpieczenie przed niewypłacalnością odbiorców krajowych), ubezpieczenie należności ratalnych i leasingowych, ubezpieczenia faktoringu, a także gwarancje ubezpieczeniowe.

        W Polsce najpopularniejsze i powszechnie stosowane są gwarancje spłaty należności celnych i podatkowych skierowane do podmiotów, które prowadzą obrót towarowo-usługowy z zagranicą. Oprócz powyższych gwarancji, oferowane są także inne gwarancje ubezpieczeniowe związane z kontraktem. Są to: gwarancje przetargowe (wadialne), zwrotu zaliczki, dobrego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek. Zakłady ubezpieczeniowe, chcąc przyciągnąć klienta, oferują ubezpieczenia finansowe wraz z innymi ubezpieczeniami majątkowymi. Szeroko oferowanym pakietem jest ubezpieczenie budowlano-montażowe, które obejmuje wszystkie ryzyka budowy i montażu wraz z ubezpieczeniami finansowymi towarzyszącymi inwestycji (ubezpieczenie wadium przetargowego, zaliczki, dobrego wykonania kontraktu, kaucji gwarancyjnej).

1.2 Pojęcie i zakres ubezpieczeń finansowych

        Rozpoznanie istoty i zakresu ubezpieczenia finansowego należy rozpocząć od podania definicji ubezpieczenia w aspekcie prawnym i aspekcie ekonomicznym.

        W aspekcie prawnym jest to stosunek prawny wiążący ubezpieczyciela oraz ubezpieczonego (i ewentualnie ubezpieczającego). Treścią tego stosunku prawnego jest zobowiązanie ubezpieczyciela do zapłaty określonego w umowie świadczenia pieniężnego w postaci odszkodowania, a ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty określonej kwoty w postaci składki.

        W aspekcie ekonomicznym jest to urządzenie gospodarcze zabezpieczające pokrycie potrzeb majątkowych wywołanych przez określone zdarzenie losowe w drodze rozłożenia ciężaru tego pokrycia na wiele jednostek, którym te same zdarzenia zagrażają. Zastosowanie tak rozumianego urządzenia gospodarczego pozwala uzyskać ochronę ubezpieczeniową, która stanowi usługę oferowaną w ramach gry rynkowej, nabywaną w zamian za składkę, która to stanowi cenę ubezpieczenia.

        Terminowi „ubezpieczenie finansowe”, który funkcjonuje w Polsce od kilkunastu lat, towarzyszy duże zamieszanie terminologiczne, dotyczące zarówno precyzyjnej definicji, jak i wyodrębnieniu produktów, które możemy do tego typu ubezpieczeń zaliczyć.

Precyzyjne określenie tego, jaki produkt należy zaliczyć do ubezpieczeń finansowych, a jaki nie, oprzeć należy na trzech założeniach:

 1. dokładnej analizie konstrukcji prawnych zawartych w umowach zaliczanych do ubezpieczeń finansowych. Zasadnicze znaczenie ma tu reguła zawarta w art. 65 par.2 Kodeksu Cywilnego: „w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron
  i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu”
 2. korzystaniu z doświadczeń krajów rozwiniętych, w których produkty należące do ubezpieczeń finansowych istnieją i rozwijają się od ponad stu lat
 3. założeniu konsekwencji ustawodawcy w zakresie przepisów regulujących działalność ubezpieczeniową w Polsce.

        Ubezpieczenia finansowe to termin, który został przyswojony przez polskie piśmiennictwo ubezpieczeniowe w ciągu paru ostatnich lat. Można je określić jako urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u wszystkiego typu kredytodawców przez nieotrzymanie od określonych kredytobiorców w ściśle określonych sytuacjach należności za udzielony przez kredytodawcę kredyt. Z definicji wynika, iż ubezpieczenia finansowe są tym rodzajem ubezpieczeń majątkowych, których istnienie i rozwój są mocno związane z gospodarką rynkową, tj. procesami gospodarczymi i finansowymi zachodzącymi między podmiotami działającymi na rynku.

        W definiowaniu zakresu poszczególnych rodzajów ubezpieczeń można stosować dwa podejścia.

        Pierwsze prowadzi do szerokiego określania każdego typu ubezpieczenia ze względu na zaliczanie do niego wszelkich ryzyk komplementarnych związanych z wystąpieniem podstawowego ryzyka, które jest ubezpieczane. Jest to podejście praktyczne, prowadzące do wzajemnego „nakładania się” poszczególnych teoretycznych typów ubezpieczeń. Znajduje ono zastosowania w prezentacji i klasyfikowaniu produktów ubezpieczeniowych.

        Drugie podejście zakłada, iż poszczególne rodzaje ubezpieczenia są odrębnymi konstrukcjami teoretycznymi, które należy rozróżniać ze względu na ich odmienną szczegółową specyfikę. Takie podejście pozwala porządkować zróżnicowane typy ubezpieczeń oraz dokonać ich systematyki, co ułatwia zrozumienie istoty każdego typu ubezpieczenia.

        Zastosowanie podejścia teoretycznego i praktycznego wyznacza odmienne zakresy danej grupy (rodzaju) ubezpieczeń.

        Przy określaniu zakresu ubezpiecze(ń)nia finansow(ych)ego można wykorzystać pragmatyczne i teoretyczne podejście badawcze. Mogłoby się wydawać, że to pierwsze jest właściwe dla wyznaczania „ubezpieczeń finansowych” postrzeganych w aspekcie praktycznym (usługa, produkt ubezpieczeniowy), a to drugie jest przydatne dla wyznaczania zakresu „ubezpieczenia finansowego” – postrzeganego w sensie teoretycznym. Rozróżnienie to ma określone znaczenie, gdyż odnosząc się do nazwy usługi można mówić
o „ubezpieczeniach finansowych”, natomiast opisując konstrukcję urządzenia gospodarczego winno używać się pojęcia „ubezpieczenie finansowe”
.

                 Warto zwrócić uwagę, iż w krajach rozwiniętych ubezpieczenia finansowe nie są oferowane przez każdy zakład ubezpieczeniowy. W zasadzie nie spotyka się sytuacji, kiedy obok ubezpieczeń OC, mienia i pokrewnych, oferowane były gwarancje spłaty kredytu, rat czy utraty zysku. Tak powszechna zasada wynika ze specyfiki ubezpieczeń finansowych oraz wymagań, jakie muszą być spełnione dla efektywnego i bezpiecznego prowadzenia działalności w zakresie tego rodzaju ubezpieczeń.

1.3 Prawne podstawy funkcjonowania ubezpieczeń finansowych w Polsce

        Działalność w sektorze ubezpieczeń finansowych jest regulowana na podstawie „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej” z 28 lipca 1990 roku (Dziennik Ustaw z r. 1996 nr 11, poz. 62 z późniejszymi zmianami). „Załącznik” do w/w Ustawy – „Podział ryzyka wg działów, grup i rodzajów ubezpieczeń”, stanowi uszeregowany zbiór wszystkich ryzyk, których pokryciem mogą zająć się towarzystwa ubezpieczeniowe. Wymienione zostały następujące grupy obejmujące ryzyka zaliczane do ubezpieczeń finansowych:

 • grupa 14.: Ubezpieczenie kredytu, w tym:
 1. ogólnej niewypłacalności
 2. kredytu eksportowego
 3. spłaty rat
 4. kredytu hipotecznego
 5. kredytu rolniczego
 • grupa 15.: Gwarancja ubezpieczeniowa:
 1. bezpośrednia
 2. pośrednia
 • grupa 16.: Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym:
 1. ryzyka zatrudnienia
 2. niewystarczającego dochodu (rentowności)
 3. złych warunków atmosferycznych
 4. utraty zysków
 5. stałych wydatków ogólnych (kosztów stałych)
 6. nieprzewidzianych wydatków handlowych
 7. utraty wartości rynkowej
 8. utraty stałego źródła dochodu
 9. pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi
 10.  innych strat handlowych

        W nauce ubezpieczeniowej do ubezpieczeń finansowych zalicza się tylko ubezpieczenia należące do 14 i 15 grupy załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej”, tj. ubezpieczenia kredytu i gwarancje ubezpieczeniowe. Jednak zabieg ten wymaga komentarza, gdyż w obrębie dwóch wyżej wymienionych grup, istnieją wątpliwości metodologiczne.

W przypadku grupy 14 wiążą się one z pomieszaniem kredytów, wg, których opisano rodzaje ubezpieczeń kredytu. I tak kredyt eksportowy został wyodrębniony, biorąc za kryterium miejsce działania kredytobiorcy, zaś kredyty hipoteczny i rolniczy wyodrębniono już na podstawie kryterium przedmiotowego kierunków ich przeznaczenia. Dodatkowo nielogiczne wydaje się wyszczególnienie ogólnej niewypłacalności, jako odrębnego rodzaju ubezpieczeń, gdyż ubezpieczenie to swym zasięgiem obejmuje wszystkie ryzyka kredytowe; taki rodzaj ubezpieczenia nie może funkcjonować samodzielnie, bez związku z konkretnym kredytem.

        Podział wg jednego kryterium wydaje się pełniejszy i być może bardziej logicznym rozwiązaniem, który obejmowałby wyliczenie konkretnych rodzajów ubezpieczeń. Taki podział mógłby wyglądać następująco:

 • kryterium pierwsze: miejsce działania kredytobiorcy
 • kredyt krajowy (kredyt i pożyczka hipoteczna, kredyt handlowy, sprzedaż na raty)
 • kredyt eksportowy (kredyt handlowy, raty leasingowe)
 • kryterium drugie: przedmiot spłaty kredytu:
 • kredyt pieniężny i pożyczka pieniężna (hipoteczny, eksportowy, konsumpcyjny, bankowy, oraz pozostałe)
 • kredyt towarowy (handlowy, sprzedaż na raty, raty leasingowe)

Powracając do klasyfikacji określonej przez ustawodawcę, można stwierdzić, iż gwarancje ubezpieczeniowe (grupa 15) zaliczylibyśmy do ubezpieczeń finansowych (usługa specyficznego typu), ponieważ w podejściu praktycznym definicje mają charakter szeroki, charakterystyczny zwłaszcza dla wyróżnienia produktów ubezpieczeniowych. Natomiast nie możemy uznać gwarancji ubezpieczeniowej za ubezpieczenie finansowe (typ teoretyczny), gdyż w sensie teoretycznym jest to konstrukcja odmienna od ubezpieczenia.

        Problem ten poruszają również Nowak i Szreder w artykule: „Stosunek przedsiębiorców do ubezpieczeń finansowych – wyniki badania empirycznego”, gdzie czytamy: „gwarancja ubezpieczeniowa jest przykładem umowy zwanej w literaturze gwarancją samoistną; zaś w polskim Kodeksie Cywilnym umowa gwarancji samoistnej nie jest szczegółowo uregulowana i zalicza się do tzw. umów nienazwanych, których zawieranie oparte jest na zasadzie swobody umów (art. 353 Kodeksu Cywilnego). (...).

        Uwzględniając nazwę ryzyk określonych w grupie 16, które określano mianem „ryzyk finansowych”, do zakresu ubezpieczenia finansowego należy dołączyć nowe rodzaje ubezpieczenia (wymienione już wcześniej, tj. ryzyko zatrudnienia, utraty zysków, itp.).

Warto podkreślić, że rozróżnienie pomiędzy ubezpieczeniem rentowności, a ubezpieczeniem zysku wynika z odmiennego podejścia do efektów całego przedsiębiorstwa (u. rentowności) niż efektów określonego przedsięwzięcia (u. zysku).

        Jeżeli spojrzeć na terminologie zachodnio europejskie związane z zakresem „ubezpieczenia finansowego” to można zauważyć, iż trudno wprawdzie znaleźć funkcjonujący w tych krajach termin równoważny, powszechnie przyjmuje się jednak za jego odpowiednik sformułowanie credit insurance and bonding (z ang. ubezpieczenie kredytu
i gwarantowanie)
. Większość zagranicznych zakładów ubezpieczeniowych zajmuje się wyłącznie ubezpieczeniami finansowymi odpowiadającymi polskiej grupie 14 oraz grupie 15. Tylko niektóre towarzystwa asekuracyjne rozszerzają swoją ofertę na ryzyka wykraczające poza te dwie grupy, w tym na:

 • fidelity insurance – ubezpieczenia ryzyka sprzeniewierzenia przez zatrudnionych pracowników
 • exchange risk cover – ubezpieczenie ryzyka zmiany kursu waluty transakcji waluty krajowej
 • market survey cover – ubezpieczenie kosztów wprowadzenia produktu na rynek zagraniczny (przystosowanie produktu, kampanii promocyjnej)
 • cost excalation cover – ubezpieczenie ryzyka wzrostu kosztów produkcji ponad ustalony poziom (dla długich procesów produkcyjnych) .

        W załączniku za pomocą cyfr oznacza się rodzaje ubezpieczeń należące do poszczególnych grup. Sposób sformułowania wymienionych w grupie 16 ryzyk nie ogranicza przedmiotu ubezpieczenia finansowego. Prawodawca przyjął, iż do ubezpieczeń różnych ryzyk finansowych zalicza się ubezpieczenia „pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi” (nr 9) oraz „innych strat finansowych” (nr 10). Można zatem stwierdzić, iż ubezpieczenie finansowe ma charakter otwarty. W literaturze podkreśla się, że tak różnorodna grupa ryzyk finansowych może stwarzać trudności interpretacyjne.

        Warto również zwrócić uwagę na problem wynikający z unormowań załącznika do ustawy związany z utworzeniem w grupie 17 ubezpieczeń, które określono jako ubezpieczenia ochrony prawnej. Wydaje się, że ten rodzaj ubezpieczenia zawiera się w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przez adwokatów lub radców prawnych, którzy świadczą usługi ochrony prawnej. Wyróżnienie tej grupy nakazuje odszukać szczególny zakres tego ubezpieczenia. Można zatem wskazać, że ryzyka te są związane z niebezpieczeństwem niewłaściwego procesu gospodarczego ze względów prawnych, co przykładowo obejmuje niebezpieczeństwo upadłości kontrahenta lub rozwiązanie realizowanych umów ze względu na ich niekorzystną konstrukcję. Ścisłe podejście do interpretacji ryzyka w świetle prawa nakazuje zaliczyć je do ryzyk związanych z działalnością gospodarczą, a grupę 17 do ubezpieczenia finansowego.

        Otwarty katalog ubezpieczeń finansowych, a także dołączenie do grupy 16 ryzyk niezwiązanych z działalnością gospodarczą (ryzyko zatrudnienia i ryzyko utraty stałego źródła dochodów) stwarzają kolejne problemy w ustaleniu szczegółowej definicji ubezpieczenia finansowego.

        Rozpatrując ubezpieczenie finansowe na tle innych produktów ubezpieczeniowych, stwierdzić można, iż nie stanowią one jednorodnego urządzenia gospodarczego. Ubezpieczenie kredytu czy też ubezpieczenie zysku posiada zasadniczo odmienny kształt od gwarancji ubezpieczeniowej, a wszystkie te urządzenia zalicza się do ubezpieczeń finansowych.

        Tworzenie produktów ubezpieczeniowych na gruncie ubezpieczenia finansowego charakteryzuje się umiarkowaną swobodą, jeżeli uwzględnić płynące z unormowań prawnych przyzwolenie na kreowanie innych rodzajów ubezpieczenia. Rodzi się zatem pytanie: jak daleko sięga ta swoboda?

        Wydaje się, iż jedynym sposobem na dokładne zdefiniowanie pojęcia ubezpieczenia finansowego i wyznaczenia granic swobody jego tworzenia, jest dokładne ustalenie charakteru ryzyka, przed którym ono zabezpiecza. Ryzyko ubezpieczeniowe stanowi bowiem kategorię determinującą poszczególne konstrukcje ubezpieczenia.

1.4 Ryzyko gospodarcze jako kategoria konstrukcyjna ubezpieczenia finansowego

        Elementem odróżniającym ubezpieczenia finansowe, od pozostałych ubezpieczeń majątkowych, jest rodzaj ryzyka, które wynika z procesów gospodarczych, mających miejsce w gospodarce wolnorynkowej. Podstawową zasadą jest szczegółowa analiza ryzyka. Wydawać by się mogło, że rodzaj ryzyka jest ukryty w nazwie „ubezpieczenie finansowe” – stąd nazwa „ryzyko finansowe”. Takie określenie ryzyka występuje także w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Jednakże, określenie ryzyka jako „ryzyko finansowe” nie pozwala go skutecznie wyodrębnić, ponieważ niemal każde z ryzyk majątkowych, a nawet ryzyk osobowych, ma swój wymiar finansowy.

        Wystąpienie określonego zdarzenia, którego efektem są nieprzewidziane skutki, pociąga za sobą finansowe konsekwencje dla budżetów przedsiębiorstw i budżetów domowych.
Z tego powodu przyjmuje się, że każde ubezpieczenie jest instrumentem finansowej kontroli ryzyka. W takiej sytuacji za kategorię konstrukcji ubezpieczenia finansowego należy uznać „ryzyko gospodarcze”. Na podstawie takiego założenia można przyjąć, iż w ubezpieczeniu finansowym mamy do czynienia z zabezpieczeniem przed wystąpieniem ryzyka gospodarczego. Ryzyko to można określić jako prawdopodobieństwo niekorzystnego przebiegu określonych procesów gospodarczych. Jest ono nieodłącznym elementem prowadzonej działalności, co bezpośrednio wpływa na prosperity przedsiębiorstw i pośrednio na gospodarstwa domowe osób, których dochody i zatrudnienie związane są z kondycją przedsiębiorstw.

        Najczęściej stosowany podział ryzyk obejmowanych ochroną w ubezpieczeniach finansowych przedstawia się następująco:

 1. ryzyko handlowe – jest to zwyczajne ryzyko wynikające z prowadzonej działalności w normalnych warunkach gospodarczych, dotyczące głównie niewypłacalności danego podmiotu. Urzeczywistnia się najczęściej w trzech przypadkach:
 1. prawnie stwierdzonej niewypłacalności, tj.:
 • bankructwa,
 • zawieszenie wypłat przez dłużnika i wystąpienie do wierzycieli o układy,
 • brak majątku dłużnika (co oznacza nieskuteczne postępowanie egzekucyjne),
 1. faktycznej niewypłacalności – rozumianej zarówno jako utrata płynności, jak i trwała niewypłacalność,
 2. przewlekłej zwłoki, tj. nieuregulowanie należności w ustalonym okresie – najczęściej dłuższym niż 180 dni od terminu płatności
 1. ryzyka niehandlowe – są to nadzwyczajne ryzyka pozostające poza kontrolą stron ubezpieczenia, głównie:
 1. ryzyko polityczne – występujące w sytuacji, gdy kontrahent nie wypełnia swoich zobowiązań z przyczyn politycznych. Może ono dotyczyć takich sytuacji, jak np.:
 • zakaz transferu środków płatniczych za granicę,
 • powszechne moratorium płatnicze,
 • ogłoszenie aktów nacjonalizacji,
 • działania wojenne
 • rewolucje,
 • strajki,
 • inne akty prawne uniemożliwiające kontrahentowi wywiązanie się z kontraktowych zobowiązań płatniczych
 1. ryzyko katastrofalne – związane z działaniami sił przyrody, czyli wystąpieniem klęsk żywiołowych, np.:
 • trzęsienia ziemi,
 • powodzie,
 • wybuchy wulkanu
 • cyklony
 1. ryzyko kursowe – dotyczące zmiany kursu waluty w której następują rozliczenia wynikające z danego kontraktu
 2. ryzyko specyficzne – trudne do zdefiniowania, występujące jednak w praktyce (np. ryzyko nieuczciwości klientów czy postępowania niezgodnie z ustalonymi zasadami, czego efektem są próby wyłudzenia odszkodowania)

1.5 Minimalizacja ryzyk

        Jak widać z powyżej przedstawionego zestawienia, zakres ryzyk występujących w ubezpieczeniach finansowych jest bardzo obszerny. Wiele z nich są trudne do przewidzenia i kwantyfikowania. Zatem wskazane jest podejmowanie działań zmierzających do zminimalizowania tych zagrożeń, co najczęściej przejawia się w:

 • stosowaniu udziału własnego wierzyciela w szkodzie – powoduje podział ryzyka między zakład ubezpieczeń a wierzyciela; stosowanie udziału własnego stanowi swego rodzaju bodziec finansowy, dzięki któremu wierzyciel, posiadający często zasadniczy wpływ na ubezpieczaną transakcję, nie przestaje być zainteresowany jej przebiegiem, przestrzeganiem ustalonych zasad czy wypełnianiem obowiązków spoczywających na nim zgodnie z warunkami ubezpieczenia. Z tego względu można spotkać przypadki, w których zabrania się wierzycielowi jakiejkolwiek formy ubezpieczenia udziału własnego,
 • unikaniu negatywnej selekcji – wierzyciel (np. dostawca, zleceniodawca czy bank) może poszukiwać dodatkowego zabezpieczenia swoich interesów w odniesieniu do klientów, których wiarygodność jako płatników czy zleceniobiorców budzi pewne wątpliwości; istotnie ważną sprawą jest dotarcie do sedna danego ubezpieczenia – czy zawierane jest ono, bo tak przewidują standardowe procedury, czy może kontrahent niesie ze sobą zbyt duże ryzyko?
 • czytelnym ustalaniu zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń – przypadek, gdy kontrahent stanowiący podstawę ubezpieczenia zawiera nieprecyzyjne zapisy, niejednoznacznie określenie w jakiej sytuacji powstaje wypadek ubezpieczeniowy,
 • unikaniu gwarancji finansowych – wystawienie gwarancji finansowych należy ograniczyć do typowych przypadków wymagających tego rodzaju zabezpieczenia lub uzależnić je od istnienia prawnych wymagań w tym zakresie,
 • kontroli kumulacji ryzyka – zarówno w skali pojedynczego klienta, który może funkcjonować jako dłużnik w wielu ubezpieczonych transakcjach handlowych i jego niewypłacalność spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania z kilku umów ubezpieczenia, jak i w skali określonej branży czy regionu, gdy w wyniku pogorszenia koniunktury gospodarczej następuje bankructwo wielu podmiotów gospodarczych,
 • wykluczeniu transakcji z podmiotami powiązanymi – dotyczy zarówno powiązań kapitałowych, personalnych, organizacyjnych, jak i nieformalnych zależności

        

        U podstaw tych działań leży nie tylko interes zakładu ubezpieczeniowego, lecz również maksymalne zabezpieczenie przedsięwzięć gospodarczych, prowadzonych przez ubezpieczonego. Ubezpieczyciel staje się dla firmy doradcą finansowym, który doradza mu z kim i na jakich warunkach powinien współpracować, ostrzegając przed mało wiarygodnymi firmami. Korzystanie z ubezpieczeń finansowych daje korzyści zarówno zakładowi ubezpieczeniowemu w postaci składki, jak również podmiotowi, który to zakupił polisę, minimalizując tym samym ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej.

1.6 Specyfika ubezpieczeń finansowych

        Wysoki stopień złożoności ubezpieczeń finansowych oraz wielość procesów zarówno gospodarczych, jak i politycznych mających bezpośredni lub pośredni wpływ na tę grupę ubezpieczeń sprawił, iż można mówić o wyraźnej zarysowanej specyfice.

        Charakterystyczną cechą ubezpieczeń finansowych jest to, że analizę ryzyka przeprowadza się nie tylko przed zawarciem umowy ubezpieczenia, ale również w okresie jej trwania. Towarzystwo ubezpieczeniowe przez cały okres ubezpieczenia zarządza ryzykiem, tzn. przeprowadza stałą kontrolę ryzyka i reaguje na zmiany, analizuje umowy zawierane przez ubezpieczonego z kontrahentami.

        Z uwagi na to, że gospodarka w Polsce zmienia się stosunkowo szybko, ocena ryzyka jest często skomplikowana i wymaga prowadzenia szeregu analiz. Ocena ryzyka finansowego opiera się kompleksowej analizie podmiotu gospodarczego, który działa w określonych warunkach ekonomicznych i prawnych.

        Analiza podmiotu przeprowadzana jest we wszystkich możliwych płaszczyznach. Jej celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy dana firma będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań dzisiaj i w przyszłości. Ryzyko finansowe szacowane jest na podstawie dokumentów finansowych i innych danych pozabilansowych. W trakcie procesu oceny ryzyka sprawdza się czy firma terminowo reguluje swoje zobowiązania, jakich posiada partnerów gospodarczych i w jakiej branży działa. Bada się również organizację firmy, sposób zarządzania, jej stan majątkowy i finansowy, pozycję na rynku, sytuację w branży, rzetelność prowadzonej działalności, a także jak przewidywane zmiany w gospodarce wpłyną na działalność gospodarczą firmy. Po analizie tych wszystkich czynników zostaje podjęta decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu ryzyka.

        Każde ryzyko rozpatrywane jest indywidualnie i z tego względu każda umowa ubezpieczenia ma charakter jednostkowy, bo dotyczy określonego podmiotu gospodarczego i określonych transakcji finansowych. Umowa ubezpieczenia finansowego jest nie tylko dostosowana do potrzeb indywidualnego klienta, ale jest także wynikiem kompromisu osiągniętego w trakcie negocjacji między zakładem ubezpieczeniowym a klientem. Ów kompromis wynika z kompleksowej przeprowadzonej oceny ryzyka finansowego.

        W ubezpieczeniach finansowych nie ma zazwyczaj taryfy składek. Cena za ubezpieczenie, czyli składka, jest kalkulowana indywidualnie, w zależności od wielkości oszacowanego ryzyka. Tonderska w artykule pt.: „Rozwój ubezpieczeń finansowych w Polsce” pisze: „W tym przypadku rola metod statystycznych jest ograniczona ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu tego typu ubezpieczeń, a z tym wiąże się brak możliwości obserwacji empirycznych wyników”. Inaczej mówiąc nie ma metod matematycznych w oparciu o które można byłoby wyznaczyć wysokość składki.

        Zasadą jest przyjmowanie prawnych zabezpieczeń ewentualnego regresu i windykacja wypłaconych odszkodowań (tak jak w bankowości). Zabezpieczenia przybierają różną formę od weksla in blanco, poręczenia wekslowego, przewłaszczenia bądź zastawu na ruchomych składnikach majątku, zastawu na papierach wartościowych, wpisu na hipotekę do innych dozwolonych prawem. Jeśli dojdzie do wypłaty odszkodowania, to wówczas zakład ubezpieczeń przejmuje wierzytelności od przedsiębiorcy i podejmuje działania zmierzające do odzyskania wypłaconych kwot. Jeśli dłużnik nie jest w stanie zwrócić należności, realizowane są przyjęte zabezpieczenia.

        Przy tego typu ubezpieczeniach zła ocena ryzyka przeprowadzona np. w sposób uproszczony nie daje firmie ubezpieczeniowej dużych gwarancji na pomyślne zakończenie transakcji. Przeprowadzenie likwidacji szkód i windykacja roszczeń powoduje konieczność utworzenia wyspecjalizowanego aparatu, odpowiednich struktur i mechanizmów skutecznego odzyskiwania długów. Szczególnie trudne jest to w przypadku podmiotów zagranicznych, działalność taka wymaga doświadczonej kadry, dlatego też ubezpieczenia finansowe w większości prowadzone są centralnie. Podsumowując można stwierdzić, iż profesjonalny ubezpieczyciel operujący w zakresie ubezpieczeń finansowych powinien łączyć elementy działalności bankowej, ubezpieczeniowej, agencji wymiany informacji oraz firmy windykacyjnej.

1.7 Formy ubezpieczeń finansowych

        W ubezpieczeniach finansowych można wyróżnić dwie podstawowe formy realizowania ochrony ubezpieczeniowej:

        1. umowa ubezpieczenia

        2. gwarancja ubezpieczeniowa

Umowa ubezpieczenia może przyjmować postać:

 • ubezpieczenia pojedynczej transakcji – przedmiotem ubezpieczenia są zobowiązania finansowe jednego dłużnika, dotyczące jednej transakcji (polisa pojedyncza)
 • ubezpieczenia wielu transakcji zrealizowanych na podstawie jednego kontraktu – w tym przypadku na podstawie umowy z jednym dłużnikiem realizowana jest więcej niż jedna transakcja (np. obroty handlowe z jednym odbiorcą);
 • umowy portfelowej – jest to ubezpieczenie dotyczące wielu transakcji z wieloma odbiorcami (polisa zbiorowa)
 • umowa z wierzycielem (kredytodawcą) – umowa ubezpieczenia zawierana jest pomiędzy zakładem ubezpieczeń i wierzycielem, czyli tą stroną kontraktu, która ponosi ryzyko. Wierzyciel jest jednocześnie ubezpieczającym i ubezpieczonym. Nie ma bezpośredniego powiązania pomiędzy zakładem ubezpieczeń i dłużnikiem czy dłużnikami,
 • umowy z dłużnikiem (odbiorcą) – umowa ubezpieczenia zwierana jest pomiędzy zakładem ubezpieczeń i dłużnikiem, czyli tą stroną kontraktu, która stwarza ryzyko. Ubezpieczającym jest dłużnik, ubezpieczonym – wierzyciel, na jego rzecz zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie. Oznacz to, iż umowa ubezpieczenia jest zawierana na rzecz osoby trzeciej..

        Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią odrębną grupę produktów ubezpieczeniowych. Mogą być wydawane tylko i wyłącznie przez zakłady ubezpieczeń posiadające zezwolenie ministra finansów na działalność w grupie 15.

        Gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca gwarancję wykonania zobowiązań, jest pojęciem nie nazwanym – ani ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 1990 r., ani Kodeks Cywilny, nie zawierają szczegółowych uregulowań dotyczących tego zagadnienia. W polskim ustawodawstwie zdefiniowana została jedynie gwarancja bankowa, która będąc instytucją prawa bankowego w swej istocie nie różni się od gwarancji ubezpieczeniowej. Obie gwarancje określone są w literaturze jako gwarancje samoistne (w odróżnieniu od gwarancji jakości, np. zakupionego telewizora).

        Gwarancja ubezpieczeniowa jest zatem jednostronnym zobowiązaniem zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wykonania świadczenia pieniężnego na rzecz podmiotu uprawnionego (beneficjenta)  w sytuacji, gdy podmiot wnioskujący o wystawienie gwarancji nie wywiązał się z ustalonego, wobec beneficjenta, obowiązku.

Gwarancja ubezpieczeniowa jest relacją trójstronną, w której występują:

 • zobowiązany – podmiot zobowiązany do przedstawienia gwarancji wykonania swego zobowiązania (dłużnik), zawiera umowę o gwarancję z zakładem ubezpieczeń
 • gwarant – zakład ubezpieczeń, który na podstawie zawartej z dłużnikiem umowy udziela gwarancji
 • beneficjent – podmiot, na rzecz którego dłużnik ma wykonać zobowiązanie, jest jednocześnie uprawionym z gwarancji – na jego rzecz gwarant przekazuje ustaloną kwotę, gdy dochodzi do realizacji gwarancji.

Zgodnie z podziałem zastosowanym przez ustawodawcę gwarancje dzielimy na:

 • gwarancje bezpośrednie – wystawiane bezpośrednio na rzecz beneficjenta
 • gwarancje pośrednie – stanowiące zabezpieczenie dla instytucji (np. banku), która wystawia gwarancję bezpośrednio na rzecz ostatecznego beneficjenta

        Gwarancje pośrednie mają zastosowanie, gdy dany zakład ubezpieczeń nie może wystawić gwarancji bezpośredniej, np.: beneficjentem ostatecznym jest podmiot mający siedzibę w kraju, w którym obowiązują przepisy zabraniające honorowania gwarancji wystawianych przez podmioty zagraniczne, albo gdy beneficjent ma możliwość akceptowania gwarancji wystawianych tylko i wyłącznie przez wyraźnie wskazanych gwarantów, do grona których dany zakład ubezpieczeń nie należy.

        Ponadto można wyróżnić:

 • gwarancje odwołalne – czyli takie, które mogą być odwołane w okresie ważności, przy czym z treści gwarancji powinna wyraźnie wynikać możliwość jej odwołania
 • gwarancje nieodwołalne – gwarant nie ma możliwości wycofania się z przyjętego na siebie zobowiązania, chyba że beneficjent wyrazi na to pisemną zgodę.

Innym powszechnie stosowanym jest podział gwarancji na:

 • gwarancje warunkowe – realizacja gwarancji może nastąpić po ziszczeniu się określonych w treści gwarancji warunków, np. potwierdzenie zasadności roszczenia beneficjenta odpowiednimi dokumentami bądź decyzją arbitrażu;
 • gwarancje bezwarunkowe – realizacja gwarancji następuje bez konieczności ziszczenia się jakichkolwiek warunków, po otrzymaniu od beneficjenta wezwania do zapłaty. Zwykle jest to jednocześnie gwarancja płatna na pierwsze żądanie. Gwarant nie ma możliwości sprawdzenia zasadności roszczenia.

        Gdy zachodzą obawy, że roszczenia beneficjenta nie są uzasadnione, gwarant w pierwszej kolejności jest zobowiązany zrealizować gwarancję, a potem może podejmować działania wyjaśniające wątpliwości.


2

Ubezpieczenie kredytu i należności

2.1 Definicja kredytu, etapy rozwoju

        Ubezpieczenia majątkowe obejmują bardzo szerokie i liczne grupy oraz rodzaje ubezpieczeń gospodarczych. Według klasyfikacji ustawowej wchodzą one w skład działu II ubezpieczeń, obejmującego pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, liczącego 18 grup z których, aż 16 dotyczy ubezpieczeń majątkowych (wyjątkami są ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe).

        Zmiany gospodarcze, jakie miały miejsce w Polsce po 1990 roku, wymusiły na przedsiębiorstwach skuteczne zarządzanie finansami, gdyż działalność w tej sferze decydowała w głównej mierze o sukcesie lub porażce firmy na rynku. Do zadań zarządzania finansami należy przede wszystkim określenie rozmiarów przedsiębiorstwa i tempa jego wzrostu, wyznaczenie optymalnej struktury aktywów i ustalenie optymalnej struktury pasywów, jako źródeł finansowania aktywów.

        Na funkcjonowanie przedsiębiorstwa składa się sfera rzeczowa, która obejmuje szeroko rozumiany proces wytwarzania i sprzedaży dóbr i usług oraz sfera finansowa, która jest ściśle związana z efektami osiąganymi w sferze rzeczowej i dotyczy finansowania wyników procesów rzeczowych. W praktyce, biorąc pod uwagę firmy o profilu produkcyjnym, usługowym czy handlowym, spotykamy się z cyklem kapitału obrotowego.

        Cykl ten jest konsekwencją ruchu okrężnego kapitału w przedsiębiorstwie, w ramach którego następuje zamiana gotówki – poprzez cykl produkcyjny – na wyroby gotowe, a następnie zamiana tych wyrobów – w cyklu handlowym – na gotówkę.

        W warunkach rozwiniętego rynku uzyskanie dodatkowych przychodów jest trwale związane z większym ryzykiem działalności. W celu wzrostu sprzedaży i zysku przedsiębiorstwo może podjąć decyzję o liberalizacji warunków dostaw (liberalizacja polityki kredytowej), co wiąże się z wydłużeniem okresu ściągania należności, ale jednocześnie ze wzrostem prawdopodobieństwa strat z tytułu przeterminowanych należności.

        Jednym z podstawowych elementów gospodarki rynkowej jest instytucja kredytu, będąca źródłem finansowania poważnej części międzynarodowych i krajowych obrotów towarowych i usługowych. Każdy kredyt, niezależnie od formy w jakiej został udzielony, obarczony jest ryzykiem. Istota tego ryzyka sprowadza się do sytuacji, w której kredytobiorca nie może, bądź nie chce wywiązać się ze zobowiązania podjętego w momencie zawierania transakcji. Istnienie, a tym bardziej zrealizowanie się ryzyka kredytowego może zagrozić interesowi ekonomicznemu podmiotu gospodarczego. U podstaw działalności kredytowej leży eliminacja lub ograniczenie ryzyka, które może być realizowane przez ubezpieczenie kredytu.

        Ubezpieczenie kredytu jest pojęciem, które może być rozumiane bardzo szeroko. Najczęściej jest ono kojarzone z kredytem bankowym, czyli finansowym, jednak z kredytem również utożsamiana jest zapłata z ustalonym z góry opóźnieniem – wówczas jest to kredyt kupiecki (towarowy). W literaturze można spotkać również wyróżnienie ubezpieczenia kredytu zaliczkowego oraz kredytu kaucyjnego, które w większości przyjmują formę gwarancji ubezpieczeniowej.

        W prawie polskim brak jest legalnej definicji kredytu, szeroko ujmując, iż jest to relacja między dwoma podmiotami, w której jeden (kredytodawca) świadczy na rzecz drugiego podmiotu (kredytobiorca).

        Próby mające na celu eliminacje lub zmniejszenie ryzyka w działalności kredytowej mają swoją historię. Formami zabezpieczenia kredytu były najpierw osobiste poręczenie lub zastaw na ruchomych i nieruchomych wartościach majątkowych. W praktyce rzeczowe i hipoteczne prawo zastawu było dawniej skutecznym środkiem zabezpieczenia pokrycia zadłużenia, tak dzisiaj formy te okazują się często niewystarczające i technicznie nieprzydatne ze względu na dużą liczbę transakcji kredytowych oraz na coraz bardziej różnorodne i skomplikowane warunki współczesnego obrotu. W krajach o rozwiniętej gospodarce zaistniała potrzeba wzbogacenia form zabezpieczenia kredytu o nowe rozwiązania.

        Jedną ze współczesnych stosowanych form zabezpieczenia wykonywania zobowiązań wynikających z kredytowych transakcji w obrocie gospodarczym jest ubezpieczenie kredytu.

        Pierwsze ubezpieczenia kredytów występowały już w XIX wieku, jednakże ukształtowanie i rozwój nowoczesnego systemu tych ubezpieczeń nastąpił dopiero po I wojnie światowej. W tym okresie problem niedotrzymania zapłaty za towary sprzedane na kredyt, okazał się szczególnie istotny w związku z warunkami nieustabilizowanej sytuacji gospodarczej i walutowej oraz wzmagającą się konkurencją na rynkach światowych.

        Dalszy wzrost znaczenia instytucji ubezpieczenia kredytu nastąpił po II wojnie światowej, w związku z rosnącym udziałem dóbr inwestycyjnych w eksporcie oraz pojawieniem się nabywców – państw gospodarczo rozwijających się, o dużej chłonności rynku na maszyny, urządzenia i kompletne obiekty niezbędne do rozwoju krajowego przemysłu. Transakcje oparte na warunkach kredytowych stały się podstawową formą obrotu międzynarodowego.

        W Polsce oferta zakładów ubezpieczeń w zakresie ubezpieczenia kredytu jest stosunkowo skromna. Jako pierwsze na rynku ten rodzaj ubezpieczenia zaproponowały Spółdzielczy Zakład Ubezpieczeń Westa oraz Państwowy Zakład Ubezpieczeń. Oferta obu ubezpieczycieli była bardzo podobna, jednocześnie niezbyt atrakcyjna z punktu widzenia banków. Wymienione zakłady przyjmowały tylko kredyty zaciągnięte przez osoby fizyczne i udzielały ochrony na wypadek śmierci kredytobiorcy, bądź zaliczenia go do na stałe do I grupy inwalidów. Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest tu podobna do odpowiedzialności poręczyciela, albowiem w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń przejmuje płatność zadłużenia kredytowego wobec banku.

        Praktyka ubezpieczeniowa zarówno w Polsce, jak i w krajach o wysoko rozwiniętym rynku ubezpieczeń wskazuje, iż pojęcie „ubezpieczenie kredytu” najczęściej rozumiane jest jako ubezpieczenie kredytu kupieckiego w formie umowy portfelowej. Jednakże dla pełniejszego ujęcia tematu omówione zostaną inne produkty ubezpieczeniowe zaliczane do ubezpieczenia kredytu.

        Ubezpieczenie kredytu sprowadza się do zapewnienia przez zakład ubezpieczeń pokrycia strat majątkowych, powstałych u kredytodawców, z powodu nieotrzymania od kredytobiorców w sytuacjach określonych w umowie ubezpieczenia należności za udzielony kredyt. Jest to definicja ogólna, która obejmuje wszystkie rodzaje ubezpieczeń zaliczane do ubezpieczenia kredytu. Abstrahuje ona od rodzaju pokrywanych ryzyk, czyli od przyczyny braku płatności dłużnika oraz od rodzaju kredytów.

2.2 Reguły prowadzenia ubezpieczenia kredytu

        Przechodząc do mówienia zasad dotyczących ubezpieczenia kredytów należy uwzględnić ich podział w stosunku do tego, czy ubezpieczaniu podlega pojedyncza wierzytelność (ubezpieczenie pojedyncze), czy cały zbiór wierzytelności (ubezpieczenie zbiorowe). W zależności od tego wyróżnia się dwa rodzaje zasad, a mianowicie: zasady wspólne i zasady szczególne.

        Do tych pierwszej grupy możemy zakwalifikować zasadę ubezpieczanego ryzyka, ubezpieczenie kredytu powinno dotyczyć ryzyka kredytowego związanego ze sprzedażą i dostarczaniem dóbr przez producentów i handlowców.

Zasadę gwarantowania ostatecznego rezultatu, zakład ubezpieczeń pokrywa stratę w mieniu kredytodawcy, ale nie gwarantuje zapłaty należności w terminie spłaty; odszkodowanie wypłacane jest po potrąceniu wszystkich uzyskanych z transakcji kwot.

Zasadę klauzuli podwójnego ubezpieczenia w polisie, dotyczy kolejnego ubezpieczenia, tej samej transakcji jak również udziału własnego.

Zasadę partycypowania w ryzyku (udziału własnego), ubezpieczenie nie powinno pokrywać więcej niż 75% ryzyka, oznacza to iż suma ubezpieczenia nie powinna być równa wartości ubezpieczanej transakcji.

Zasadę wiarygodnej informacji i współpracy, przed przyjęciem do ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe powinno zasięgnąć informacji o kredytobiorcach z (co najmniej) dwóch niezależnych źródeł w celu określenia górnej granicy pokrycia ich zdolności kredytowej; współpraca między stronami ubezpieczenia jest podstawą prowadzenie tego rodzaju ubezpieczeń majątkowych,

Zasadę selekcji ryzyk, zakład ubezpieczeń zastrzega sobie prawo selekcji zarówno ubezpieczonych, jak i ryzyka, oznacza ona ograniczenie możliwości decyzji kredytodawcy, co do wybory transakcji podlegających przyszłemu ubezpieczeniu.

Zasadę stałego monitoringu ryzyka, stała kontrola ryzyka przez ubezpieczyciela, podczas całego kresu trwania umowy.

Zasadę unikaniu kumulacji ryzyka, oznacza nie dopuszczenie do sytuacji, gdy ryzyko jest skupione w taki sposób, że zaistnienie jednego wypadku ubezpieczeniowego powoduje szkody w wielu ubezpieczonych transakcjach; stosuje się zasadę zróżnicowania portfela ubezpieczeniowego, zapewniające akceptowalne dla zakładu i nadzoru ubezpieczeń rozproszenie ryzyka (ang. spread of risk).

Zasadę konkretności, oznacza iż warunki umowy muszą określać jednoznacznie wypadki ubezpieczeniowe, czyli przyczyny powstania szkody, tzn. iż tylko szkody będące skutkiem zajścia określonych wypadków ubezpieczeniowych uprawniają ubezpieczonego do odszkodowania.

Do grupy drugiej zaliczymy zasadę ubezpieczenia kredytów „nowych”, jeszcze nie udzielonych lub udzielanych bezpośrednio przed ich ubezpieczeniem, zasadą jest unikanie pokrywanie ryzyka operacji już trwających; główną przesłanką tej zasady jest warunek równości stron umowy ubezpieczenia (ubezpieczyciel – kredytodawca).

Zasadę granicy pokrycia, dla każdego klienta ustala się maksymalne granice pokrycia, które oznaczają pułap ubezpieczanych kredytów; przekroczenie jej oznacza iż nadwyżkę ubezpieczony w całości ponosi na własne ryzyko.

2.3 Sposoby udzielania ochrony ubezpieczeniowej, wniosek ubezpieczeniowy

        Ochrona ubezpieczeniowa, oparta na powyższych zasadach, realizowana jest na dwa podstawowe sposoby: ubezpieczenie pojedyncze (ang. specific cover) oraz ubezpieczenie zbiorowe (ang. turnover cover). Odpowiednio występują dwie grupy polis ubezpieczeniowych: pojedyncza i zbiorowa.

        Ubezpieczenie pojedyncze polega na tym, iż objęta jest nim jedna transakcja lub wiele transakcji, ale tylko z jednym kredytobiorcą – w każdym przypadku pokrywane jest ryzyko niewypłacalności jednego kredytobiorcy. Ten sposób ubezpieczenia jest pod wieloma względami finansowymi zbliżony do gwarancji spłaty kredytu (oczywiście nie gwarancji pełnej, lecz w wysokości wynikającej z procentu pokrycia). Przy stosowaniu tego rodzaju umowy powstaje szereg niebezpieczeństw, jak: antyselekcja kontrahentów i transakcji kredytodawcy oraz kumulacja ryzyka.

        Pierwsze zagrożenie dotyczy kredytodawcy, czyli strony ubezpieczenia ponoszącej jej koszty, który we własnym zakresie wybiera kontrakty, mające podlegać ubezpieczeniu. Wybór ten może się często opierać na świadomości wysokiego prawdopodobieństwa braku uregulowania należności. Stosowaną zasadą jest, iż transakcje kredytowe długoterminowe (powyżej jednego roku) oraz duża część transakcji średnioterminowych (6-12 miesięcy) obejmowane są ubezpieczeniami pojedynczymi. Ubezpieczenie kredytów krótkoterminowych rzadko odbywa się bez ingerencji państwa, zwłaszcza kiedy cel transakcji jest zgodny z preferencjami i założeniami państwa.

        Zawarcie umowy ubezpieczenia pojedynczego opiera się na bardzo szczegółowej analizie ryzyka przeprowadzonej przez ubezpieczyciela. Zakres zbieranych informacji oraz szczegółowość badania jest większa niż w procesie ubezpieczenia zbiorowego. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia wydawana zostaje promesa, która określa składkę i warunki polisy. Po jej zaakceptowaniu przez kredytodawcę następuje sprecyzowanie warunków ubezpieczenia. Cały proces oceny ryzyka i negocjacji odbywa się przed zawarciem ubezpieczanej transakcji (udzieleniem kredytu).

        Charakter umowy jednostkowej niesie ze sobą kumulacje ryzyka, u jednego kredytobiorcy w jednej transakcji. Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się wyeliminować ubezpieczenia pojedyncze, mając na uwadze wysoką szkodowość występującą w tym rodzaju umowy ubezpieczenia.

        Drugą grupą, wyróżnianą w polisie ubezpieczenia kredytu, jest ubezpieczenie zbiorowe, które jedną umową obejmuje wielu kredytobiorców (przy czym ich wybór nie jest w pełni pozostawiony woli kredytodawcy). Jest to najczęściej stosowany sposób realizacji ochrony ubezpieczeniowej i jest preferowany przez zakłady ubezpieczeń, gdyż pozwala unikną zarówno antyselekcji kredytobiorców, jak i zapewnia rozkład ryzyka kredytowego. W ubezpieczeniu na zasadzie zbiorowej stosowane są dwa podstawowe schematy: ubezpieczenie całego obrotu (ang. whole turnover cover) lub ubezpieczenie obrotu wybranych kredytobiorców (ang. spread cover).

        Polisy tego typu wykluczają antyselekcję ryzyk kredytowych przez kredytodawcę. Przedmiotem ubezpieczenia jest cały obrót kredytowy, w maksymalnym zakresie, jaki może być objęty danym rodzajem ubezpieczenia kredytu (np. w ubezpieczeniu kredytu krajowego – z wyłączeniem kredytów udzielanych podmiotom publicznym, w ubezpieczaniu kredytów eksportowych – z wyłączeniem transakcji zawieranych z kredytobiorcami z krajów ogólnie wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej). W umowie ustala się jedynie ogólne warunki, jakie mają spełniać udzielane kredyty (wysokość oraz długość udzielanego kredytu bez konsultacji z ubezpieczycielem) oraz całkowity limit ubezpieczanego obrotu kredytowego. Kredyty są automatycznie ubezpieczone z chwilą ich udzielenia, zaś po przekroczeniu ustalonego limitu, muszą być indywidualnie przedstawione do ubezpieczenia.  Schemat ubezpieczenia zbiorowego opiera się na szczególnym zaufaniu do kredytodawcy, gdyż metody prewencji ryzyka (ocena ryzyka kredytobiorcy, kraju, czy kontroli procedur kredytowych) są tu prawie zupełnie wyłączone. Obecnie klasyczne ubezpieczenie całego obrotu jest rzadko spotykane, lecz często stosuje się jego modyfikacje.

        Do jednych z nich należy ubezpieczenie obrotu określonych kredytobiorców, wobec których towarzystwo przeprowadziło analizę kredytową. Na jej podstawie określony zostaje limit obrotu kredytowego, objętego ubezpieczeniem. Wszystkie transakcje z przyjętym kredytobiorcą, aż do wyczerpania limitu, objęte są ubezpieczeniem (wysokość każdej transakcji jest podstawą obliczenia składki).

        Początkowy etap procesu ubezpieczenia kredytów, opierający się na zbadaniu ryzyka związanego z kredytodawcą, jest dopiero rozpoznaniem potencjalnego klienta przez zakład ubezpieczeń i nie rodzi wzajemnych obowiązków stron umowy. Na podstawie dostarczonych informacji oraz informacji własnych, dokonywana są oceny ogólnej sytuacji ekonomicznej kredytodawcy oraz struktury jego portfela kredytowego. Dotyczy ona m. In. Wysokości obrotu kredytowego według sektorów gospodarki, regionów geograficznych, wysokości i długości udzielanych kredytów, warunków kredytowych, rodzaju stosowanych zabezpieczeń, dywersyfikacji portfela kredytobiorców, aktualnego zadłużenia.

        Wniosek ubezpieczeniowy, jaki składa kredytodawca, zawiera, oprócz informacji potrzebnych do dokonania opisanej analizy, inne elementy zależne od sposobu ubezpieczenia. Dla przykładu dla ubezpieczenia pojedynczego jest to dokładny opis transakcji i kredytobiorcy, dla ubezpieczenia całego obrotu – analiza „złych” kredytów (w ostatnich trzech latach), dla ubezpieczenia obrotu określonych kredytobiorców – propozycje wysokości limitów z osobna dla każdego kredytobiorcy. Wynikiem wstępnego etapu jest określenie ramowych warunków ubezpieczenia oraz metody pokrycia ubezpieczeniowego.

2.4 Ocena i podział ryzyka, składka ubezpieczeniowa

        Metody pokrycia ubezpieczeniowego stosowane przy ubezpieczaniu kredytu, pozwalają dobrać odpowiedni schemat ubezpieczenia do potrzeb kredytodawcy, zaś dla towarzystwa ubezpieczeniowego są dogodnym narzędziem dla kontroli pokrywanego ryzyka. Techniki ubezpieczenia opierają się na mechanizmie podziału ryzyka kredytobiorców (ang. risk sharing) lub podziału ryzyka strat (ang. loss sharing) pomiędzy kredytodawcę a ubezpieczyciela.

        Podział ryzyka kredytobiorców polega na podziale portfela kredytobiorców na część ubezpieczoną i nie ubezpieczoną. Zwykle stosowane kryteria selekcji kredytobiorców nie pokrywają się z kryteriami określającymi niebezpieczeństwa kumulacji ryzyka (np. działający w jednym sektorze sprzedaży, czy wyłącznie jednostki samorządowe). Kierując się tą zasadą właściwymi kryteriami podziału portfela są: wysokość kredytu, okres i rodzaj kredytu. Rzadziej podziału portfela kredytobiorców dokonuje się przez określenie minimalnej wysokości należności kredytowej (ang. datum line cover). Istotą tej techniki jest określenie minimalnej należności kredytowej i kiedy dany kredytobiorca przekroczy ten pułap w okresie umowy ubezpieczenia, wszystkie następne transakcje kredytowe zostają ubezpieczane, nawet kiedy należności z nich wynikające będą mniejsze od określonej wartości minimalnej. Przejście do części ubezpieczonej poprzedzone jest procedurą przydzielenia przez zakład limitu ubezpieczeniowego obrotu z danym kredytobiorcą.

        Podział ryzyka kredytobiorców stosowany jest wyłącznie w ubezpieczeniu zbiorowym. Pozwala on w bardzo dogodny sposób regulować poziom zaangażowania w ryzyku kredytowym. W sytuacji kiedy kredytodawca nie jest w stanie ponosić pełnego ryzyka transakcji z niektórymi kredytobiorcami (mała zwłoka w zapłacie może spowodować utratę płynności finansowej, zaś w skrajnych przypadkach nawet upadłość firmy), korzystniejsze okazują się techniki podziału ryzyka strat. W przypadku wystąpienia strat, ich podział następuje pomiędzy dwiema stronami ubezpieczenia (zakład ubezpieczeń i kredytodawcę) i często spotyka się ze wspólną windykacją należności.

Join now!

        Udział własny ubezpieczonego jest absolutnym minimum stosowanym przy podziale ryzyka start, co oznacza iż z tytułu każdej szkody kredytodawca otrzymuje odszkodowanie równe wysokości straty pomniejszonej o wysokość udziału własnego określonego procentowo.

        Indywidualna franszyza redukcyjna (ang. individual first loss) jest to nominalnie określona wysokość straty, którą kredytodawca ponosi na swój rachunek. Jeżeli pojedyncza strata nie przewyższ franszyzy, odszkodowanie nie jest wypłacane, zaś gdy jest wyższa to nadwyżka (różnica między stratą a franszyzą) jest pokrywana ubezpieczeniem z zastosowaniem udziału własnego kredytodawcy. Mechanizm ten pozwala na redukcję kosztów administracyjnych w działalności towarzystwa, związanego z częstym wypłacaniem odszkodowań za drobne straty.

        Łączna franszyza redukcyjna ...

This is a preview of the whole essay